Podnikatelé

12.10.2017

Od října můžete žádat o dotace na komunitní centra a sociální podniky v Praze

Hlavní město Praha v rámci Operačního programu Praha pól růstu vyhlásilo dne 20. 9. 2017 výzvu na podporu sociálního začleňování a boje proti chudobě. Podporován bude vznik  komunitních centrech a jejich prostor a dále vznik a rozvoj sociálních podniků. Od  23. […]
14.8.2017

Pro projekty na zlepšení kvality ovzduší je vyčleněno až 200 mil. Kč

Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty zacílené na zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech. Až do konce letošního roku proto můžete podávat žádosti o finanční podporu. Podpořit bude možné systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje […]
14.8.2017

Probíhá příjem žádostí na projekty energetické úspory

V rámci Operačního programu Životní prostředí je na projekty, které mají za cíl snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie až 3 miliardy korun. O finanční podporu na projektové záměry tohoto typu můžete žádat až do […]
13.8.2017

Díky inovačním voucherům bude možné až 164mil. Kč podpořit projekty cílené na rozvoj komunikace, sdílení poznatků a know-how

V rámci Inovačních voucherů podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu projekty zacílené na inovace pro konkurenceschopnost. Cílem programu podpory je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění […]
13.8.2017

Stále je možné podpořit projekty zvyšující know-how firem pro inovace

Hlavním cílem tohoto programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, […]
13.8.2017

MPO vyhlásilo novou výzvu na podporu projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost více než 1,6 mld. Kč. Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky […]
31.7.2017

Výzva k předkládání žádostí na Podporu sociálního podnikání

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost více než 150 mil. Kč na projekty zaměřené na podporu sociálního podnikání. Udržitelnost, resp. fungování sociálního podniku, je jedním ze základních a obecných principů sociálního podnikání. Podpořit bude možné aktivity vedoucí k […]
27.7.2017

Nová výzva na zvýšení inovační výkonnosti podniků Potenciál

V nedávné době byla vyhlášena další výzva Ministerstva průmyslu a obchodu, která si klade za cíl zvýšení inovační výkonnosti podniků. Podpořeny budou projekty, které prohloubí spolupráci s výzkumnými a vývojovými organizacemi, vytvoří kvalifikovaná pracovní místa, zlepší podmínky pro zapojení společností do […]
27.7.2017

Přehled plánovaných výzev pro městské části hl. m. Prahy

Přinášíme vám přehled plánovaných výzev, v rámci kterých je možné čerpat z Operačních programu Praha – pól růstu ČR. O dotaci mohou žádat městské části hl. m. Prahy a jimi zřízené nebo zřizované organizace. Vyhlášených výzev je hned několik a projekty […]
25.7.2017

Dotace pro Místní akční skupiny podpoří projekty sociálního začleňování a další

MPSV vyčlenilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost více než 1 mld. Kč na projekty širokého spektra. Finanční podporu získají žadatelé, jejichž projektový záměr podpoří sociální začleňování osob sociálně vyloučených, komunitní sociální práci, vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v […]