Blíží se vyhlášení 1. výzvy v programu Éta Technologické Agentury ČR

Blíží se vyhlášení 1. výzvy v programu Éta Technologické Agentury ČR

Tato výzva bude vyhlášena na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb.

Cílem programu Éta je podpora zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:

  • člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století;
  • člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury;
  • člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století;
  • člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.

Podporované aktivity

V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Kdo může žádat o dotaci

  • Organizace pro výzkum a šíření znalostí – jakákoliv entita splňující podmínky podle čl. 2 odst. 83 Nařízení a dle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen “výzkumné organizace”).
  • Podniky – jakákoliv entita splňující podmínky podle článku 2 odst. 2 a 24 Nařízení. Podniky, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky, musí prokázat schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.
  • Další fyzické osoby a právnické osoby veřejného i soukromého práva bez ohledu na právní formu či způsob financování, které budou vykonávat činnosti, na něž je podpora poskytována mimo režim veřejné podpory, tj. nebude se jednat o podniky.

Celková alokace programu:

2,4 mld. Kč

Rozpočet programu na rok 2018:

337 mil. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: zatím není známo

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: zatím není známo

Míra spolufinancování:

Předpokládaná průměrná míra podpory na program je 80 %.

Malý podnik: 50 – 80 %

Střední podnik: 35 – 75 %

Velký podnik: 15 – 65 %

Výzkumné organizace: 100%

Časová a místní způsobilost výdajů

Minimální doba realizace projektu je 12 měsíců, maximální 3 roky.

Datum vyhlášení výzvy: 15. 8. 2017

Doba trvání programu: 2018 – 2023

Odkaz na program zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI