Aktuální Výzvy

7.8.2020

Program pro podporu průmyslových zón Smart Parks for the Future

Program je prostředkem ke splnění cílů Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 a souvisejícího materiálu The Country for the Future, schváleného usnesením Vlády ČR č. 104/2019. Program je zaměřen na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury včetně opatření […]
7.8.2020

SFŽP s podporou Norských fondů 2014-2021 – Výzva č. 4A „Bergen“

Dotace na zavádění vybraných prvků modré a zelené infrastruktury v regionech, obcích a jejich okolí. Přínosem projektů je především zvýšení odolnosti regionů a obcí vůči projevům změny klimatu s využitím vhodné zelené a modré infrastruktury identifikované ve strategických dokumentech (klimatických strategiích), které […]
29.7.2020

Podpora prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlašuje dne 24. července 2020 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví se zaměřením aktivit potencionálních projektů […]
24.7.2020

Výzva programu Spravedlnost Norských fondů

V rámci programu Spravedlnost bude vyhlášena jedna otevřená výzva, která se bude dělit na dvě části.Program podporuje zajištění přirozené podpory pachatelů při řešení běžných životních situací.   Oprávnění žadatelé: spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy Oprávněný žadatel může […]
17.7.2020

Možnost financování mobilního monitoringu kvality ovzduší

Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ financovaného z Norských fondů 2014 – 2021, vyhlašuje výzvu č. 2A „Tromso“. Alokace výzvy: 65 000 000 Kč  Výše dotace na projekt: 5 200 000 Kč […]
7.7.2020

Podpora inkluze Romů a posilování jejich postavení

Ministerstvo financí vyhlásilo dvě otevřené výzvy, a to na podporu romských platforem v krajích a na místní úrovni (tzv. HROVA1A) a na podporu budování kapacit romských poradců (tzv. HROVA1B) v rámci programu Lidská práva. Výzvy podpoří projekty, které přispějí například […]
3.7.2020

Plánované výzvy operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na rok 2020

Poslední šance využít dotační programy zaměřené na energetické úspory a obnovitelné zdroje energie. Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, funkčních vzorků, průmyslových či užitných vzorů, otevřených technologií, poloprovozů, certifikovaných metodik […]
29.6.2020

Vzdělávání v Praze v roce 2020

Poslední možnosti finanční podpory pro žadatele na území hl. m. Prahy z OP Praha – půl růstu v roce 2020:       V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace […]
24.6.2020

Nové výzvy pro podnikatele v roce 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vstupuje do posledního roku svého trvání. Na jaké výzvy se můžeme připravit?   Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, funkčních vzorků, průmyslových či […]
18.5.2020

Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlásilo 15. 5. 2020 otevřenou výzvu v rámci programu Zdraví. Celková alokace: 134 302 597 CZK Minimální výše grantu: 5 140 000 Kč (200 000 EUR) Maximální […]

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

RSS OP Životní prostředí

 • Do finále soutěže Adapterra Awards jde 21 nejlepších projektů, hlasujte pro ten svůj 4.8.2020
  Hlasování v soutěži Adapterra Awards o nejlepší nápad, jak připravit česká města a krajinu na projevy změn klimatu, jako sucho, vedra nebo přívalové deště, je spuštěno. Až do konce září můžete vybírat z jedenadvaceti nejlepších českých projektů ozeleňování budov, ochlazování městských ulic nebo navracení vody do krajiny. Pro své favority hlasujte na webu www.adapterraawards.cz.
 • Letní Priorita vychází s přílohou DŘEVO&stavby pro města a obce 23.7.2020
  Spolu s novým číslem Priority dostanete do schránek jako bonus časopis DŘEVO&stavby. Tato speciální příloha představuje úspěšné příklady veřejných staveb, které jsou úsporné a navíc pomáhají efektivně využívat dešťovou vodu. Těšit se můžete i na několik reportáží a informace o zajímavých projektech.
 • Změny u průběžných výzev na ochranu přírody a krajiny 20.7.2020
  Od 20. července 2020 dochází ke změně průběžných výzev č. 31, 52, 110, 115, 139 a 141. Pro všechny uvedené výzvy nově platí 25. verze Pravidel pro žadatele a příjemce z OPŽP 2014–2020. U výzev č. 52 a 139 byla zároveň aktualizována hodnoticí kritéria pro věcné hodnocení (došlo k úpravě odkazu na mapovou aplikaci AOPK […]
 • Jak správně nastavit projekty na předcházení vzniku jednorázového odpadu 22.6.2020
  Vzhledem k častým dotazům doplňujeme informace o tom, jak správně nastavit projekty vztahující se k aktivitám z prioritní osy 3 Operačního programu Životní prostředí na vybudování nebo rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového nádobí a jednorázových obalů.
 • Doporučení pro zadavatele zakázek malého rozsahu či zakázek vyšší hodnoty 19.6.2020
  V souvislosti s požadavky Evropské komise připravil Státní fond životního prostředí ČR souhrn důležitých informací pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí k zadávání zakázek malého rozsahu či zakázek vyšší hodnoty.

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

RSS Kreativní Evropa

RSS OP Zaměstnanost

 • Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ 28.7.2020
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 28. 7. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 872002 v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů sociálního začleňování (872).
  Radka Pospíšilová
 • Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ 23.7.2020
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 23. 7. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 31/2020 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení systémových projektů (871).
  Alžběta Hoffmannová
 • Dopad programu Antivirus C na projekty OPZ 9.7.2020
  Přijetí programu Antivirus C má (obdobně jako režimy A a B) dopad na projekty podpořené z OPZ, protože lze předpokládat, že někteří zaměstnavatelé využijí program Antivirus C, tj. odpuštění odvodů na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 24,8 % (dále jen „odvody na sociální pojištění“), a to na měsíce […]
  Radka Pospíšilová
 • Evropská cena pro bezbariérová města 2021 17.6.2020
  Upozorňujeme na probíhající soutěž evropských měst Access City Award 2021 o titul bezbariérové město a lepší místo k životu.
  Alžběta Hoffmannová
 • Hodnocení činnosti Evropské sítě služeb zaměstnanosti (EURES) 2016–2020 12.6.2020
  Upozorňujeme na probíhající veřejnou konzultaci k fungování sítě EURES s cílem zjistit názor, zpětnou vazbu nebo zkušenost všech aktérů.
  Alžběta Hoffmannová

RSS OP Praha – pól růstu

 • 4. výzva k předkládání Žádostí o poskytnutí voucheru na inovační projekty 29.6.2020
  Hlavní město Praha dne 24. 6. 2020 vyhlásil již 4. výzvu na inovační vouchery! Inovační voucher je instrument podpory mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Voucherovou podporu poskytuje a administruje odbor projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy.  Veškeré informace o aktuálně vyhlášené výzvě včetně všech příloh naleznete na stránkách prazskyvoucher.cz/inovace/. The post 4. výzva k […]
  Vít Čaban
 • Výzva č. 47 – Podpora komunitního života 18.2.2020
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 17. 2. 2020 vyhlášení výzvy č. 47 Podpora komunitního života. Tato výzva je zaměřena na posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci. V rámci výzvy bude podpořen vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života. Konzultace projektových záměrů probíhají od 18. 2. 2020 do 18. The post Výzva č. 47 […]
  Aneta Raková
 • Výzva č. 46 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení 18.2.2020
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 17. 2. 2020 vyhlášení výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Tato výzva je zaměřena na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude The post Výzva č. 46 […]
  Aneta Raková
 • Výzva č. 33 – Energetické úspory v městské veřejné dopravě 14.1.2020
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 9. ledna 2020 vyhlášení výzvy č. 31 Prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Výzva se týká Specifického cíle 2.1: Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a The post Výzva č. 33 […]
  Tereza Fuka
 • Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II 3.12.2019
  K 21. 7. 2020 bylo do výzvy č. 54 podáno 165 žádostí o podporu v celkové výši 171 613 026 Kč. Rada hl. m. Prahy schválila dne 22. 6. 2020 revokaci výzvy č. 54. Tato revize nabývá účinnosti od 22. 6. 2020. Obsahem revokace byla změna v datumu ukončení příjmu The post Výzva č. 54 […]
  Veronika Fialová