OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

6.9.2019

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 77 OP VVV podpoří aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol při realizaci tranzitních programů nebo ucelených programů připravujících na samostatný způsob života, jejichž cílem je pomoci mladým lidem získat zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit […]
19.5.2019

Plánovaná výzva č. 02_19_077 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Řídící orgán OP VVV zveřejnil informaci o plánované výzvě č. 02_19_077 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která je komplementární k  86. Výzvě IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – SC […]
8.1.2019

Podpora investic do náročného vybavení a infrastruktury pro vysoké školy

Tato výzva je určena vysokým školám, k umožnění financování doplňkových investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení, v návaznosti na aktivity ESF výzvy pro vysoké školy II. ERDF Výzva pro vysoké školy II Podporované aktivity: Povinně volitelné aktivity: Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění […]
8.1.2019

Modernizace vzdělávacích aktivit pro vysoké školy

Výzva je určena pro vysoké školy, které chtějí zkvalitnit a modernizovat vzdělávací aktivity, stáže studentů, zavádět praxi do studijních programů, navyšovat účast studentů se specifickými potřebami, snižovat studijní neúspěšnost studentů, zvyšovat kvalifikaci akademických pracovníků VŠ, zlepšit dostupnost rozličných poradenských služeb […]
8.1.2019

Dotace na výzkumné infrastruktury

Tato výzva se zaměřuje na investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur. Jejím cílem je podpora modernizace a upgrade právě velkých výzkumných infrastruktur, komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám. Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II Podporované aktivity Povinné aktivity: Řízení projektu […]
18.10.2018

Podpora celoživotního vzdělávání na vysokých školách

Výzva je určena pro vysoké školy, které chtějí posílit schopnost reflexe aktuálních potřeb trhu práce prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání. Cílem výzvy je příprava kvalitního vysokoškolského prostředí prostřednictvím zvyšování kompetencí lidských zdrojů pro budoucí tvorbu programů celoživotního vzdělávání v podmínkách měnících […]
24.9.2018

Digitalizace ve všech formách je cílem nové výzvy. Žádat mohou nejen školy

Cílem výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání II je podpořit inovace výuky prostřednictvím vzniku nových digitálních vzdělávacích zdrojů pro digitální vzdělávání: mobil/online aplikace, lokalizace zahraničních zdrojů, aktivity vztahující se k digitální gramotnosti a informatickému myšlení. Klíčem je rozvinutí podpory vývoje inovací pomocí […]
22.8.2018

Dotační možnosti pro školy a vzdělávací instituce

V rámci operačních programů: IROP; Zaměstnanost; Praha – pól růstu ČR; Vývoj, výzkum a vzdělávání máte možnost získat finanční prostředky zaměřené na podporu škol a vzdělávacích institucí. Hlavním cílem dotací pro školy a vzdělávací instituce je zvýšení kvality a zefektivnění vzdělávání lidí ve […]
7.3.2018

V nových výzvách Šablony II mohou školy žádat 100% dotaci na ICT, profesní rozvoj zaměstnanců a zájmové aktivity pro žáky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo dne 28. února 2018 výzvy č. 63 a 64 Šablony II, jejichž cílem je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro vzdělávání. Výzva č. […]
26.2.2018

Výzva pro předaplikační výzkum pro ITI II podporuje experimentální ověřování výzkumu i spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou

Cílem výzvy je podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi. Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce […]