Aktuální Výzvy

 • Dětské skupiny pro podniky i veřejnost – výzva na podporu jejich provozu
  Od února letošního roku probíhá nová výzva podporující stávající provoz dětských skupin. Žádost o dotaci je možné podat od 4. 2.  Dotaci bude možné získat pouze pro dětské skupiny mimo Prahu, pro Pražské dětské skupiny bude vyhlášena výzva č. 103 a to […]
 • Nová výzva na vzdělávání zaměstnanců II
  V průběhu března bude vyhlášena další výzva na podporu vzdělávání zaměstnanců. Příjem žádostí o podporu bude zahájen také v březnu, ukončení příjmu žádostí je naplánované na květen. Výzva je určena pro celé zemí ČR mimo hlavního města Prahy. Podporovanými aktivitami […]
 • Revize operačního programu Zaměstnanost
  OP Zaměstnanost vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020. Operační program vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího […]
 • Podpora sociálního začleňování v Praze
  Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva) je zaměřena na zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb. Mezi její cíle patří i zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve […]
 • Výzvy na podporu sociálního bydlení
  Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální […]
 • Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
  Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a […]
 • Navýšení kapacity a podpora rovného přístupu ke vzdělávání
  Prioritní osa „Vzdělání a vzdělanost a podpora nezaměstnanosti“ ve výzvě č. 45 podněcuje k investicím do vzdělání, především do navýšení kapacit vzdělání za účelem sociální inkluze.  V rámci této výzvy bude podporováno vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol za […]
 • Inovativní služby pro ohrožené děti a rodiny
    Zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Zároveň také zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce to vše je […]
 • Forma podpory péče o nejmenší děti v mikrojeslích
  Jsou vyhlášeny nové výzvy na mikrojesle. Nyní mohou být zřizovány nové mikrojesle pouze mimo Prahu. Projekty jsou soutěžní a podávání žádostí bude spuštěno v pondělí 21. 1. 2019 v 6,00 hodin ráno. V tuto dobu je projekt nutné podepsat. Výzvy […]
 • Zaměstnavatelé mohou podpořit rozvoj svých zaměstnanců
  V rámci operačního programu Zaměstnanost je vyhlášena výzva s cílem zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, zároveň také soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšení adaptibility starších pracovníků. Výzva č. 03_19_110 Podporované aktivity: Další profesní vzdělávání zaměstnanců […]
 • Podpora investic do náročného vybavení a infrastruktury pro vysoké školy
  Tato výzva je určena vysokým školám, k umožnění financování doplňkových investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení, v návaznosti na aktivity ESF výzvy pro vysoké školy II. ERDF Výzva pro vysoké školy II Podporované aktivity: Povinně volitelné aktivity: Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění […]
 • Modernizace vzdělávacích aktivit pro vysoké školy
  Výzva je určena pro vysoké školy, které chtějí zkvalitnit a modernizovat vzdělávací aktivity, stáže studentů, zavádět praxi do studijních programů, navyšovat účast studentů se specifickými potřebami, snižovat studijní neúspěšnost studentů, zvyšovat kvalifikaci akademických pracovníků VŠ, zlepšit dostupnost rozličných poradenských služeb […]
 • Dotace na výzkumné infrastruktury
  Tato výzva se zaměřuje na investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur. Jejím cílem je podpora modernizace a upgrade právě velkých výzkumných infrastruktur, komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám. Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II Podporované aktivity Povinné aktivity: Řízení projektu […]
 • Dotace na zajištěná povodňové ochrany intravilánu a snižování rizika povodní
  Cílem 113. výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu. Typy podporovaných projektů a aktivit Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a […]
 • Výzva na posílení přirozené funkce krajiny
  V rámci OPŽP je vyhlášena výzva č. 51, jejímiž podporovanými aktivitami jsou hlavně posílení přirozené funkce krajiny. Podporované aktivity:  Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích […]

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

RSS OP Životní prostředí

 • Únorová Priorita přináší přehled pasivních domů, kotlíkové půjčky i rozhovor o krajině 13.2.2019
  Uvažovali jste o výměně kotle za pomoci dotace, ale nemůžete vytáhnout z rodinné kasy tolik peněz najednou? Pomůže vám bezúročná půjčka, kterou následně splatíte z dotace. Pilotní projekt se zatím rozjel ve třech krajích.
 • Aktualizace nástroje Udržitelnost 2014+ na verzi 1.5 12.2.2019
  SFŽP ČR zveřejňuje aktualizovanou verzi nástroje Udržitelnost 2014+ (Nástroj), v1.5, platnou ke dni 6. 2. 2019. Nástroj je platný pro projekty prioritní osy 1, specifický cíl 1.1 a 1.2.
 • 700 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny 1.2.2019
  Od 1. února je možné podávat žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. Ministerstvo životního prostředí totiž vyhlašuje prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [1] čtyři nové průběžné výzvy z Operačního programu Životní prostředí.
 • Aktualizovali jsme harmonogram výzev na rok 2019 30.1.2019
  Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev pro rok 2019, harmonogramu pro CLLD a ITI a střednědobého harmonogramu výzev do roku 2019.
 • Proplácení prostředků OPŽP v roce 2019 bylo částečně obnoveno 22.1.2019
  Ve středu 16. 1. 2019 zahájil Státní fond životního prostředí proplácení prostředků OPŽP na základě předložených zjednodušených žádostí o platbu v OPŽP 2014+. Podmínkou proplacení prostředků jsou připravené prostředky v řídicí dokumentaci pro rok 2019.

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

RSS Kreativní Evropa

RSS OP Zaměstnanost

RSS OP Praha – pól růstu

 • Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem 5.12.2018
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 4. 12. 2018 vyhlášení výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí The post Výzva č. 49 […]
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 44 – ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy 28.11.2018
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 13. listopadu 2018 vyhlášení výzvy č. 44 Prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Výzva se týká Specifického cíle 2.2: Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy. Tato výzva je zaměřena a opatření pro preferenci  povrchové The post Výzva č. 44 […]
  Vít Čaban
 • Výzva č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II 12.9.2018
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 2. 10. 2018 revokaci výzvy č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II. Tato revize nabývá účinnosti od 2. 10. 2018. Obsahem revokace byla úprava výzvy č. 45 v části 3.5. „Míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování“, kde se mění míra The post Výzva č. 45 […]
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II 7.3.2018
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 21. 1. 2019 revokaci výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II. Tato revize nabývá účinnosti od 21. 1. 2019. Obsahem revokace byla úprava prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu. V rámci této výzvy byly doposud předloženy dvě žádosti o podporu. The post Výzva č. 42 […]
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť 24.1.2018
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1 2018 vyhlášení výzvy č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Tato výzva je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Tato výzva je The post Výzva č. 38 […]
  Aneta Raková