Country for Future podporuje inovace malých a středních podniků v boji s COVID-19

Country for Future podporuje inovace malých a středních podniků v boji s COVID-19

V souvislosti s probíhající pandemií způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 a jejími zásadními negativními dopady do řady společenských oblastí, včetně dopadů do průmyslové výroby a ostatního podnikání, je veřejná soutěž tematicky zaměřena na zavádění nových řešení formou inovací postupů a organizačních inovací v malých a středních podnicích, která mohou v různých ohledech napomoci s bojem proti této hrozbě.

Podporované aktivity:

Inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby

Inovace postupů typicky představují instalace nové nebo zdokonalené výrobní technologie, např. automatické zařízení nebo snímače pracující v reálném čase, pomocí kterých je možno nastavovat či regulovat procesy, robotizace; nové zařízení požadované pro nové nebo zdokonalené produkty; počítačem podporovaný vývoj produktu; efektivnější procesy, které snižují spotřebu materiálů nebo energie na jednotku výstupu (produkce)

V této soutěži nelze do projektu zahrnout organizační inovaci ve smyslu pouhých změn organizace lidských zdrojů (např. změny v organizační struktuře podniku, zřízení pracovních týmů, aj.)

Organizační inovace

Organizační inovace v projektu může představovat například inovované metody logistiky, dodávek nebo distribuce jako zavedení čárových kódů nebo pasivních čipů (RFID), které je možné identifikovat prostřednictvím radiového signálu/mikrovlnného signálu za účelem monitorování materiálů procházejících přes distribuční řetězce; GPS navigační systémy a satelitní systémy pro dopravní zařízení (i mýtná brána a zařízení s ní související); automatizovaná zpětná vazba na dodavatele za použití elektronické výměny dat; integrovaný informační systém (softwarový balík/aplikace) umožňující řízení celého dodavatelsko-odběratelského řetězce v reálném čase.

Lze zařadit také organizační inovaci spočívající v inovaci podpůrných podnikových činností jako je zavedení softwaru na identifikaci optimálních dodavatelských cest; nový nebo zdokonalený software nebo jiný program pro systémy prodeje, účtování a údržby; manažerské informační systémy (CRM –Customer Relationship Management [řízení vztahů se zákazníky]/ERP –Enterprise Resource Planning [plánování zdrojů podniku]).

Výše dotace

  • Míra podpory: max. 50 % způsobilých výdajů
  • Dotace na projekt je poskytována maximálně do výše 25 milionu Kč

Alokace výzvy: 550 milionů Kč

Kdo může žádat o dotaci:

  • malý a střední podnik

Způsobilé výdaje:

  • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací ¨
  • osobní náklady
  • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a za období, kdy jsou využívány pro projekt
  • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty
  • další provozní náklady nebo výdaje na materiál aj.
  • režijní náklady
Jaké typy projektů mohou být podpořeny?

Podpořeny tedy mohou být projekty jednak v odvětví zdravotnické techniky a nejrůznějších lékařských, monitorovacích a jiných aplikací, přinášející nový nebo podstatně vylepšený výrobní postup nebo poskytování specializovaných služeb, jednak projekty ve všech odvětvích podnikání, zaměřené na zavádění takových inovativních provozních, logistických a dalších organizačních procesů, které sníží rizika šíření nakažlivých onemocnění pro obyvatele, včetně zaměstnanců a zákazníků firem, zejména pak projekty zvyšující míru digitalizace, automatizace či schopnosti organizace pružně reagovat a přizpůsobovat se podobným výjimečným situacím.

 

Projekty lze podávat do 15. 5. 2020

Maximální trvání relaizace projektu je 36 měsíců.

Zahájení řešení projektu je možné v období od 4. 4. 2020 do 1. 9. 2020, s tím, že projekt nesmí být zahájen dříve než den po podání žádosti.

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/