Aktualizovaný přehled výzev pro NNO

Aktualizovaný přehled výzev pro NNO

Pro nestátní neziskové organizace jsme připravili aktualizovaný přehled již vyhlášených ale i nových plánovaných výzev. Na začátek příštího roku se posouvá vyhlášení výzev na podporu komunitního života a posouvá se datum ukončení žádostí systémových projektů do výzvy č. 082 Operačního programu Zaměstnanost (ze září do ledna). Nově plánované přínosné výzvy OP Z jsou Mikrojesle, Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny a Pilotní rozšíření konceptu Housing First (Bydlení především) do dalších obcí.

 

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Na vybudování komunitního centra a podporu sociálního začleňování je připraveno 160 000 000,- Kč. Jedná se o investice – opravy, zařízení a vybavení prostor apod.

Podporované aktivity: INVESTIČNÍ

 • Zvyšování kapacit nízkoprahových a kulturně komunitních center poskytujících zázemí pro sociálně aktivizační aktivity
 • Zvyšování kapacit služeb pro bezdomovce a osoby ohrožené bezdomovectvím a nacházející se v krizi
 • Podpora rekonstrukcí, oprav a úprav bytů na byty systému sociálního bydlení a boje proti bezdomovectví

Cílové skupiny: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, zejména: seniory, osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, smyslovým, duševním, kombinovaným), rodiny (a dětí a mládež) v nepříznivé sociální situaci (vč. např. rodin s jedním rodičem samoživitelem/ samoživitelkou), příslušníci menšin, bezdomovci a osoby ohrožené bezdomovectvím

Plánované vyhlášení výzvy: začátek roku 2019

Území realizace: Praha

 

Podpora komunitního života a sociálního podnikání 

Na provoz komunitního centra a podporu soc. podnikání je připraveno 160 000 000,- Kč. Jedná se o neinvestiční, tedy podpora provozu – mzdy pracovníků, nezbytné vybavení prostor apod.

Podporované aktivity: NEINVESTIČNÍ

Mobilita Podpora vzniku a činnosti kulturně komunitních center a prostor komunitního života a projektů aktivizace místních komunit (zejména ale nikoli pouze osob vyloučených, ohrožených a v krizi) za účelem posilování místní sociální soudržnosti, včetně projektů sociálního podnikání

Cílové skupiny: Obyvatele místních komunit s důrazem kladeným na osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a ocitající se v krizi.

Plánované vyhlášení výzvy: začátek roku 2019

Území realizace: Praha

 

Mikrojesle 

Pro rovnost žen a můžu především v přístupu k zaměstnání a sladění pracovního a rodinného života je připraven pilotní projekt Mikrojesle, který je navržen pro přesně 4 děti. Pro žadatele v Praze i mimo Prahu.

Podporované aktivity:

 • vybudování mikrojeslí,
 • provoz mikrojeslí,
 • vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích
 • pro děti od 6 měs. do 4 let včetně, péče o vlastní děti max. 2
 • provoz min. 8 hod. denně, 5 dní v týdnu
 • plán péče a výchovy má pouze doporučující charakter

Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Vyhlášení výzvy: listopad 2018

Ukončení příjmu žádostí: leden 2019

Území realizace: Praha i mimo Prahu

 

Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

Výzva je určena pro systémové projekty, které řeší přetrvávající nebo hrozící společenské problémy, které se doposud v České republice nepodařilo vyřešit.

Podporované aktivity:

 • Vývoj nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy
 • Pilotní testování nového řešení v praxi a šíření
 • Evaluace
 • Advokační práce

Je kladen důraz na:

Partnerství – na daném řešení problému se musí podílet všechny subjekty, kterých se řešení týká, ať už se jedná o veřejnou správu nebo cílovou skupinu

Evaluaci – je nutné věrohodně ověřit a prokázat za jakých podmínek navrhované řešení bude fungovat

Advokační práci – znamená ovlivňování rozhodnutí v rámci politických, ekonomických a sociálních systému a institucí pomocí např. mediální kampaně, realizací a medializací výzkumu atd., tak aby se dosáhlo žádoucí změny myšlení, postojů, postupů

Cílová skupina:          

 • uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání, ekonomicky neaktivní osoby
 • osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou,
 • poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování a jejich zaměstnanci,
 • osoby pečující o jiné závislé osoby,
 • rodiče s malými dětmi, osoby pečující o malé děti,
 • zaměstnanci NNO a sociálních podniků,
 • zaměstnavatelé a zaměstnanci,
 • osoby samostatně výdělečně činné,
 • orgány veřejné správy a jejich zaměstnanci
 • osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k (vyššímu) věku,
 • veřejnost.

Ukončení příjmu předběžných žádostí: 29. 1. 2019

Ukončení příjmu žádostí: 29. 03. 2019

Území realizace: Celá ČR

 

 

Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

Podporované aktivity budou spadat pod následující okruhy (témata):

 • minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti;
 • podpora práce s biologickými rodiči dítěte umístěného v náhradní rodinné péči;
 • podpora nových nástrojů a programů při práci s dětmi s vážnými výchovnými problémy, či rizikovými projevy chování;
 • podpora přístupů a služeb v oblasti duševního zdraví dětí a jejich rodičů, umožňující bezpečné setrvání dětí v co nejvyšší míře v domácím prostředí;
 • podpora služeb zabývajících se závislostí dětí na návykových látkách;
 • podpora programů pro nácvik a upevňování podpora nových přístupů při hledání řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v zařízeních ústavní výchovy;
 • podpora rodičů a/nebo matek, jimž bylo opakovaně odebráno dítě z péče, tak, aby se dokázali postarat o své další děti a měli možnost bezpečným způsobem vystavět svoje rodičovské kompetence;
 • řešení situace dětí ohrožených záškoláctvím (z hlediska navazujících služeb);
 • prevence a včasná identifikace ohrožení dítěte ve škole (z hlediska navazujících služeb);
 • gatekeeping.

Cílové skupiny: Poskytovatelé služeb a jejich pracovníci – NNO, osoby pověřené SPOD, rodiny s dětmi, děti a mládež s rizikovými projevy chování, pracovníci krajů a obcí, apod.

Plánované datum vyhlášení: 1. 11. 2018

Plánované datum ukončení příjmu: 15. 3. 2019

Území realizace: ČR mimo HMP

 

Pilotní rozšíření konceptu Housing First (Bydlení především) do dalších obcí

Podporované aktivity: Podpora konceptu HousingFirst (Bydlení především). Poskytnutí bydlení s podporou zejména v městském nájemním bytě, zabydlení rodin (včetně pořízení základního vybavení bytů – nábytek, spotřebiče), poskytování terénní sociální práce rodinám ve fázi při a po přestěhování rodin do bytu a po celkovém zabydlení rodin (podpora při materiálním a finančním zabezpečení rodiny – sociální dávky, řešení dluhů, mediace sousedských vztahů, zápis dětí do škol, apod.), síťování institucí a vzájemná spolupráce zapojených aktérů (sociální a bytový odbor města, OSPOD, ÚP ČR,  NNO, poskytovatelé služeb,…).

Podporované aktivity budou zaměřeny především na:

1. Výběr a příprava rodin,

2. Nastěhování rodin a proces zabydlování rodin – nastavení individuálního intenzivního plánu práce s rodinami a monitoring po dobu 9 měsíců od poskytnutí bytu. Využitím principu casemanagementu bude zajištěno propojení služeb a institucí a sjednocení na prioritních oblastech v práci s rodinou,

3. Poskytování ad-hoc podpory rodin v další fázi realizace projektu. Součástí projektu budou aktivity zaměřené na vzdělávání terénních sociálních pracovníků, vyškolení týmu; nastavení spolupráce relevantních aktérů; poskytování psychosociální podpory klientům (komunitní psych. sestra), apod.

Cílové skupiny:Osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené – rodiny, popř. rodič s dítětem/dětmi v bytové nouzi (žijící v ubytovnách či jiných formách podstandardního bydlení); nestátní neziskové organizace a jejich pracovníci

Plánované vyhlášení výzvy: 3. 12. 2018

Plánované ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2019

 

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI