Boj se suchem v Česku

Ministerstvo životního prostředí má letos otevřené výzvy na boj se suchem za 2,5 miliardy korun a o přidání dalších 3,5 jedná. Přidat chce např. na Dešťovku v domácnostech, výsadbu stromů nebo zajištění zdrojů pitné vody v obcích.

Výzva Dešťovka II je určena pro majitele rodinných, rekreačních a bytových domů a je v ním možné získat až 105 tisíc korun na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady, splachování WC a na využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody. Další výzvou je Výsadba stromů, která umožňuje získat až 250 tisíc Kč na výsadbu listnatých stromů na veřejně přístupných místech. Z Národního programu životního prostředí pak bude v červnu vyhlášena nová výzva na projektovou přípravu vodohospodářských projektů s alokací 500 mil. Kč.

První z větších otevřených dotačních možností je výzva 144, tzv. Velká dešťovka s cílem zvýšení retenčního potenciálu toků, lepšího hospodaření se srážkovou vodou v intraviánu a lepší povodňové ochrany.

Detaily výzvy 144

Podporované projekty:

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů s projekty:
  • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
  • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
  • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
  • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků:
  • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž),
  • dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury),
  • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,
  • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),
  • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC),
  • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5,
  • budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně,
  • výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně,
  • přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně.
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
  1. výstavba suchých nádrží (poldrů),
  2. vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.

Alokace 1 mld. Kč

Způsobilé výdaje 200 tis. Kč bez DPH až 50 mil. EUR vč. DPH

 • max. podpora 30, 40, 85 nebo 95 % podle konkrétní aktivity

Průběžná (nesoutěžní) výzva

Podávání žádostí do 11. ledna 2021 (20:00)

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby – podnikající
 • Fyzické osoby – nepodnikající

 

Další výzvou je výzva č. 140 s cílem posílit přirozené funkce krajiny.

Detaily výzvy 140

Podporované projekty:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury:
  • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chrá­něné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.,
  • opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury,
  • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
  • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
  • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
  • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci.
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur:
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
  • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
  • v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou,
  • vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů:
  • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
  • obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,
  • posílení ekologicko – stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť,
  • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav.
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000:
  • dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče a vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů,
  • výsadby MZD přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu dle vyhlášky č. 298/2018 Sb. při obnově porostů včetně zajištění ochrany,
  • zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukcích porostů,
  • zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby po provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40+), zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu.
 • Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.
  • podpora opatření zamezující vodní erozi:
   • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
   • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
   • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
  • podpora opatření zamezující větrné erozi:
   • obnova či zakládání větrolamů.

Alokace 300 mil. Kč

Způsobilé výdaje 250 tis. Kč bez DPH až 50 mil. EUR vč. DPH,

 • max. podpora až 100 % podle typu opatření

Kolová (soutěžní) výzva

Podávání žádostí do 8. 6. 2020 (20:00)

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby – podnikající
 • Fyzické osoby – nepodnikající

 

Výzva 2/2018 Národního programu Životního prostředí je zaměřená na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Detaily výzvy 2/2018

Podporované projekty:

 • Výstavba nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či výstavba a rekonstrukce přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
 • Zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Alokace 600 mil. Kč

Způsobilé výdaje:

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 100 tisíc až 3 miliony korun. Maximální výše podpory je současně omezena procentem z celkových způsobilých výdajů dle nastavených parametrů:

 1. 70 nebo 80 % u projektů zaměřených na realizaci nových nebo regeneraci stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizaci nových nebo zkapacitnění (zvětšení profilu), případně rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody:
  • 80 % u projektů, které řeší akutní nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě,
  • 70 % u projektů, které řeší možný nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě.
 2. 60 % u projektů zaměřených na realizaci průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Podávání žádostí do 18. 12. 2020 (nebo vyčerpání alokace)

Oprávnění žadatelé:

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

 

Výzva 141 je zaměřená na revitalizaci sídelní zeleně.

Detaily výzvy 141

Podporované projekty:

 • Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Alokace 100 mil. Kč

Způsobilé výdaje 250 tis. Kč (bez DPH) až 50 mil. eur (včetně DPH)

Průběžná (nesoutěžní) výzva

Podávání žádostí do 2. 11. 2020

Oprávnění žadatelé:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),státní podniky,veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy,
 • školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy,spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/