Aktuální Výzvy

 • Rozvoj sociálních služeb pro SVL
  Podpora ve výzvě č. 82 Rozvoj sociálních služeb je zaměřena na zlepšení infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Finanční podporu lze čerpat na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektu, dále také na pořízení vybavení a automobilu pro účely poskytování terénní […]
 • Rozvoj sociálních služeb
  Podpora ve výzvě č. 81 Rozvoj sociálních služeb je zaměřena na zlepšení infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Finanční podporu lze čerpat na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektu, dále také na pořízení vybavení a automobilu pro účely poskytování terénní […]
 • Dotace na GDPR
  S námi se pokuty bát nemusíte Seznamte se s nejdůležitějšími změnami, které se dotýkají každého z nás, a prodiskutujte s námi praktická doporučení při implementaci GDPR. Třetí výzva Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců nabízí 1,5 miliardy Kč a dotaci 85 % ceny […]
 • Dotační možnosti pro NNO na rok 2018
  Pro poskytovatele sociálních služeb a nestátní neziskové organizace jsme připravili přehled dotačních možností na rok 2018. Jedná se především o výzvy plánované, případně již spuštěné, ale s možností se ještě zapojit. Za nejlepší možnosti považujeme rozvoj soc. služeb, sociální podnikání a […]
 • V říjnu 2018 se otevře podzimní kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova
  V tomto podzimním kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 1,8 miliardy korun. Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále […]
 • Využijte příležitost a zabezpečte se včas před povodněmi
  V rámci Operačního programu Životní prostředí bude 2. 5. 2018 vyhlášena výzva č. 97, jejíž podporovanými aktivitami jsou: analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření; budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů; tvorba digitálních povodňových plánů. Podporované […]
 • Smart Grids II nabízejí provozovatelům přenosných soustav stamiliony na zkvalitnění energetické sítě
  Cílem Výzvy IV programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické […]
 • Nová šance na získání podpory pro vznik i provoz dětských skupin v Praze
  Cílem výzvy č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II je především podpora rodičů dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh. Záměrem je přispět k […]
 • Pořízení i rekonstrukce prostor pro sociální bydlení v sociálně vyloučených lokalitách
  Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení (výzva […]
 • Pořízení i rekonstrukce prostor pro sociální bydlení mimo Prahu
  Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení (výzva […]
 • V nových výzvách Šablony II mohou školy žádat 100% dotaci na ICT, profesní rozvoj zaměstnanců a zájmové aktivity pro žáky
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo dne 28. února 2018 výzvy č. 63 a 64 Šablony II, jejichž cílem je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro vzdělávání. Výzva č. […]
 • Třetí výzva Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců nabízí 1,5 miliardy Kč na školení stálých i potencionálních zaměstnanců
  Hlavním cílem programu POVEZ II je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným (dále jen „OSVČ“) tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Podporované aktivity Další […]
 • Výzva pro předaplikační výzkum pro ITI II podporuje experimentální ověřování výzkumu i spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou
  Cílem výzvy je podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi. Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce […]
 • Dotazník k nastavení využívání fondů EU po roce 2020
  Evropská komise vyzývá širokou odbornou veřejnost k vyplnění dotazníku ohledně využívání EU fondů v oblasti soudržnosti. Cílem je získat informace různých zúčastněných stran na dosavadní praxi a zajistit tak optimální nastavení příštího programového období. Stávající víceletý finanční rámec, tedy dlouhodobý […]
 • Rekonstrukce nemovitostí pro podnikání v Olomoucké aglomeraci
    Cílem programu Nemovitosti OP PIK je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území Olomoucké aglomerace, umožňujících tak zachování a zvyšování […]

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

RSS OP Životní prostředí

 • OPŽP nabízí nové možnosti v oblasti energetických úspor na budovách veřejného sektoru 9.8.2018
  Informujeme o změnách v oblasti podpory energetických úspor na budovách veřejného sektoru (výzva č. 100) Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, ke kterým došlo v důsledku aktualizace „Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020“ a jednání mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 • OPŽP 2007-2013: změna v monitoringu příjmů 6.8.2018
  Úspěšní žadatelé o dotaci na projekty, u kterých stále běží doba udržitelnosti a mají povinnost každoročně zpracovávat provozní monitorovací zprávu, již nemusí provádět odpočty nových anebo dodatečně vytvořených příjmů.
 • 1,3 miliardy korun z OPŽP pomůžou k lepší recyklaci odpadů 6.8.2018
  Dvě nové dotační výzvy z Operačního programu Životní prostředí vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR. Obcím, městům, firmám a dalším zájemcům nabízí celkově 1,3 miliardy korun na projekty zaměřené na odpadové hospodářství, recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu. Příjem žádostí v obou výzvách startuje 3. září.
 • Rozšiřujeme nabídku půjček v oblasti energetických úspor 2.8.2018
  Pokud máte nebo chystáte projekt na energetické úspory budov z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), zbystřete. Na spolufinancování si můžete výhodně půjčit od Státního fondu životního prostředí ČR - nově za výhodnějších podmínek a na širší škálu výdajů. Aktualizovány byly i ostatní výzvy na zvýhodněné půjčky.
 • Dalších téměř 5 miliard na 400 projektů z OPŽP, nejvíce peněz míří na vodu a boj se suchem 2.8.2018
  Obce se mohou pustit do stavby nových vodovodů, sběrných dvorů, třídicích linek, pasivních budov, výsadby zeleně nebo zateplení školek. Ministerstvo životního prostředí schválilo dotace více než čtyřem stovkám projektů ze 17 výzev Operačního programu Životní prostředí. Významná finanční pomoc půjde i na snížení prašnosti průmyslových podniků nebo na úpravu kvality pitné vody. Mezi žadatele bylo […]

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

RSS Kreativní Evropa

RSS OP Zaměstnanost

 • Pracovní nabídka na ŘO OPZ - oblast sociálního začleňování 13.8.2018
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 9. 8. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 59/2018 na obsazení pracovní pozice projektové/ho manažera/ky v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů sociálního začleňování (872).
  Adéla Pobořilová
 • Nové výzvy MAS 7.8.2018
  Upozorňujeme na řadu nových výzev místních akčních skupin, které byly vyhlášeny v průběhu začátku srpna.
  Michala Trličíková
 • Pracovní nabídka na ŘO OPZ - oblast sociálního začleňování 7.8.2018
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 7. 8. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 60/2018 na obsazení pracovní pozice projektové/ho manažera/ky v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874).
  Adéla Pobořilová
 • Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ 6.8.2018
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 3. 8. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa projektové/ho manažera/ky (SM 831019) v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů veřejné správy I (831).
  Radka Pospíšilová
 • 2 pracovní nabídky na ŘO OPZ 2.8.2018
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 2. 8. 2018 byla vyhlášena 2 výběrová řízení na obsazení služebních míst - místo projektové/ho manažera/ky (SM 834018) v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů I (834) a místo programové/ho manažera/ky (SM 853028) v odboru kontrol […]
  Radka Pospíšilová

RSS OP Praha – pól růstu

 • Výzva č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II 7.3.2018
  K 15. 8. 2018 byla do této výzvy podána 1 žádost o podporu v celkové výši 3 631 836 Kč, což činí 17 % z celkové alokace výzvy (21 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 1 v objemu 3 631 836 Kč Počet žádostí o podporu, The post Výzva č. 42 […]
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť 24.1.2018
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1 2018 vyhlášení výzvy č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Tato výzva je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Tato výzva je The post Výzva č. 38 […]
  Aneta Raková
 • Výzva č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III 17.1.2018
  K 13. 8. 2018 byly do této výzvy podány 3 žádosti o podporu v celkové výši 159 646 333,07 Kč. Průběžný počet žádostí o podporu, které splnily kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí – 2 žádosti o podporu v objemu 89 480 811,40 Kč. Průběžný počet žádostí o podporu, které splnily kontrolu The post Výzva č. 39 […]
  Vít Čaban
 • Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání 15.11.2017
  Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. června 2018 schválilo poskytnutí podpory pro dalších 38 projektů předložených v rámci 28. výzvy „Inkluze a multikulturní vzdělávání“.  Podpora z Operačního programu Praha – pól růstu ČR dosáhne v tomto případě celkové výše 28 mil. Kč. Usnesení ZHMP ze dne 14. 6. 2018: ZDE Zastupitelstvo hl. m. The post Výzva č. 28 […]
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II 25.10.2017
  Dne 29. 3. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Celkem bylo předloženo 208 žádostí o podporu v objemu 484 756 617,23 Kč. Předložené žádosti budou nyní procházet kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. Rada hl. m. Prahy schválila dne 24. 10. 2017 The post Výzva č. 37 […]
  Veronika Fialová