COVID II: Příspěvky k úrokům a záruky na úvěry pro podnikatele

COVID II: Příspěvky k úrokům a záruky na úvěry pro podnikatele

Záruční program COVID II usnadňuje přístup živnostníkům, malým a středním podnikatelům k provoznímu financování. Je určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Žadatel:

 • malý a střední podnik
 • projekt musí být realizován mimo hl. m. Prahu, sídlo může být v Praze

Způsobilé výdaje uhrazené ze zaručovaného úvěru musí splňovat následující podmínky:

 • podpora podle bodu 5.2 nebo 5.3 musí bezprostředně souviset s realizací rozvojového projektu příjemce podpory uvedeného v žádosti,
  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Pořízení a technické zhodnocení staveb včetně zastavěných pozemků
  • Dlouhodobý nehmotný majetek
  • Provozní výdaje příjemce podpory
 • podpora podle bodu 5.1 (COVID II) musí bezprostředně souviset s překlenutím krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2,
 • musí být uhrazeny nejdříve v den uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru,
 • v případě pořízení majetku se musí jednat o majetek příjemce podpory.

Nezpůsobilé výdaje:

 • Splacení dříve poskytnutého úvěru
 • Refinancování vlastních zdrojů žadatele
 • Nákup použitých strojů a vybavení

Finanční příspěvky na úhradu úroku

Záruka na úvěr

Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru.

 • Až do výše 80 % záruky úvěru
 • Při výši úvěru do 15 milionů Kč
 • Ručení do doby 3 let

Finanční příspěvek k úhradě úroků ze zaučovacího úvěru

Současně se zárukou může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek k úhradě úroků ze zaručovaného úvěru

 • 30 % a max. 150 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 tis. Kč včetně,
 • 20 % a max. 200 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 tis. Kč do 1 000 tis. Kč včetně,
 • 15 % a max. 1 mil. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 15 mil. Kč

Podpora ve formě bankovní záruky na úvěr

 • až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru,
 • výše zaručovaného úvěru od 4 mil. Kč do 40 mil. Kč,
 • délka ručení nepřesahuje 7 let, v případě projektu s převažujícím podílem způsobilých výdajů na
 • pořízení nebo technické zhodnocení nemovitých věcí nepřesahuje délka ručení 10 let,

Podpora ve formě bankovní záruky na úvěr - Zvláštní aktivity

Záruka na Zvláštní podporované aktivity (realizace projektu ve Zvýhodněném regionu, Efektivní využívání vody v průmyslu, Podnikatelská centra, NGA, Zpracování kalamitního dřeva, Rodinné podniky, nebo Materiálové a energetické využití odpadů) se poskytuje k úvěrům za následujících podmínek, zahrnuje-li projekt alespoň jednu Zvláštní podporovanou aktivitu:

 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru,
 • výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 60 mil. Kč:
 • délka ručení nepřesahuje 10 let,

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/