Aktuální výzvy fondů EHP a Norska podpoří kulturu a umění

Aktuální výzvy fondů EHP a Norska podpoří kulturu a umění

V současnosti jsou otevřené 4 výzvy podporující kulturu a umění – Současné uměníUmělecká a kulturní kritikaPosilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforemRevitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví.

Současné umění

Program podpoří vysoce kvalitní aktivity současného umění a různorodé činnosti v rámci jednotlivých oborů (scénická umění, vizuální umění, literatura) a zejména mezioborový přístup. Program podpoří především aktivity zaměřené na původní tvorbu a její prezentaci s důrazem na rozvoj a zapojení publika (s rozvinutou komunikační strategií založenou na znalostech potřeb cílových skupin) a také na budování kapacit umělců a kulturních organizací v oblasti kulturního podnikání a uměleckých a technických dovedností. Snahou programu je povzbudit koprodukční aktivity a spolupráci s donorskými státy (Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem).

Podpořené aktivity:

 • aktivity zaměřené na vznik nových uměleckých děl včetně tvůrčích dílen a tvůrčích rezidencí;
 • aktivity zaměřené na prezentaci a šíření uměleckých děl (např. představení, výstavy, on-line platformy, festivaly). Tyto aktivity budou podpořeny pouze v případě, že budou zahrnovat dílčí výstupy zaměřené na vznik a prezentaci nových děl — např. formou tvůrčích dílen a tvůrčích rezidencí, uvedením nových děl, vzniklých v rámci projektu);
 • aktivity zaměřené na rozvoj a zapojení publika podložené či umožňující vznik komunikační strategie vycházející ze znalostí potřeb cílových skupin;
 • aktivity zaměřené na řešení současných společenských výzev prostřednictvím umění. Tyto aktivity se mohou týkat např. propojení oblasti umění a vzdělávání, využití umění při prevenci nežádoucích společenských jevů, jakými jsou např. rasismus a xenofobie;
 • aktivity ve spolupráci s partnery projektu z donorských států, např. vznik uměleckých děl zmíněných výše v koprodukci.

Projekty nesmí po dobu realizace generovat zisk.

Oprávnění žadatelé:

 • Veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace nebo subjekt, včetně nestátních neziskových organizací, zřízená jako právnická osoba a působící v ČR, která vznikla minimálně 2 roky před podání žádosti o grant.
 • OSVČ s trvalým bydlištěm nebo sídlem v ČR s oprávněním k podnikání minimálně 2 roky před podáním žádosti o grant.
 • V bodovém hodnocení je bonifikována bilaterální spolupráce s partnery z donorských zemí.

Alokace výzvy 77 100 000 Kč

Výše grantu 1 285 000 až 5 140 000 Kč

Míra podpory 90 %

Podíl neinvestičních výdajů min. 15 % v každé žádosti o platbu

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant 2. 4. 2020 (12:00 hod)

Doba trvání projektu 6 až 24 měsíců s ukončením realizace do 30. 4. 2024.

Umělecká a kulturní kritika

Program podporuje profesionální uměleckou a kulturní kritiku, která je nedílnou součástí tvůrčího procesu, je nezbytná pro umělce i pro příjemce umění a širší veřejnost. Podpořené projekty by měly přispět ke společenskému dialogu, zvýšení povědomí o umělecké a kulturní kritice a propagaci kvalitního současného umění. Podpořené projekty by měly napomoci profesnímu růstu kritiků. Měly by usilovat o výměnu zkušeností a spolupráci mezi samotnými kritiky, umělci a publikem a o mezioborovou spolupráci na národní i mezinárodní úrovni (především s donorskými státy).

Projekty by se mely zaměřit na tyto aktivity a zejména jejich kombinaci:

 • aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o umělecké a kulturní kritice, jakými jsou např. laboratoře, semináře, diskuse, konference;
 • různé formy umělecké a kulturní kritiky, které zvyšují zájem o kulturní nabídku a o účast ve veřejné debatě týkající se významu a obsahu této nabídky;
 • laboratoře, semináře a další vzdělávací akce posilující kompetence a dovednosti uměleckých kritiků v oblastech jakými jsou např. kritické myšlení a nové technologie;
 • vzdělávací akce zaměřené na zvýšení manažerských kompetencí a dovedností v oblasti umělecké a kulturní kritiky jakými jsou např. nové obchodní modely a marketingové strategie;
 • aktivity zaměřené na mezioborovou spolupráci;
 • aktivity zaměřené na posílení spolupráce mezi různými aktéry (kulturní organizace, kritici, umělci, media, vzdělávací a akademická sféra);
 • inovativní formy a formáty umělecké a kulturní kritiky, které mohou přitáhnout a zapojit do dialogu nové publikum;
 • aktivity zaměřené na uměleckou a kulturní kritiku děl znevýhodněných skupin (především Romů, ale i dalších sociálních, etnických a kulturních menšin) nebo na ně zacílených.

Projekty nesmí po dobu realizace generovat zisk.

Oprávnění žadatelé: Veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace nebo subjekt, včetně nestátních neziskových organizací, zřízená jako právnická osoba a působící v ČR, která poskytuje služby a vykonává aktivity v oblasti profesionální umělecké a kulturní kritiky a vznikla minimálně 2 roky před podání žádosti o grant. V bodovém hodnocení je bonifikována bilaterální spolupráce s partnery z donorských zemí.

Alokace výzvy 12 850 000 Kč

Výše grantu 257 000 až 1 285 000 Kč

Míra podpory 90 %

Investiční výdaje můžou tvořit maximálně 25 %. Podíl neinvestičních výdajů min. 15 % v každé žádosti o platbu.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant 2. 4. 2020 (12:00 hod)

Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem

Podporovány budou projekty zaměřené na rozvoj a posilování dovedností asociací, sítí nebo platforem v oblasti profesionálního současného umění a jejich členů, mapování jejich potřeb a formulaci argumentů, posilování spolupráce na národní i evropské úrovni (s odpovídajícími protějšky z donorských států), včetně výměny informací a know-how.

Cílem programu je posílit sociální a hospodářský rozvoj prostřednictvím kulturní spolupráce,
podnikání v oblasti kultury a správy kulturního odvětví. V oblasti současného umění se program zaměřuje na kulturní a kreativní aktivity orientované na kulturní podnikání, které přispívají k sociální inkluzi a místnímu rozvoji. Program také usiluje o zvýšení povědomí o kultuře sociálních, etnických a kulturních menšin, zlepšení přístupu menšinových skupin ke kultuře a k řešení jejich potřeb.

Program zdůrazňuje zapojení partnerů z Islandu, Lichtenštejnska a/nebo Norska.

Projekt má obsahovat tyto aktivity nebo jejich kombinaci:

 • aktivity zaměřené na profesionalizaci oborových zastřešujících organizací, sítí a platforem,
 • aktivity zaměřené na rozvoj a posílení dovedností a kompetencí oborových zastřešujících organizací, sítí a platforem a jejich členů v oblastech jako je management, leadership, fundraising, nové obchodní modely apod.,
 • aktivity zaměřené na mapování potřeb vybraných uměleckých aktérů a oblastí (např. formou výzkumu, sběru dat, studií, analýz a dalších šetření) s cílem formulovat argumenty pro kulturní politiku a kulturní advokacii v oblasti umění,
 • aktivity zaměřené na práci s publikem, které budou v rámci projektu ověřovány a které povedou ke konkrétním výstupů směřujícím k nastavení strategických opatření (relevantních pro celou uměleckou oblast, nikoliv pouze pro jednu organizaci),
 • aktivity zaměřené na posilování a propagaci spolupráce jak na národní, tak na evropské úrovni (s odpovídajícími protějšky z donorských států), včetně výměny informací a know-how (prostřednictvím seminářů, workshopů, studií, výzkumu atd.).

Projekty nesmí po dobu realizace generovat zisk.

Oprávnění žadatelé: Veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace nebo subjekt, včetně nestátních neziskových organizací, zřízená jako právnická osoba a působící v ČR. V bodovém hodnocení je bonifikována bilaterální spolupráce s partnery z donorských zemí.

Alokace výzvy 12 850 000 Kč

Výše grantu 257 000 až 1 285 000 Kč

Míra podpory 90 %

Podíl investičních výdajů max. 15 %.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant 2. 4. 2020 (12:00 hod)

Doba trvání projektu 6 až 24 měsíců s ukončením realizace do 30. 4. 2024.

Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví

Cílem je podpořit takové, které propojí ochranu a obnovu zapsané kulturní památky a její oživení moderním a inovativním způsobem využití, které bude trvale udržitelné a bude mít pozitivní dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel.

Aktivity mají památku v maximální možné míře zpřístupnit veřejnosti prostřednictvím osvětových aktivit a inovativních přístupů prezentace a zatraktivnit kulturní dědictví pro širokou veřejnost.

Zájmem je i podpora kulturního dědictví menšin.

Projekty nesmí po dobu realizace generovat zisk.

Podpora se týká:

 • nemovitých kulturních památek evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek
 • movitého kulturního dědictví
  • sbírkových předmětů a sbírek muzejní povahy evidovaných v Centrální evidenci sbírek
  • movitých kulturních památek evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek
  • písemného kulturního dědictví (historický fond evidovaný v Centrální evidenci sbírek nebo Ústředním seznamu kulturních památek a unikátní novodobé fondy knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury).

Podpořené aktivity:

 • stavební a nestavební úpravy nemovitých kulturních památek,
 • úpravy pro nové využití kulturního dědictví,
 • vytváření optimálního prostředí pro uložení a zajištění péče o movité kulturní památky, opatření k jejich uchování a jejich zpřístupnění a dalšímu využití,
 • povinné zpřístupnění kulturního dědictví a jeho prezentace je nedílnou součástí projektu,
  • přístupnost nemovitého kulturního dědictví pro širokou veřejnost (využití pro kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity, komunitní setkávání…),
  • přístupnost movitého pro širokou veřejnost nebo pro studijní účely (včetně on-line přístupu k digitalizovanému kulturnímu dědictví),
 • povinné zpracování a realizace podnikatelských strategií jako nedílná součást grantu (povinné zpracování až po schválení grantu).

Podpořit lze i doplňkové jednorázové nebo opakované akce jako součást povinné aktivity:

 • tvůrčí dílny, kurzy/školení, konference nebo semináře zaměřené na obnovu a údržbu
  kulturního dědictví, na revitalizaci kulturního dědictví, jeho využití, management, sociální inkluzi, zapojení místních obyvatel a práci s publikem atp.

Oprávnění žadatelé: Veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace nebo subjekt, včetně nestátních neziskových organizací, zřízená jako právnická osoba a působící v ČR. V bodovém hodnocení je bonifikována bilaterální spolupráce s partnery z donorských zemí.

Alokace výzvy 482 252 918 Kč

Výše grantu 5 140 000 až 38 550 000 Kč

Míra podpory

 • veřejná organizace a NNO 90 %
 • soukromá organizace 60 %

Podíl neinvestičních výdajů min. 15 %.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant (včetně projektové dokumentace a stavebního povolení): 30. 4. 2020 (12:00 hod)

Začátek projektů se předpokládá na podzim 2020 a jejich dokončením nejpozději do 30. 4. 2024.

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/