Aktuální Výzvy

 • OP Životní prostředí podpoří další energeticky úsporné renovace veřejných budov
  V rámci OPŽP bude vyhlášena výzva č. 146, jejímiž podporovanými aktivitami jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov. Podporované aktivity:  Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC: zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace […]
 • Výzva „Oslo“ podpoří vznik adaptačních strategií na změnu klimatu
  Cílem výzvy je příprava a přijetí strategických dokumentů (adaptačních strategií), které stanoví dlouhodobý přístup obcí, měst a regionů k projevům změn klimatu. Podmínkou úspěšného ukončení projektu je přijetí vytvořené Adaptační strategie výkonným orgánem, který rozhoduje o jejím uplatňování na území, pro […]
 • Aktuální výzvy fondů EHP a Norska podpoří kulturu a umění
  V současnosti jsou otevřené 4 výzvy podporující kulturu a umění – Současné umění, Umělecká a kulturní kritika, Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem a Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví.   Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás […]
 • Zdraví z Norských fondů
  Podpora prevence duševních onemocnění u dětí, přenosných a nepřenosných onemocnění a posílení role pacientů a pacientských organizací. Výzvy se připravují a budou vyhlašovány od února 2020.
 • Vzdělávání z Norských fondů
  Podpora projektů mobilit, odborného vzdělávání, posílení inkluze znevýhodněných skupin a institucionální spolupráce mezi subjekty z České republiky a Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Všechny výzvy jsou nyní otevřené.
 • Dotační možnosti TAČR pro podniky a výzkumné organizace v roce 2020
  Technologická agentura České republiky otevřela harmonogram podpory výzkumných organizací a podnikatelů pro rok 2020. Na jaké výzvy se můžeme připravit? V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě […]
 • Výzva programu Spravedlnost podpoří reintegraci pachatelů
  V prvním čtvrtletí 2020 bude vyhlášena výzva Norských fondů na podporu reintegrace osob opouštějící výkon trestu odnětí svobody a na zajištění péče pro vězněné uživatele drog. Podpořené aktivity   Oprávnění žadatelé: Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy Výše dotace 200 000 […]
 • V dubnu 2020 se otevře jarní kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova
  V tomto jarním kole bude podpořeno vzdělávání pracovníků zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, investice do  nezemědělských činností zemědělských podniků a projekty spolupráce za 275 milionů korun. Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice […]
 • Dotace v Praze v roce 2020
  Poslední možnosti finanční podpory pro žadatele na území hl. m. Prahy z OP Praha – půl růstu v roce 2020:
 • Dotace OP Životní prostředí 2020
  Rok 2020 přináší poslední možnosti žádat s námi o dotace z Operačního programu Životní prostředí v současném programovém období. Končící výzvy Jíž za týden, 13. 1. , se zavírají výzvy 119 a 120 na podporu protipovodňové ochrany zastavěných částí obcí a podporu péče […]
 • Dotace pro podnikatele v roce 2020
  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vstupuje do posledního roku svého trvání. Na jaké výzvy se můžeme připravit? Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a akreditovaných laboratoří.   Cílem […]
 • Podpora sociální oblasti
  Přehled možností finanční podpory nestátním neziskovým organizacím působících v sociální oblasti z národních fondů:
 • Investice pro ZŠ v uhelných regionech
  IROP: Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony Podpora je určena na infrastrukturu základních škol ve vazbě na klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Jedná se tedy o podporu […]
 • Dětské kluby a tábory
  OP Zaměstnanost výzva č. 107 – Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní […]
 • Podpora rozšíření domovů pro seniory a zdravotně postižené, chráněných bydlení a stacionářů
  Výzva má za cíl zvýšení kapacit pobytových zařízení sociálních služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení a týdenní stacionář. Jaké aktivity budou podpořeny? Nová výstavba, v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních […]

RSS OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

RSS OP Životní prostředí

RSS OP Rybářství, Program rozvoje venkova

RSS Kreativní Evropa

RSS OP Zaměstnanost

RSS OP Praha – pól růstu

 • Výzva č. 33 – Energetické úspory v městské veřejné dopravě 14.1.2020
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 9. ledna 2020 vyhlášení výzvy č. 31 Prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Výzva se týká Specifického cíle 2.1: Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a The post Výzva č. 33 […]
  Kateřina Skanderová
 • Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II 3.12.2019
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. 11. 2019 vyhlášení výzvy č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II. Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským The post Výzva č. 54 […]
  Veronika Fialová
 • Výzva č. 55 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV 19.11.2019
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 18. listopadu 2019 vyhlášení výzvy č. 55 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Text výzvy č. 55 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV   Vzor The post Výzva č. 55 […]
  Vít Čaban
 • Výzva č. 56 – Inovační poptávka veřejného sektoru III 19.11.2019
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 18. listopadu 2019 vyhlášení výzvy č. 56 Inovační poptávka veřejného sektoru III Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Text výzvy č. 56 Inovační poptávka veřejného sektoru III Vzor Smlouvy o financování Vzor Podmínek realizace Pro snadnější uchopení inovačního The post Výzva č. 56 […]
  Vít Čaban
 • Výzva č. 43 – Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy 24.4.2019
  Rada hl. m. Prahy schválila dne 15. dubna 2019 vyhlášení výzvy č. 43 Prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Výzva se týká Specifického cíle 2.3 Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu. V rámci této výzvy budou podpořeny projekty The post Výzva č. 43 […]
  Kateřina Skanderová