Aktuální Výzvy

 • Souhrnný přehled dotačních možností pro obce
  Přehled možností finanční podpory obcím z národních i evropských fondů od výstavby dostupných bytů, modernizaci škol a sportortovní příležitosti až po zlepšení kvality prostředí a vybudování cyklostezek. V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu […]
 • Výzva k předkládání žádostí o úvěr v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení dostupných bytů, dostupných domů a smíšených domů
  Státní fond rozvoje bydlení vyhlašuje dne 20. května 2019 výzvu k podávání žádostí o úvěr dle NV č.112/2019 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů […]
 • DOTACE NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V ROCE 2019 (PRO OBCE)
  Státní fond rozvoje bydlení vypsal dne 20. května 2019 dotace na sociální bydlení. Do výzvy o alokaci 650 mil. Kč je možné podávat žádosti kontinuálně. Výzva nemá stanoven žádný termín, do kdy nejpozději je nutné žádosti doručit. Nicméně se dá […]
 • Dotace pro podnikatele v roce 2019
  Programové období 2014-2020 se zvolna uzavírá a některé dotační programy se blíží vyčerpání, přesto i letos budou mít podnikatelé řadu dotačních příležitostí. Nejzajímavější témata? Výzkum, vývoj (VaV) a inovace, úspory energií, Průmysl 4.0 a ICT vybavení, v určitých regionech pak brownfieldy. […]
 • Výzva č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I
  Chceme vás upozornit na zajímavou dotaci na podporu začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, komunitních, volnočasových aj. neformálních aktivit a dalším rozvojem kompetencí dětí a žáků v oblasti multikulturního vzdělávání, demokratické kultury a udržitelného rozvoje. Aktuálně vyhlášená výzva je zaměřena na […]
 • Plánovaná výzva č. 02_19_077 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  Řídící orgán OP VVV zveřejnil informaci o plánované výzvě č. 02_19_077 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která je komplementární k  86. Výzvě IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – SC […]
 • OP Praha Podnikání a Inovace -Technologie
  Hlavním cílem programu podpory a Výzvy je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Podporované aktivity Pořízení nových strojů, nové technologické zařízení a vybavení, příklad: · Dlouhodobý hmotný majetek […]
 • Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva IV
  Cílem programu Nízkouhlíkové technologie – aktivita a) Elektromobilita je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. […]
 • Podpora dětských skupin v roce 2019
  Chceme připomenout, že je zde v programovacím období 2014 – 2020 poslední šance na získání dotací na vybudování a/či provoz dětských skupin. Aktuálně jsou vyhlášené tyto výzvy: výzva „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu“, […]
 • Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Praze
  Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu k vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Cílové skupiny Hlavní město Praha Městské části hl. m. Prahy Mateřské, základní, […]
 • OP Podnikání a Inovace – Nemovitosti III Podpora modernizace malých a středních podniků
  Program Nemovitost nabízí podnikatelům s malým a středním podnikem  rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či modernizovat nemovitost technicky nevyhovujících budov. Dále se nabízí možnost nahrazení novými budovami pro podnikání podporující zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu nebo aktivit směřujících ke zlepšení životního […]
 • OP Praha Pól růstu – podpora vzdělávání specialistů a posílení kapacit
  Tato výzva je zaměřena na posílení kapacit a další rozvoj specialistů ve vzdělávání ve smyslu personální podpory, která následně přispěje k rozvoji mezinárodního klimatu a většímu porozumění na mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol především ve vztahu k začleňování […]
 • Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1- výzva podporuje rekvalifikaci a odborné vzdělávání
  Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich […]
 • OP Zaměstnanost: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
  Výzva č. 97 podporuje aktivity zaměřené na vzdělávání Vašich zaměstnanců v oblasti jazykového vzdělávání, manažerských dovedností , obecného a specializovaného IT, učetních , ekonomických a právních kurzů a lektorských či odborných dovedností . Je určena pro obchodní společnosti , družstva […]
 • Dětské skupiny pro podniky i veřejnost – výzva na podporu jejich provozu
  Od února letošního roku probíhá nová výzva podporující stávající provoz dětských skupin. Žádost o dotaci je možné podat od 4. 2.  Dotaci bude možné získat pouze pro dětské skupiny mimo Prahu, pro Pražské dětské skupiny bude vyhlášena výzva č. 103 a to […]

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

RSS OP Životní prostředí

 • Červnová Priorita se věnuje Norským fondům 13.6.2019
  Norské fondy se naplno rozjíždějí. Na ochranu českého životního prostředí budou postupně přitékat desítky milionů korun. V Prirotě vám přinášíme přehled o dotačních výzvách, vysvětlujeme, co Norské fondy vlastně jsou a můžete si přečíst i zkušenosti skandinávských kolegů s ochranou životního prostředí. A jak o české přírodě přemýšlí norský velvyslanec v Česku? To se dozvíte z našeho rozhovoru.
 • Krajské pracoviště v Hradci Králové se přestěhuje 5.6.2019
  Koncem června se krajské pracoviště v Hradci Králové přestěhuje na novou adresu do ulice Horova.
 • Lepší ochranu obcí před povodněmi zajistí dotace z OPŽP 23.5.2019
  Především obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. Další dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů i pořízení protipovodňových varovných systémů. K dispozici je 150 milionů korun.
 • Upřesnění podmínek poskytování dotací v prioritní ose 4 22.5.2019
  Upozorňujeme žadatele o dotace v oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu z řad fyzických osob nepodnikajících, že došlo k upřesnění možnosti realizace projektů na pozemcích, které nejsou v jejich vlastnictví.
 • Na kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji přidáme dalších 500 mil. Kč 13.5.2019
  Zájem o kotlíkové dotace je na severu Moravy enormní. Původně vyčleněná částka půl miliardy korun byla během několika minut vyčerpána. Ministr životního prostředí již jedná o přidělení dalších peněz.

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

RSS Kreativní Evropa

RSS OP Zaměstnanost

 • Navýšení výzvy na sociální začleňování 17.6.2019
  Upozorňujeme žadatele, kteří předkládali projektové žádosti ve výzvě č. 088 OPZ "Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva)", že alokace byla navýšena o 100 mil. Kč.
  Michala Trličíková
 • Nová výzva na dětské skupiny v Praze 17.6.2019
  Upozorňujeme žadatele, že byla vyhlášena výzva č. 133 OPZ "Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky - dotace v hl. m. Praze".
  Radka Pospíšilová
 • Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 17. 6. 2019 14.6.2019
  Upozorňujeme žadatele a příjemce, že s účinností od 17. 6. 2019 dochází k revizi části metodiky OPZ.
  Radka Pospíšilová
 • Zákon o střetu zájmů a zadávání veřejných zakázek 12.6.2019
  Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost upozorňuje příjemce na ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, které stanoví:
  Radka Pospíšilová
 • Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ 10.6.2019
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 10. 6. 2019 byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení služebních míst SM 835013 a SM 835018 v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů II (835).
  Radka Pospíšilová

RSS OP Praha – pól růstu

 • Výzva č. 43 – Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy 24.4.2019
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 15. dubna 2019 vyhlášení výzvy č. 43 Prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Výzva se týká Specifického cíle 2.3 Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu. V rámci této výzvy budou podpořeny projekty The post Výzva č. 43 […]
  Kateřina Skanderová
 • Výzva č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I 26.3.2019
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. 3. 2019 vyhlášení výzvy č. 51- Rozvoj vzdělávání v Praze I. Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze.  podporou začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, komunitních, volnočasových aj. neformálních aktivit a dalším rozvojem kompetencí dětí a žáků v oblasti multikulturního The post Výzva č. 51 […]
  Nina Bořkovcová
 • Výzva č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II 26.3.2019
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. 3. 2019 vyhlášení výzvy č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II. Tato výzva je zaměřena na posílení kapacit a další rozvoj vymezených kvalifikovaných pracovníků – specialistů ve vzdělávání v hl. m. Praze ve smyslu personální podpory, která následně přispěje k rozvoji proinkluzivního klimatu The post Výzva č. 52 […]
  Veronika Fialová
 • INFIN – Bezúročný úvěr k financování inovativních projektů v Praze 19.3.2019
  Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN. Ten malým a středním podnikatelům nabídne zvýhodněné úvěry na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy. V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR je na něj vyčleněno 400 milionů Kč. Příjem žádosti bude spuštěn The post INFIN – Bezúročný […]
  Vít Čaban
 • Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem 5.12.2018
  K 28. 3. 2019 (1. průběžná uzávěrka příjmu žádostí o podporu) bylo do této výzvy podáno celkem 24 projektů v celkové výši 24 707 994 Kč, což činí 8 % z celkové alokace výzvy (300 mil. Kč). Rada hl. m. Prahy schválila dne 4. 12. 2018 vyhlášení výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s The post Výzva č. 49 […]
  Veronika Fialová