OP Zaměstnanost

5.12.2019

Dětské kluby a tábory

OP Zaměstnanost výzva č. 107 – Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní […]
11.6.2019

Souhrnný přehled dotačních možností pro obce

Přehled možností finanční podpory obcím z národních i evropských fondů od výstavby dostupných bytů, modernizaci škol a sportortovní příležitosti až po zlepšení kvality prostředí a vybudování cyklostezek. V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu […]
18.5.2019

Podpora dětských skupin v roce 2019

Chceme připomenout, že je zde v programovacím období 2014 – 2020 poslední šance na získání dotací na vybudování a/či provoz dětských skupin. Aktuálně jsou vyhlášené tyto výzvy: výzva „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu“, […]
24.4.2019

Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1- výzva podporuje rekvalifikaci a odborné vzdělávání

Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich […]
17.4.2019

OP Zaměstnanost: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Výzva č. 97 podporuje aktivity zaměřené na vzdělávání Vašich zaměstnanců v oblasti jazykového vzdělávání, manažerských dovedností , obecného a specializovaného IT, učetních , ekonomických a právních kurzů a lektorských či odborných dovedností . Je určena pro obchodní společnosti , družstva […]
5.2.2019

Dětské skupiny pro podniky i veřejnost – výzva na podporu jejich provozu

Od února letošního roku probíhá nová výzva podporující stávající provoz dětských skupin. Žádost o dotaci je možné podat od 4. 2.  Dotaci bude možné získat pouze pro dětské skupiny mimo Prahu, pro Pražské dětské skupiny bude vyhlášena výzva č. 103 a to […]
5.2.2019

Nová výzva na vzdělávání zaměstnanců II

V průběhu března bude vyhlášena další výzva na podporu vzdělávání zaměstnanců. Příjem žádostí o podporu bude zahájen také v březnu, ukončení příjmu žádostí je naplánované na květen. Výzva je určena pro celé zemí ČR mimo hlavního města Prahy. Podporovanými aktivitami […]
31.1.2019

Revize operačního programu Zaměstnanost

OP Zaměstnanost vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020. Operační program vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího […]
22.1.2019

Podpora sociálního začleňování v Praze

Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva) je zaměřena na zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb. Mezi její cíle patří i zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve […]
15.1.2019

Inovativní služby pro ohrožené děti a rodiny

  Zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Zároveň také zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce to vše je […]