Aktuální Výzvy

 • Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1
  Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich […]
 • OP Zaměstnanost: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
  Výzva č. 97 podporuje aktivity zaměřené na vzdělávání Vašich zaměstnanců v oblasti jazykového vzdělávání, manažerských dovedností , obecného a specializovaného IT, učetních , ekonomických a právních kurzů a lektorských či odborných dovedností . Je určena pro obchodní společnosti , družstva […]
 • Dětské skupiny pro podniky i veřejnost – výzva na podporu jejich provozu
  Od února letošního roku probíhá nová výzva podporující stávající provoz dětských skupin. Žádost o dotaci je možné podat od 4. 2.  Dotaci bude možné získat pouze pro dětské skupiny mimo Prahu, pro Pražské dětské skupiny bude vyhlášena výzva č. 103 a to […]
 • Nová výzva na vzdělávání zaměstnanců II
  V průběhu března bude vyhlášena další výzva na podporu vzdělávání zaměstnanců. Příjem žádostí o podporu bude zahájen také v březnu, ukončení příjmu žádostí je naplánované na květen. Výzva je určena pro celé zemí ČR mimo hlavního města Prahy. Podporovanými aktivitami […]
 • Revize operačního programu Zaměstnanost
  OP Zaměstnanost vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020. Operační program vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího […]
 • Podpora sociálního začleňování v Praze
  Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva) je zaměřena na zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb. Mezi její cíle patří i zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve […]
 • Výzvy na podporu sociálního bydlení
  Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální […]
 • Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
  Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a […]
 • Navýšení kapacity a podpora rovného přístupu ke vzdělávání
  Prioritní osa „Vzdělání a vzdělanost a podpora nezaměstnanosti“ ve výzvě č. 45 podněcuje k investicím do vzdělání, především do navýšení kapacit vzdělání za účelem sociální inkluze.  V rámci této výzvy bude podporováno vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol za […]
 • Inovativní služby pro ohrožené děti a rodiny
    Zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Zároveň také zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce to vše je […]
 • Forma podpory péče o nejmenší děti v mikrojeslích
  Jsou vyhlášeny nové výzvy na mikrojesle. Nyní mohou být zřizovány nové mikrojesle pouze mimo Prahu. Projekty jsou soutěžní a podávání žádostí bude spuštěno v pondělí 21. 1. 2019 v 6,00 hodin ráno. V tuto dobu je projekt nutné podepsat. Výzvy […]
 • Zaměstnavatelé mohou podpořit rozvoj svých zaměstnanců
  V rámci operačního programu Zaměstnanost je vyhlášena výzva s cílem zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, zároveň také soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšení adaptibility starších pracovníků. Výzva č. 03_19_110 Podporované aktivity: Další profesní vzdělávání zaměstnanců […]
 • Podpora investic do náročného vybavení a infrastruktury pro vysoké školy
  Tato výzva je určena vysokým školám, k umožnění financování doplňkových investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení, v návaznosti na aktivity ESF výzvy pro vysoké školy II. ERDF Výzva pro vysoké školy II Podporované aktivity: Povinně volitelné aktivity: Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění […]
 • Modernizace vzdělávacích aktivit pro vysoké školy
  Výzva je určena pro vysoké školy, které chtějí zkvalitnit a modernizovat vzdělávací aktivity, stáže studentů, zavádět praxi do studijních programů, navyšovat účast studentů se specifickými potřebami, snižovat studijní neúspěšnost studentů, zvyšovat kvalifikaci akademických pracovníků VŠ, zlepšit dostupnost rozličných poradenských služeb […]
 • Dotace na výzkumné infrastruktury
  Tato výzva se zaměřuje na investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur. Jejím cílem je podpora modernizace a upgrade právě velkých výzkumných infrastruktur, komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám. Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II Podporované aktivity Povinné aktivity: Řízení projektu […]

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

RSS OP Životní prostředí

 • Dubnová Priorita přináší další vlnu zateplování 18.4.2019
  Fasáda, okna, dveře, osvětlení, to vše a nejen to může ozdobit veřejnou budovu i ve vaší obci. Na začátku května startuje dotační výzva na zateplování veřejných budov.
 • K výměně kotle pomůžou kotlíkové dotace i půjčky 15.4.2019
  Třetí vlna kotlíkových dotací se čile rozbíhá, dotační výzvy postupně vyhlašují první kraje. K novému kotli letos nově vedle dotací domácnostem pomůžou i bezúročné „kotlíkové půjčky“. Jako novinku je od února nabízí Státní fond životního prostředí ČR obcím a městům ve třech krajích – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém. Cesta k novému ekologickému kotli nebyla nikdy snadnější.
 • S podáním žádosti vám pomohou videa 12.4.2019
  Všem, kteří se obávají složitosti procesu žádosti o evropské dotace, je určeno šest krátkých edukačních videí. Dozvíte se z nich zejména jak pracovat s elektronickým informačním systémem.
 • Aktualizovali jsme harmonogramy výzev na rok 2019 4.4.2019
  Aktualizovali jsme harmonogram výzev pro rok 2019, harmonogram výzev pro Integrované nástroje (CLLD, ITI) a střednědobý harmonogram výzev do roku 2019.
 • Voda pro všechny: Chyťte si dešťovku i vy 22.3.2019
  Světový den vody, který připadá na dvaadvacátý březen, má pro letošní rok motto „Voda pro všechny“. Státní fond životního prostředí ČR pomáhá, aby voda byla dostupná člověku i přírodě.

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

 • Metodická příručka přímých plateb pro rok 2019 10.4.2019
  Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro rok 2019. Zemědělské veřejnosti je nyní k dispozici ke stažení aktualizace Metodické příručky pro přímé platby pro rok 2019.
 • Centra odborné přípravy 3.4.2019
  Ministerstvo zemědělství ve své Koncepci vzdělávání definuje podporu vytvoření Center odborné přípravy (dále jen COP). Účelem podpory COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání prostřednictvím seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky.
 • Prezentace k seminářům - environmentální opatření PRV 2019 2.4.2019
  V příloze je uvedena prezentace ze seminářů k environmentálním opatřením PRV před podáním jednotné žádosti v roce 2019.
 • Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019 2.4.2019
  Cílem příručky je informovat všechny žadatele o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem o aktuálních požadavcích a standardech, jejichž plnění je ověřováno v rámci systému podmíněnosti plateb (Cross Compliance).
 • Zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (pro 7. kolo) 28.3.2019
  Dne 22. 3. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“). Jedná se o Obecné podmínky Pravidel pro 7. kolo příjmu žádostí.

RSS Kreativní Evropa

RSS OP Zaměstnanost

 • Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ - metodika 17.4.2019
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 17. 4. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 811008 v odboru řízení programů ESF (81), oddělení metodiky a koordinace (811).
  Michala Trličíková
 • Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ - profesní vzdělávání, CLLD a veřejná správa 17.4.2019
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 17. 4. 2019 byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení 7 pracovních pozic a 1 služebního místa v sekci evropských fondů a mezinárodní spolupráce MPSV.
  Michala Trličíková
 • Obnovení funkčnosti IS ESF 2014+ 9.4.2019
  Komunikace IS ESF 2014+ do Základních registrů (ISZR) byla obnovena. Systém je plně funkční, včetně ztotožňování podpořených osob do Registru obyvatel (ROB).
  Michala Trličíková
 • Technická závada IS ESF 2014+ 8.4.2019
  Informujeme zástupce příjemce, že v termínu od soboty 6. 4. 2019 od přibližně 13. hodiny je nedostupná komunikace IS ESF 2014+ do Základních registrů (ISZR), jehož součástí jsou služby ztotožňování podpořených osob do Registru obyvatel (ROB).
  Michala Trličíková
 • Dobrá praxe CLLD a MAS 1.4.2019
  Rádi bychom vás upozornili na uveřejnění prvních čtyř z plánovaných deseti případových studií projektů, které jsou realizovány v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) místních akčních skupin (MAS) a jsou inspirativními příklady dobré praxe.
  Michala Trličíková

RSS OP Praha – pól růstu

 • Výzva č. 43 – Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy 24.4.2019
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. června 2019 vyhlášení výzvy č. 43 Prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Výzva se týká Specifického cíle 2.3: Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a The post Výzva č. 43 […]
  Kateřina Skanderová
 • Výzva č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I 26.3.2019
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. 3. 2019 vyhlášení výzvy č. 51- Rozvoj vzdělávání v Praze I. Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze.  podporou začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, komunitních, volnočasových aj. neformálních aktivit a dalším rozvojem kompetencí dětí a žáků v oblasti multikulturního The post Výzva č. 51 […]
  Nina Bořkovcová
 • Výzva č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II 26.3.2019
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. 3. 2019 vyhlášení výzvy č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II. Tato výzva je zaměřena na posílení kapacit a další rozvoj vymezených kvalifikovaných pracovníků – specialistů ve vzdělávání v hl. m. Praze ve smyslu personální podpory, která následně přispěje k rozvoji proinkluzivního klimatu The post Výzva č. 52 […]
  Veronika Fialová
 • INFIN – Bezúročný úvěr k financování inovativních projektů v Praze 19.3.2019
  Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN. Ten malým a středním podnikatelům nabídne zvýhodněné úvěry na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy. V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR je na něj vyčleněno 400 milionů Kč. Příjem žádosti bude spuštěn The post INFIN – Bezúročný […]
  Vít Čaban
 • Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem 5.12.2018
  K 28. 3. 2019 (1. průběžná uzávěrka příjmu žádostí o podporu) bylo do této výzvy podáno celkem 24 projektů v celkové výši 24 707 994 Kč, což činí 8 % z celkové alokace výzvy (300 mil. Kč). Rada hl. m. Prahy schválila dne 4. 12. 2018 vyhlášení výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s The post Výzva č. 49 […]
  Veronika Fialová