Aktuální Výzvy

 • Rozvoj sociálních služeb pro SVL
  Podpora ve výzvě č. 82 Rozvoj sociálních služeb je zaměřena na zlepšení infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Finanční podporu lze čerpat na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektu, dále také na pořízení vybavení a automobilu pro účely poskytování terénní […]
 • Rozvoj sociálních služeb
  Podpora ve výzvě č. 81 Rozvoj sociálních služeb je zaměřena na zlepšení infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Finanční podporu lze čerpat na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektu, dále také na pořízení vybavení a automobilu pro účely poskytování terénní […]
 • Dotace na GDPR
  S námi se pokuty bát nemusíte Seznamte se s nejdůležitějšími změnami, které se dotýkají každého z nás, a prodiskutujte s námi praktická doporučení při implementaci GDPR. Třetí výzva Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců nabízí 1,5 miliardy Kč a dotaci 85 % ceny […]
 • Dotační možnosti pro NNO na rok 2018
  Pro poskytovatele sociálních služeb a nestátní neziskové organizace jsme připravili přehled dotačních možností na rok 2018. Jedná se především o výzvy plánované, případně již spuštěné, ale s možností se ještě zapojit. Za nejlepší možnosti považujeme rozvoj soc. služeb, sociální podnikání a […]
 • V říjnu 2018 se otevře podzimní kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova
  V tomto podzimním kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 1,8 miliardy korun. Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále […]
 • Využijte příležitost a zabezpečte se včas před povodněmi
  V rámci Operačního programu Životní prostředí bude 2. 5. 2018 vyhlášena výzva č. 97, jejíž podporovanými aktivitami jsou: analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření; budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů; tvorba digitálních povodňových plánů. Podporované […]
 • Smart Grids II nabízejí provozovatelům přenosných soustav stamiliony na zkvalitnění energetické sítě
  Cílem Výzvy IV programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické […]
 • Nová šance na získání podpory pro vznik i provoz dětských skupin v Praze
  Cílem výzvy č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II je především podpora rodičů dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh. Záměrem je přispět k […]
 • Pořízení i rekonstrukce prostor pro sociální bydlení v sociálně vyloučených lokalitách
  Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení (výzva […]
 • Pořízení i rekonstrukce prostor pro sociální bydlení mimo Prahu
  Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení (výzva […]
 • V nových výzvách Šablony II mohou školy žádat 100% dotaci na ICT, profesní rozvoj zaměstnanců a zájmové aktivity pro žáky
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo dne 28. února 2018 výzvy č. 63 a 64 Šablony II, jejichž cílem je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro vzdělávání. Výzva č. […]
 • Třetí výzva Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců nabízí 1,5 miliardy Kč na školení stálých i potencionálních zaměstnanců
  Hlavním cílem programu POVEZ II je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným (dále jen „OSVČ“) tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Podporované aktivity Další […]
 • Výzva pro předaplikační výzkum pro ITI II podporuje experimentální ověřování výzkumu i spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou
  Cílem výzvy je podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi. Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce […]
 • Dotazník k nastavení využívání fondů EU po roce 2020
  Evropská komise vyzývá širokou odbornou veřejnost k vyplnění dotazníku ohledně využívání EU fondů v oblasti soudržnosti. Cílem je získat informace různých zúčastněných stran na dosavadní praxi a zajistit tak optimální nastavení příštího programového období. Stávající víceletý finanční rámec, tedy dlouhodobý […]
 • Rekonstrukce nemovitostí pro podnikání v Olomoucké aglomeraci
    Cílem programu Nemovitosti OP PIK je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území Olomoucké aglomerace, umožňujících tak zachování a zvyšování […]

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

RSS OP Životní prostředí

 • Aktualizovali jsme Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+ (17. verze) 18.6.2018
  Státní fond životního prostředí ČR informuje o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 s účinností od 12. 6. 2018.
 • Na ochranu přírody a krajiny míří 780 milionů korun 14.6.2018
  Od 15. června je možné podávat žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. Ministerstvo životního prostředí totiž vyhlašuje prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [1] čtyři nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí [2].
 • Šlapanice mohou začít se sanací zamořeného areálu, dostanou dotaci od MŽP 13.6.2018
  Šlapanice na Brněnsku se po desítkách let zbaví nebezpečné ekologické zátěže. Ministerstvo životního prostředí dnes obci schválilo dotaci ve výši 147 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí. Město tak může začít s likvidací silně zamořeného průmyslového areálu ICEC, který léta ohrožuje životní prostředí a zdraví obyvatel.
 • Důležité informace k Finančnímu plánu projektu 12.6.2018
  Upozorňujeme žadatele a příjemce v OPŽP 2014–2020, že je nutné správně nastavit Finanční plán projektu (FP).
 • Priorita: Přibyly čtyři nové výzvy na ochranu přírody a krajiny 8.6.2018
  Posílení biodiverzity a přirozených funkcí krajiny, zeleň v sídlech a zajištění péče o území národního významu. Tam směřují čtyři dotační výzvy Operačního programu Životní prostředí vypsané v červnu. Najdete je v přehledu.

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

RSS Kreativní Evropa

RSS OP Zaměstnanost

 • Pracovní nabídka na ŘO OPZ - oblast zaměstnanosti 19.6.2018
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 19. 6. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 51/2018 na obsazení pracovní pozice projektové/ho manažera/ky v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly II (825).
  Adéla Pobořilová
 • Pracovní nabídka na ŘO OPZ - oblast kontrol 19.6.2018
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 18. 6. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 853029 v odboru kontrol evropských programů (85), oddělení kontrol projektů a rizik (853).
  Adéla Pobořilová
 • Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ 15.6.2018
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 15. 6. 2018 byla vyhlášena 3 výběrová řízení.
  Radka Pospíšilová
 • Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ 14.6.2018
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 12. 6. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 45/2018 na obsazení 2 pracovních pozic metodika/metodičky řízení operačního programu (OPZ) v odboru řízení programů ESF (81), oddělení metodiky a koordinace (811).
  Radka Pospíšilová
 • Aktualizace dílčích alokací u výzvy č. 019 13.6.2018
  Upozorňujeme, že u výzvy č. 019 OPZ pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020 došlo k úpravě dílčích alokací.
  Michala Trličíková

RSS OP Praha – pól růstu

 • Výzva č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II 7.3.2018
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. března 2018 vyhlášení výzvy č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Text výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II   Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU: Informace o vlastnické The post Výzva č. 42 […]
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť 24.1.2018
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1 2018 vyhlášení výzvy č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Tato výzva je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Tato výzva je The post Výzva č. 38 […]
  Aneta Raková
 • Výzva č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III 17.1.2018
  K 20. 6. 2018 byly do této výzvy podány 3 žádosti o podporu v celkové výši 159 646 333,07 Kč. Průběžný počet žádostí o podporu, které splnily kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí – 2 žádosti o podporu v objemu 89 480 811,40 Kč. Průběžný počet žádostí o podporu, které splnily kontrolu The post Výzva č. 39 […]
  Vít Čaban
 • Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání 15.11.2017
  Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. června 2018 schválilo poskytnutí podpory pro dalších 38 projektů předložených v rámci 28. výzvy „Inkluze a multikulturní vzdělávání“.  Podpora z Operačního programu Praha – pól růstu ČR dosáhne v tomto případě celkové výše 28 mil. Kč. Usnesení ZHMP ze dne 14. 6. 2018: ZDE Zastupitelstvo hl. m. The post Výzva č. 28 […]
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II 25.10.2017
  Dne 29. 3. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Celkem bylo předloženo 208 žádostí o podporu v objemu 484 756 617,23 Kč. Předložené žádosti budou nyní procházet kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. Rada hl. m. Prahy schválila dne 24. 10. 2017 The post Výzva č. 37 […]
  Veronika Fialová