Aktuální Výzvy

 • Zahájení programu Zdraví a další výzvy z Norských fondů
  Ve čtvrtek 19. 9. 2019 proběhlo v prostorech Velkopřevorského paláce v Praze slavnostní zahájení programu Zdraví. Zahajovací konference se zúčastnilo více než 100 zástupců zdravotnických organizací, státních institucí i neziskových a pacientských organizací. Program Zdraví je zaměřen na tři hlavní […]
 • Výzva Potenciál nabízí financování poloviny nákladů pro průmyslový výzkum a vývoj
  S příchodem října se otevřela v pořadí již šestá výzva programu Potenciál. Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Alokace programu: 1 000 milionů Kč Dotace na: pořízení výzkumného vybavení […]
 • Inovační vouchery otevírají podnikům v Praze možnost mezisektorové spolupráce a další
  Cílem podpory je podpořit vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Záměrem podpory je tedy nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních […]
 • Nové výzvy programu Aplikace a Inovace pro podnikatele
  27. září byly v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost otevřeny 2 nové výzvy zaměřené na podporu podnikatelů ve výzkumu, vývoji a inovacích jejich činnosti. Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, […]
 • Dotační možnosti na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení
  Byl vyhlášen nový program podporujícího rekonstrukci či výstavbu hřišť nebo hal, který zároveň slibuje transparentnější rozdělování finančních prostředků. Výzva je zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení […]
 • PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ (DĚTSKÉ KLUBY A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY) MIMO PRAHU
  V lednu příštího roku bude vyhlášená výzva podporující rodiče žáků 1. stupně základních škol zajistit jejich dětem kvalitní služby péče o děti mimo školní vyučování ve formě dětských klubů a příměstských táborů.   Podporované aktivity: zařízení péče o dětí 1. […]
 • Výstavba či rozšíření a provoz inovační infrastruktury (výzvy v rámci ITI – Brno, Hradec Králové/Pardubice, Olomouc)
  Program Služby infrastruktury (dříve znám pod názvem Prosperita) se zaměřuje na podporu vytváření příznivého prostředí pro spolupráci výzkumných institucí a podnikatelskou sférou, především díky rozvoji vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů. Výše dotace: Aktivita a) poskytování služeb inovačním podnikům […]
 • Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  Výzva č. 77 OP VVV podpoří aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol při realizaci tranzitních programů nebo ucelených programů připravujících na samostatný způsob života, jejichž cílem je pomoci mladým lidem získat zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit […]
 • Nové výzvy na třídění a recyklace odpadů nejen pro obce
  Lepší třídění, recyklaci a zpracování odpadů podpoří  ČR dalšími prostředky z evropských fondů. Na odpadové hospodářství uvolní 600 milionů korun. S jejich pomocí mohou města, obce i firmy usnadnit občanům třídění, zvýšit energetickou soběstačnost a snížit množství odpadů končících na […]
 • Možnosti bydlení seniorů
  Současná nabídka bydlení pro seniory je kapacitně nedostačující a při postupně stárnoucí populaci u nás je potřeba tyto kapacity ještě více rozšiřovat. Při zhoršení zdravotního stavu seniora v jeho povědomí či v povědomí jeho příbuzných vyvstane možnost jít do domova seniorů. […]
 • Platformy pro inovaci kulturního obsahu
  Pilotní projekt na podporu inovací a nových technologií v oblasti tvorby, distribuce a propagace evropského obsahu a spolupráce mezi různými obory (film, hudba, vydavatelství, multimédia atd.). Mělo by jít buď o novou službu nebo rozšíření už existující infrastruktury (co se […]
 • Dotační možnosti pro podnikatele
  Výzvy jsou zaměřeny z větší části na podporu malých a středních podniků, některé nabízí finanční podporu i podnikům velkým. Je podporována spolupráce s výzkumnou sférou, vlastní podnikové záměry i bezúročné úvěry. Definice velikosti podniků V rámci kategorie malých a středních podniků […]
 • Komunitní centra v Praze na přelomu roku 2019/2020
  Jedná se celkem o tři výzvy, podporující komunitní centra, soc. služby a soc. podnikání: a) výzva č. 46 – investiční – pro situaci, kdy je potřeba zrekonstruovat, upravit prostory, nakoupit vybavení b) Výzva č. 47 – neinvestiční – pro situaci, […]
 • Poslední dvě výzvy pro Prahu pro tento rok
  Výzva č. 48 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let, Pořízení vybavení a zařízení, stavební úpravy Kdo může žádat o dotaci: […]
 • Neformální vzdělávání v Ostravské aglomeraci
  Výzva IROP č. 17 ITI Neformální vzdělávání II. je určena pro stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, […]

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

RSS OP Životní prostředí

 • Říjnová Priorita je ve znamení stromů 11.10.2019
  Zasadit strom může úplně každý. Iniciativa Sázíme budoucnost Ministerstva životního prostředí a Nadace Partnerství má za cíl vysadit jich s pomocí dobrovolníků deset milionů. Vstříc jí vychází dotační výzva Státního fondu životního prostředí ČR, která vysazování podporuje finančně. Získat příspěvek může prakticky kdokoliv, kdo má zájem se do iniciativy zapojit. Více se dočtete na prvních stránkách […]
 • Harmonogram výzev OPŽP na rok 2020 2.10.2019
  V příštím roce plánujeme vyhlásit 13 výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pro zájemce je v nich připraveno více než 4,8 miliardy korun.
 • OPŽP 2007–2013: Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2020 2.10.2019
  Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné (součet) stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007–2013, platné pro kalendářní rok 2020.
 • Termíny pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku 2019 1.10.2019
  Žádáme všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy o realizaci spolu se Žádostmi o platby (dále jen „ZoR a ŽoP“) u projektů s již vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
 • Starostové, nepropásněte šanci získat pro svou obec peníze na pitnou vodu, kanalizace a ČOV 1.10.2019
  Potřebujete vybudovat či posílit vodohospodářskou infrastrukturu, řešíte nedostatek vody a jiné negativní dopady sucha na život lidí ve své obci? Státní fond životního prostředí ČR uvolní v brzké době další prostředky na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren. A nejen to. Na semináři zjistíte, jaké další dotační možnosti obcím nabízí z národních i evropských zdrojů.

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

RSS Kreativní Evropa

RSS OP Zaměstnanost

 • Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 15. 10. 2019 11.10.2019
  Upozorňujeme žadatele a příjemce, že s účinností od 15. 10. 2019 dochází k revizi části metodiky OPZ.
  Alžběta Hoffmannová
 • Dočasná nedostupnost MS2014+ 11.10.2019
  Upozorňujeme, že od pátku 11.10. 2019 od 00:00 do neděle 13.10.2019 do 23:59 hod je prováděna mimořádná údržba na produkčním prostředí MS2014+.
  Michala Trličíková
 • Hodnocení podpory sociálního začleňování z ESF 10.10.2019
  Upozorňujeme na probíhající veřejnou konzultaci, jejímž cílem je zjištění názorů, argumentů a postřehů všech aktérů.
  Michala Trličíková
 • Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ 10.10.2019
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 9. 10. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 63/2019 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82) oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti (822). Dále byla dne 9. 10. 2019 vyhlášena 2 výběrová řízení č. 65/2019 a 66/2019 na obsazení 2 pracovních […]
  Radka Pospíšilová
 • Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ 7.10.2019
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 4. 10. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 835018 v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů II (835).
  Radka Pospíšilová

RSS OP Praha – pól růstu

 • Výzva č. 43 – Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy 24.4.2019
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 15. dubna 2019 vyhlášení výzvy č. 43 Prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Výzva se týká Specifického cíle 2.3 Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu. V rámci této výzvy budou podpořeny projekty The post Výzva č. 43 […]
  Kateřina Skanderová
 • Výzva č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I 26.3.2019
  Dne 29. 8. 2019 byla ukončena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 52 v objemu 302 875 654,60 Kč Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 1 v objemu 5 639 089,25 Kč V současné době bylo zahájeno věcné hodnocení The post Výzva č. 51 […]
  Nina Bořkovcová
 • Výzva č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II 26.3.2019
  Dne 26. 8. 2019 byla ukončena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 8 v objemu 47 294 863,50 Kč Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 0 V současné době bylo zahájeno věcné hodnocení žádostí. Dne 27. 6. 2019 byl ukončen The post Výzva č. 52 […]
  Veronika Fialová
 • INFIN – Bezúročný úvěr k financování inovativních projektů v Praze 19.3.2019
  Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN. Ten malým a středním podnikatelům nabídne zvýhodněné úvěry na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy. V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR je na něj vyčleněno 400 milionů Kč. Příjem žádosti bude spuštěn The post INFIN – Bezúročný […]
  Vít Čaban
 • Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem 5.12.2018
  K 26. 9. 2019 bylo do této výzvy podáno celkem 179 projektů v celkové výši 174 325 136 Kč, což činí 58 % z celkové alokace výzvy (300 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 24 v objemu 22,6 mil. Kč Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 41 v objemu 36,5 mil. Kč Počet The post Výzva č. 49 […]
  Veronika Fialová