Aktuální výzvy

15.1.2019

Inovativní služby pro ohrožené děti a rodiny

  Zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Zároveň také zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce to vše je […]
11.1.2019

Forma podpory péče o nejmenší děti v mikrojeslích

Jsou vyhlášeny nové výzvy na mikrojesle. Nyní mohou být zřizovány nové mikrojesle pouze mimo Prahu. Projekty jsou soutěžní a podávání žádostí bude spuštěno v pondělí 21. 1. 2019 v 6,00 hodin ráno. V tuto dobu je projekt nutné podepsat. Výzvy […]
11.1.2019

Zaměstnavatelé mohou podpořit rozvoj svých zaměstnanců

V rámci operačního programu Zaměstnanost je vyhlášena výzva s cílem zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, zároveň také soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšení adaptibility starších pracovníků. Výzva č. 03_19_110 Podporované aktivity: Další profesní vzdělávání zaměstnanců […]
8.1.2019

Podpora investic do náročného vybavení a infrastruktury pro vysoké školy

Tato výzva je určena vysokým školám, k umožnění financování doplňkových investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení, v návaznosti na aktivity ESF výzvy pro vysoké školy II. ERDF Výzva pro vysoké školy II Podporované aktivity: Povinně volitelné aktivity: Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění […]
8.1.2019

Modernizace vzdělávacích aktivit pro vysoké školy

Výzva je určena pro vysoké školy, které chtějí zkvalitnit a modernizovat vzdělávací aktivity, stáže studentů, zavádět praxi do studijních programů, navyšovat účast studentů se specifickými potřebami, snižovat studijní neúspěšnost studentů, zvyšovat kvalifikaci akademických pracovníků VŠ, zlepšit dostupnost rozličných poradenských služeb […]
8.1.2019

Dotace na výzkumné infrastruktury

Tato výzva se zaměřuje na investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur. Jejím cílem je podpora modernizace a upgrade právě velkých výzkumných infrastruktur, komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám. Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II Podporované aktivity Povinné aktivity: Řízení projektu […]
10.11.2018

Dotace na zajištěná povodňové ochrany intravilánu a snižování rizika povodní

Cílem 113. výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu. Typy podporovaných projektů a aktivit Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a […]
10.11.2018

Výzva na posílení přirozené funkce krajiny

V rámci OPŽP je vyhlášena výzva č. 51, jejímiž podporovanými aktivitami jsou hlavně posílení přirozené funkce krajiny. Podporované aktivity:  Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích […]
10.11.2018

Energeticky úsporné renovace veřejných budov do konce ledna 2019!

V rámci OPŽP je vyhlášena výzva č. 100, jejímiž podporovanými aktivitami jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov. Podporované aktivity:  Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Celkové nebo dílčí energeticky […]
10.11.2018

Dotace na inovativní nápady malých a středních podniků

Posláním programu EUROSTARS, společné iniciativy EUREKA (Europe-wide Network for Market-Oriented Industry) a Evropské unie, je podpořit tržně orientované výzkumné a vývojové aktivity prováděné především malými a středními podniky. Program Eurostars se zaměřuje na podporu malých a středních podniků provádějících výzkumnou […]