O finanční podporu projektů cílených na posílení biodiverzity je možné žádat do poloviny září 2017

O finanční podporu projektů cílených na posílení biodiverzity je možné žádat do poloviny září 2017

Ministerstvo životního prostředí podpoří projekty zacílené na posílení biodiverzity až 120 mil. Kč. V rámci Operačního programu Životní prostředí byla v nedávné době vyhlášena výzva, jejímž cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Za finanční podpory EFRR tak dojde k možnosti realizace širokého spektra projektů. Žádosti na dataci je možné podávat až do poloviny září 2017.

Podporované aktivity

 • Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
 • Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
  • Podporovaná opatření:
   • speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů),
   • speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť,
   • opatření na podporu vzácných druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů,
   • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť,
   • jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta,
   • interpretace hodnot PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu, např. naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky) a/nebo naučné tabule.
 • Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)
  • Podporovaná opatření:
   • eradikace, popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů,
   • obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazních druhů,
   • jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.
 • Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)
  • Podporovaná opatření:
   • realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, vodních dílech apod.,
   • jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými subjekty.

Kdo může žádat o dotaci

 • kraje
 • obce a města
 • svazky obcí
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • státní podniky
 • státní organizace
 • příspěvkové organizace
 • veřejné výzkumné organizace
 • veřejnoprávní instituce
 • vysoké školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • obchodní společnosti a družstva
 • podnikatelské subjekty
 • fyzické osoby – podnikající

Cílové skupiny a území

 • Vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy a organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny
 • Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy

Celková alokace výzvy a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Celková alokace: 120 mil. Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 250 tis. Kč

Forma podpory: ex-ante

Míra spolufinancování

85 – 100 % způsobilých výdajů

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2023.

Projekt lze podávat do 15. 9. 2017, 20:00 hod.

Místo realizace

Celé území České republiky mimo hl. m. Prahy.

Místo dopadu

Celé území České republiky mimo hl. m. Prahy.

Datum vyhlášení výzvy

15. 6. 2017

Druh výzvy

Kolová (jednokolová)

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI