OP Životní prostředí

20.4.2018

Využijte příležitost a zabezpečte se včas před povodněmi

V rámci Operačního programu Životní prostředí bude 2. 5. 2018 vyhlášena výzva č. 97, jejíž podporovanými aktivitami jsou: analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření; budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů; tvorba digitálních povodňových plánů. Podporované […]
13.2.2018

Dotazník k nastavení využívání fondů EU po roce 2020

Evropská komise vyzývá širokou odbornou veřejnost k vyplnění dotazníku ohledně využívání EU fondů v oblasti soudržnosti. Cílem je získat informace různých zúčastněných stran na dosavadní praxi a zajistit tak optimální nastavení příštího programového období. Stávající víceletý finanční rámec, tedy dlouhodobý […]
23.1.2018

Na zlepšení zeleně v obcích a lepší funkci krajiny míří dvě mimořádné dotační výzvy v objemu čtvrt miliardy korun

Na konci roku 2017 byly vyhlášeny dvě nové výzvy. Zaměřují se na zlepšení funkcí krajiny a zlepšení životního prostředí v sídlech. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR nabízí žadatelům čtvrt miliardy korun. Výzva č. 111 má za cíl zlepšení funkčnosti krajinných prvků […]
8.11.2017

Pilotní výzva MŽP zavádí poprvé financování formou úvěrů. Žádejte na své projekty půjčku bez úroku až na 100 % cílové částky

Ministerstvo životního prostředí ve výzvě 1/2017 IFN poskytuje podporu formou půjčky k dotacím na projekty snižující environmentální rizika. Celkovou alokaci 480 milionů Kč z Operačního programu Životní prostředí doplňuje dalších 343 milionů Kč ze zdrojů Státního fondu životního prostředí České republiky. […]
14.8.2017

Ministerstvo životního prostředí podpoří projekty zaměřené na ochranu lokalit soustavy Natura 2000

Až do konce letošního roku je možné zažádat o dotaci na projekty zaměřené na ochranu lokalit soustavy Natura 2000. Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí podpoří tyto projekty až 250 mil. Kč. Cílem je zajištění potřebné péče o […]
14.8.2017

Pro projekty na zlepšení kvality ovzduší je vyčleněno až 200 mil. Kč

Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty zacílené na zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech. Až do konce letošního roku proto můžete podávat žádosti o finanční podporu. Podpořit bude možné systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje […]
14.8.2017

Probíhá příjem žádostí na projekty energetické úspory

V rámci Operačního programu Životní prostředí je na projekty, které mají za cíl snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie až 3 miliardy korun. O finanční podporu na projektové záměry tohoto typu můžete žádat až do […]
23.7.2017

Nová výzva Ministerstva životního prostředí na podporu projektů zlepšujících kvalitu prostředí v sídlech

V nedávné době byla vyhlášena další výzva Ministerstva životního prostředí, v rámci které budou podpořeny projekty cílené na zlepšení kvality prostředí v sídlech. V rámci Operačního programu Životní prostředí bude za podpory EFRR vyčleněno na projekty cílené na posílení biodiverzity a ekosystémové […]
23.7.2017

O finanční podporu projektů cílených na posílení biodiverzity je možné žádat do poloviny září 2017

Ministerstvo životního prostředí podpoří projekty zacílené na posílení biodiverzity až 120 mil. Kč. V rámci Operačního programu Životní prostředí byla v nedávné době vyhlášena výzva, jejímž cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Za finanční podpory EFRR tak […]
20.7.2017

Pro projekty posilující přirozenou funkci krajiny je nyní vyčleněno až 300 mil. Kč

Ministerstvo pro životní prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí za podpory EFRR vyčlenilo pro projekty cílené na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovu vodních režimů krajiny až 300 mil. Kč. O dotaci širokého spektra projektů týkajících se ochrany a péče o […]