Aktuální Výzvy

5.10.2020

Na digitální transformaci podniků je zaměřena nová výzva Technologie

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů. Způsobilé výdaje Výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů; výdaje na pořízení hardwarového vybavení […]
5.10.2020

Podpora zaměstnanosti mladých

Fond pro zaměstnanost mladých podporuje projekty, které se zaměřují na udržitelné a řádné zaměstnávání mladých lidí v 18 přijímajících zemích (15 přijímajících států Fondů EHP a Norska + Irsko, Itálie a Španělsko). Finanční prostředky jsou určeny na iniciativy usilující o zajištění přístupu k zaměstnání, […]
17.9.2020

Investice do vzdělávání v Praze

Poslední možnosti finanční podpory (investiční a neinvestiční) pro žadatele na území hl. m. Prahy z OP Praha – půl růstu v oblasti vzdělávání: Modernizace zařízení a vybavení mateřských, základních škol a speciálních základních škol, středních škol. Komplementární projekty k podpoře inkluze v […]
16.9.2020

Mimořádná Výzva ERASMUS+

STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ V REAKCI NA SITUACI ZPŮSOBENOU PANDEMIÍ COVID-19 V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v letošním roce jednu výzvu navíc. Hlásit se do ní mohou instituce, které chtějí navázat v rámci klíčové akce 2 tzv. […]
16.9.2020

Nová výzva Inovace podporuje zvýšení know-how firem a jejich efektivnost

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů […]
16.9.2020

Poslední výzvu Aplikace na podporu VaV činností lze podávat do prosince

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Část alokace je vyčleněna pro sektor civilního dopravního letectví. JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? činnosti výzkumu a vývoje vedoucí […]
2.9.2020

Výzva na podporu vzniku potravinových bank

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 1. 9. 2020 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR  výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Příjem žádostí o podporu: 1.9.2020 (9:00 hodin) – 15.3.2021 (20:00 hodin) Celkové […]
1.9.2020

Výzva Potenciál podporuje investice pro podnikatele včetně velkých podniků

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity, prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi a tvorbu kvalifikovaných pracovních míst. Alokace programu: 1 100 000 000 Kč Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký […]
1.9.2020

Nadcházející výzvy Programu rozvoje venkova

Termín příjmu žádostí 11. kola: 6.10. – 27.10. 2020 Zpřístupnění žádosti o podporu: 28.9. 2020 Podporované aktivity v rámci 11. kola: 1.1.1 Vzdělávací akce 1.2.1 Informační akce 4.3.2 Lesnická infrastruktura 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 6.4.1 Investice do nezemědělských činností 6.4.2 […]
28.8.2020

Investiční dotace

Přehled dotačních možností na investice pro různé žadatele na území Prahy i mimo Prahu.   Žadatelé: Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek; Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva […]

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

RSS OP Životní prostředí

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

RSS Kreativní Evropa

RSS OP Zaměstnanost

 • Účast ve výzkumu Evropské komise 22.10.2020
  Rádi bychom Vás pozvali k účasti na skupinové diskusi (Focus group) na téma publikací vydávaných Evropskou komisí. Předmětem diskuse budou názory českých občanů na vydávané publikace, jejich relevantnost a možné zlepšení.
  Radka Pospíšilová
 • Doplňující informace ŘO OPZ k „Výjimkám týkajícím se realizace aktivit v projektech OPZ“ (uveřejněných 16.10.2020) 20.10.2020
  V souvislosti s vydáním Výjimek týkajících se realizace aktivit v projektech OPZ, dále jen „Výjimka“, považuje ŘO OPZ za nutné upozornit příjemce na možný dopad změn umožněných předmětnou Výjimkou na již uzavřené smluvní vztahy, a to z pohledu požadavku na dodržení pravidel pro zadávání zakázek.
  Radka Pospíšilová
 • Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ 20.10.2020
  Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 19. 10. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 831023 v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů veřejné správy I (831).
  Alžběta Hoffmannová
 • VÝJIMKY PŘI REALIZACI AKTIVIT V PROJEKTECH OPZ 16.10.2020
  Upozorňujeme, že byl zveřejněn dokument obsahující výjimky týkající se realizace aktivit v projektech podpořených z OPZ. Výjimky po dobu své účinnosti upravují pravidla realizace aktivit v těchto oblastech:
  Radka Pospíšilová
 • Vyhlášení výzvy na podporu sociálního začleňování v Praze 15.10.2020
  Upozorňujeme, že 15. 10. 2020 byla vyhlášena výzva č. 139 OPZ "Podpora sociálního začleňování v Praze".
  Alžběta Hoffmannová

RSS OP Praha – pól růstu

 • Výzva č. 58 – Rozvoj vzdělávání v Praze II 15.9.2020
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 14. 9. 2019 vyhlášení výzvy č. 58- Rozvoj vzdělávání v Praze II. Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze.  podporou začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, komunitních, volnočasových aj. neformálních aktivit a dalším rozvojem kompetencí dětí a žáků v oblasti multikulturního The post Výzva č. 58 […]
  Gabriela Valová
 • Výzva č. 57 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III 15.9.2020
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 14. 9. 2020 vyhlášení výzvy č. 57 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III. Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit The post Výzva č. 57 […]
  Gabriela Valová
 • Výzva č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III 15.9.2020
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 14. 9. 2020 vyhlášení výzvy č. 48 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III Výzva je zacílena na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách. Ve výzvě bude podporována modernizace zařízení a vybavení na školách v návaznosti na MAP/KAP. Konzultace projektových záměrů probíhají od The post Výzva č. 48 […]
  Veronika Fialová
 • 4. výzva k předkládání Žádostí o poskytnutí voucheru na inovační projekty 29.6.2020
  Hlavní město Praha dne 24. 6. 2020 vyhlásil již 4. výzvu na inovační vouchery! Inovační voucher je instrument podpory mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Voucherovou podporu poskytuje a administruje odbor projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy.  Veškeré informace o aktuálně vyhlášené výzvě včetně všech příloh naleznete na stránkách prazskyvoucher.cz/inovace/. The post 4. výzva k […]
  Vít Čaban
 • Výzva č. 47 – Podpora komunitního života 18.2.2020
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 17. 2. 2020 vyhlášení výzvy č. 47 Podpora komunitního života. Tato výzva je zaměřena na posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci. V rámci výzvy bude podpořen vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života. Konzultace projektových záměrů probíhají od 18. 2. 2020 do 18. The post Výzva č. 47 […]
  Aneta Raková