OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

18.10.2018

Podpora celoživotního vzdělávání na vysokých školách

Výzva je určena pro vysoké školy, které chtějí posílit schopnost reflexe aktuálních potřeb trhu práce prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání. Cílem výzvy je příprava kvalitního vysokoškolského prostředí prostřednictvím zvyšování kompetencí lidských zdrojů pro budoucí tvorbu programů celoživotního vzdělávání v podmínkách měnících […]
24.9.2018

Digitalizace ve všech formách je cílem nové výzvy. Žádat mohou nejen školy

Cílem výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání II je podpořit inovace výuky prostřednictvím vzniku nových digitálních vzdělávacích zdrojů pro digitální vzdělávání: mobil/online aplikace, lokalizace zahraničních zdrojů, aktivity vztahující se k digitální gramotnosti a informatickému myšlení. Klíčem je rozvinutí podpory vývoje inovací pomocí […]
22.8.2018

Dotační možnosti pro školy a vzdělávací instituce

V rámci operačních programů: IROP; Zaměstnanost; Praha – pól růstu ČR; Vývoj, výzkum a vzdělávání máte možnost získat finanční prostředky zaměřené na podporu škol a vzdělávacích institucí. Hlavním cílem dotací pro školy a vzdělávací instituce je zvýšení kvality a zefektivnění vzdělávání lidí ve […]
7.3.2018

V nových výzvách Šablony II mohou školy žádat 100% dotaci na ICT, profesní rozvoj zaměstnanců a zájmové aktivity pro žáky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo dne 28. února 2018 výzvy č. 63 a 64 Šablony II, jejichž cílem je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro vzdělávání. Výzva č. […]
26.2.2018

Výzva pro předaplikační výzkum pro ITI II podporuje experimentální ověřování výzkumu i spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou

Cílem výzvy je podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi. Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce […]
13.2.2018

Dotazník k nastavení využívání fondů EU po roce 2020

Evropská komise vyzývá širokou odbornou veřejnost k vyplnění dotazníku ohledně využívání EU fondů v oblasti soudržnosti. Cílem je získat informace různých zúčastněných stran na dosavadní praxi a zajistit tak optimální nastavení příštího programového období. Stávající víceletý finanční rámec, tedy dlouhodobý […]
10.1.2018

V únoru dostanou vysoké školy Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje výzvy za více než 2 miliardy Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje v únoru 2018 vyhlášení dvou výzev z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které budou určeny pro vysoké školy ve strukturálně postižených regionech. Jejich plánovaná alokace činí dohromady více než 2 miliardy korun. Výzvy […]
20.11.2017

Vysoké školy mohou žádat o dotaci na nákup moderního vybavení pro výuku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou výzvu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřenou na podporu investic do modernizace studijního prostředí na vysokých školách. Cílem 44. výzvy OP VVV je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení vysokých škol […]
18.7.2017

MŠMT vyhlásilo novou výzvu pro dlouhodobou mezisektorovou spolupráci

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v nedávné době výzvu na podporu dlouhodobé mezisektorové spolupráce. Na aktivity, které zintenzivní dlouhodobou mezisektorovou spolupráci skrze rozvoj partnerství a spolupráci výzkumných organizací, vyčlení ministerstvo 1,1 mld. […]
18.7.2017

Nová výzva na podporu inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

V průběhu měsíce července 2017 vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu na podporu inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality. Na aktivity, jež zvýší kvalitu vzdělávání dětí a žáků právě na území těchto sociálně vyloučených lokalit, […]