Fondy EHP a Norské fondy

20.1.2021

Výzva programu Spravedlnost Norských fondů

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jako Partnerem programu vyhlašuje dne 14. ledna 2021 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Spravedlnost. Výzva podporuje vytvoření a […]
5.10.2020

Podpora zaměstnanosti mladých

Fond pro zaměstnanost mladých podporuje projekty, které se zaměřují na udržitelné a řádné zaměstnávání mladých lidí v 18 přijímajících zemích (15 přijímajících států Fondů EHP a Norska + Irsko, Itálie a Španělsko). Finanční prostředky jsou určeny na iniciativy usilující o zajištění přístupu k zaměstnání, […]
7.8.2020

SFŽP s podporou Norských fondů 2014-2021 – Výzva č. 4A „Bergen“

Dotace na zavádění vybraných prvků modré a zelené infrastruktury v regionech, obcích a jejich okolí. Přínosem projektů je především zvýšení odolnosti regionů a obcí vůči projevům změny klimatu s využitím vhodné zelené a modré infrastruktury identifikované ve strategických dokumentech (klimatických strategiích), které […]
29.7.2020

Podpora prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlašuje dne 24. července 2020 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví se zaměřením aktivit potencionálních projektů […]
24.7.2020

Výzva programu Spravedlnost Norských fondů

V rámci programu Spravedlnost bude vyhlášena jedna otevřená výzva, která se bude dělit na dvě části.Program podporuje zajištění přirozené podpory pachatelů při řešení běžných životních situací.   Oprávnění žadatelé: spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy Oprávněný žadatel může […]
17.7.2020

Možnost financování mobilního monitoringu kvality ovzduší

Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ financovaného z Norských fondů 2014 – 2021, vyhlašuje výzvu č. 2A „Tromso“. Alokace výzvy: 65 000 000 Kč  Výše dotace na projekt: 5 200 000 Kč […]
7.7.2020

Podpora inkluze Romů a posilování jejich postavení

Ministerstvo financí vyhlásilo dvě otevřené výzvy, a to na podporu romských platforem v krajích a na místní úrovni (tzv. HROVA1A) a na podporu budování kapacit romských poradců (tzv. HROVA1B) v rámci programu Lidská práva. Výzvy podpoří projekty, které přispějí například […]
18.5.2020

Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlásilo 15. 5. 2020 otevřenou výzvu v rámci programu Zdraví. Celková alokace: 134 302 597 CZK Minimální výše grantu: 5 140 000 Kč (200 000 EUR) Maximální […]
17.4.2020

Dotace na posílení spolupráce mezi organizacemi z České republiky a organizacemi z Norska, Islandu a Lichtenštejnska

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund vyhlašuje dne 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování […]
16.4.2020

Dotace na podporu mediální gramotnosti u veřejnosti

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy, […]