Budování kapacit pro rozvoj škol II.

Budování kapacit pro rozvoj škol II.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 20. 6. 2017 novou výzvu na budování kapacit pro rozvoj škol II. Cílem této výzvy bude podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. V koncepčních projektech a tematických partnerstvích a sítích, které ve výzvě vzniknou, budou dále podpořeni pedagogičtí pracovníci v získávání kompetencí v oblasti jazykového vzdělávání a kompetencí pro demokratickou kulturu. Cílovou skupinou projektů pak budou děti MŠ a žáci ZŠ a SŠ, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, pracovníci ve vzdělávání, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních službách a v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže a studenti vysokých škol.

Výzva podporuje prioritní osu PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a specifické cíle SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a SC 3 – Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání.

 Kdo může žádat o dotaci

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
 • Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku)
 • Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • Územní samosprávné celky
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Právnické osoby, jejichž činnost je pod dohledem Rady pro rozhlasové a televizního vysílání dle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) alespoň v jedné z těchto oblastí: a) práce s dětmi a mládeží, b) školství, c) vzdělávání, školení a osvěty. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze:
  • spolek
  • pobočný spolek
  • ústav
  • obecně prospěšná společnost
  • nadace nebo nadační fond;
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba
 • Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky nebo ochrana zájmů obcí, měst a krajů.
 • Právnické osoby – akreditované vzdělávací instituce DVPP a zařízení poskytující DVPP (dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 • Organizace zaměstnavatelů (svazy) a odborové organizace zapsané ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel/partner (vyjma organizačních složek státu, územně samosprávných celků, veřejných a státních VŠ a veřejných výzkumných institucí) je povinen doložit oprávnění k vykonávání vzdělávání jako hlavní nebo vedlejší činnosti, tuto skutečnost doloží stanovami nebo zřizovacími listinami a je povinen být zapsán do příslušné evidence/registru minimálně před dvěma lety a dříve od data podání žádosti.

Podporované aktivity

Výzva obsahuje 6 povinně volitelných aktivit, z nichž žadatel vybírá vždy právě jednu. Podporované aktivity v rámci této výzvy a podmínky jejich realizace jsou následující:

 • Formativní hodnocení – Cílem je podpořit mateřské, základní a střední školy v zavádění tzv. formativního hodnocení (hodnocení sloužící k získávání informací o žákově učení využitelných k úpravám vyučování a učení) a ve sbližování hodnocení výkonů žáků (moderace).
 • Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků – Tvorba a pilotní ověření nových vzdělávacích modulových programů určených pro vedoucí pedagogické pracovníky zaměřených zejména na pedagogické vedení, podporu malotřídních škol, formativního hodnocení, rovnost žen a mužů ve školství, projektový management, implementaci digitálních technologií do života školy, vzdělávání ředitelů domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a ředitelů institucí poskytujících zájmové vzdělávání.
 • Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí – Tvorba, ověření a evaluace programů pro děti a žáky, které propojí neformální vzdělávání s formálním vzděláváním a vzniknou za spolupráce pracovníků v neformálním vzdělávání (včetně zájmového) s pedagogy škol.
 • Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání při tvorbě programů propojujících formální a neformální vzdělávání. Jejich kompetence se zvýší na workshopech pořádaných v celorepublikovém měřítku formou síťování v centrech kolegiální podpory.
 • Podpora učitelů cizího jazyka – proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka – Tvorba a ověření vzdělávacích programů pro učitele cizích jazyků na středních odborných školách a učilištích. Cílem je osvojení si efektivních metod výuky odborného cizího jazyka. Jako studijní a didaktické opory programů vzniknou digitální materiály pro výuku odborného cizího jazyka v jednotlivých oborech na úrovni A1-B1.
 • Kompetence pro demokratickou kulturu – Tvorba a ověření programů pro pedagogy a žáky, které povedou k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu (např. lidská důstojnost a lidská práva, kulturní rozmanitost, demokracie, spravedlnost, otevřenost ke kulturní rozmanitosti, respekt, občanská uvědomělost, odpovědnost, sebedůvěra, samostatné učení, analytické a kritické myšlení, empatie, jazykové a komunikační dovednosti, řešení konfliktů, znalosti a kritické porozumění sobě samému, jazyku a komunikaci či světu). Cílem je podporovat zejména aktivní zapojení dětí a žáků do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života.

Alokace výzvy:

700 mil. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 mil. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:

15 mil. Kč na Podporu pracovníků formálního a neformálního vzdělávání

20 mil. Kč na Formativní hodnocení, Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí a Kompetence pro demokratickou kulturu

30 mil. Kč na Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a Podporu učitelů cizího jazyka – proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka

Forma financování 

Ex post – pro žadatele, kteří jsou organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací organizační složky státu, jejichž zřizovatelem je jiná OSS než MŠMT

Ex ante – pro žadatele výše neuvedené

Časová a místní způsobilost výdajů

Minimální doba realizace projektu je 24 měsíců, maximální 36 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2021.

Projekt lze podávat do 29. 09. 2017, 10:00 hod.

Místo realizace: Území České republiky

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI