Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Poskytujete služby jako je osobní asistence, pečovatelské služby, tísňovou péči, sociální rehabilitace nebo podporujete samostatné bydlení? V tomto případě nepropásněte příležitost získat dotaci na financování třeba i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod.

27. září 2017 byla vyhlášena Ministerstvem pro místní rozvoj výzva č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.

Podporované aktivity

 • Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.
 • Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.
 • Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách:
  • osobní asistence
  • podpora samostatného bydlení
  • pečovatelská služba
  • odlehčovací služba
  • raná péče
  • průvodcovské a předčitatelské služby
  • tísňová péče
  • denní stacionář
  • sociálně terapeutická dílna
  • sociální rehabilitace
  • centrum denních služeb
  • služba následné péče
  • sociálně aktivizační služby pro a osoby se zdravotním postižením
  • chráněné bydlení
  • týdenní stacionář
  • domov pro osoby se zdravotním postižením
  • domov se zvláštním režimem

  Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory

Kdo může žádat o dotaci

 • kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), 6 Vydání 1.0 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce Platnost od 27. 9. 2017
 • obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
 • organizace zřizované kraji
 • organizace zakládané kraji
 • organizace zřizované obcemi
 • organizace zakládané obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • organizační složky státu (dále jen „OSS“)
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS“)
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

Cílové skupiny

Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Celková alokace výzvy: 200 mil. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  90 mil. Kč

Forma podpory: Ex post

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 30. 12. 2022.

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

Projekt lze podávat od 25. 10. 2017, 15:00  od 9:00 do 30. 3. 2018, 15:00.

Místo realizace: Území ČR mimo hl. m. Prahu

Místo dopadu: Česká republika bez hl. m. Prahy

Druh výzvy: Kolová

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

S jakýmikoliv dotazy nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI