Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Výzva č. 77 se zaměřuje na transformaci ústavní péče. Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod.

Podporované aktivity

Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách:

 • osobní asistence
 • podpora samostatného bydlení
 • pečovatelská služba
 • odlehčovací služba
 • raná péče
 • průvodcovské a předčitatelské služby
 • tísňová péče
 • denní stacionář
 • sociálně terapeutická dílna
 • sociální rehabilitace
 • centrum denních služeb
 • služba následné péče
 • sociálně aktivizační služby pro a osoby se zdravotním postižením
 • chráněné bydlení
 • týdenní stacionář
 • domov pro osoby se zdravotním postižením
 • domov se zvláštním režimem

Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Kdo může žádat o dotaci

 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • organizace zakládané kraji
 • obce, organizace zřizované obcemi
 • organizace zakládané obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

Cílové skupiny

Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Celková alokace výzvy: 230 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:   90 000 000 Kč

Forma podpory: ex-post

Míra spolufinancování:

 • kraje a jimi zřizované organizace – 10 %,
 • obce a jimi zřizované organizace – 10 %,
 • dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 10 %,
 • nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování – 5 %,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 0 %.

 

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2022.

Projekt lze podávat od 25. 10. 2017 do 30. 3. 2018.

Místo realizace: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.

Datum vyhlášení výzvy: 27. 9. 2017

Druh výzvy: Kolová

Odkaz na výzvu zde.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI