Dětské skupiny pro podniky i veřejnost – výzva na podporu jejich provozu

Dětské skupiny pro podniky i veřejnost – výzva na podporu jejich provozu

Od února letošního roku probíhá nová výzva podporující stávající provoz dětských skupin. Žádost o dotaci je možné podat od 4. 2.  Dotaci bude možné získat pouze pro dětské skupiny mimo Prahu, pro Pražské dětské skupiny bude vyhlášena výzva č. 103 a to 11. 2. Z výzvy lze podpořit pouze dětské skupiny dosud financované z OPZ a žádost o podporu lze podat nejdříve 4 měsíce před ukončením stávajícího projektu.

 

Výzva č. 101 OP Zaměstnanost

 

Podporované aktivity:

Výzva podporuje provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Podmínky výzvy i dostupná alokace jsou nastaveny s předpokladem, že stávající dětské skupiny především maximálně využijí dosud získané veřejné prostředky (tedy řádné realizují a dle schválených harmonogramů dokončí stávající projekty v rámci již vyhlášených výzev OPZ) a teprve následně v případě zájmu o další provoz kontinuálně požádají o financování dalšího provozu dle podmínek této výzvy. Cílem této výzvy je zajistit kontinuální provoz registrovaných dětských skupin, a to v dlouhodobějším horizontu a dle individuálních časových potřeb jednotlivých zařízení.

Žadatel je oprávněn se v rámci jedné žádosti ucházet o podporu pouze jedné dětské skupiny. Příjemce uvede v žádosti o podporu informaci o plánované délce provozu. Délka realizace projektu je minimálně 12 a maximálně 36 měsíců. Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost.

V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech:

1) Dětská skupina pro veřejnost

2) Podniková dětská skupina

 

Kdo může žádat o dotaci:

 • kraje, obce a jimi zřizované
 •  dobrovolné svazky obcí
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • veřejné výzkumné instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • obchodní korporace
 •  OSVČ
 • státní podniky
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy
 • OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace
 •  sociální partneři

Cílové skupiny:

 • Rodiče s malými dětmi – rodiče s dětmi mladšími 15 let, včetně osob, které mají děti mladší 15 let svěřeny ve své péči (např. pěstouni)

Celková alokace výzvy: 2 200 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 547 500 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 8 619 480 Kč

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

 • Organizační složka státu, příspěvkové organizace státu, státní vysoké školy, školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.) – 0 %
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení – 5 %
 • Kraje, obce, organizační složky krajů a obcí, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), dobrovolné svazky obcí – 5 %
 • Veřejné vysoké školy (kromě státních vysokých škol) a výzkumné organizace (dle zákona č. 130/2002 Sb.) – 5 %
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost – 0 %
 • Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích – 15 %

Datum vyhlášení výzvy: 4.2. 2019

Projekt lze podávat:

 • Od: 2. 2019 od 10:00 h
 • Do: 6. 2021

 

Časová a místní způsobilost výdajů:

Maximální doba realizace projektu je 36 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 30.6. 2022.

Místo realizace: ČR ber hl. m. Prahy

Místo dopadu: ČR bez hl. m. Prahy

Druh výzvy: Průběžná

 

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference:

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI