Digitalizace ve všech formách je cílem nové výzvy. Žádat mohou nejen školy

Digitalizace ve všech formách je cílem nové výzvy. Žádat mohou nejen školy

Cílem výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání II je podpořit inovace výuky prostřednictvím vzniku nových digitálních vzdělávacích zdrojů pro digitální vzdělávání: mobil/online aplikace, lokalizace zahraničních zdrojů, aktivity vztahující se k digitální gramotnosti a informatickému myšlení. Klíčem je rozvinutí podpory vývoje inovací pomocí spolupráce veřejného, soukromého i neziskového sektoru při šíření inovací ve vzdělání.

Podporované aktivity

Aktivita 2: Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů

Cílem aktivity je podpořit inovace výuky protřednictvím vzniku nově vytvořených inovativních digitálních vzdělávacích zdrojů ro rozvoj digit. vzdělávání, informativního myšlení a digitální gramotnosti dětí a žáků. Těmi jsou zejména vzdělávací pomůcky a aplikace s interaktivním vzdělávacím obsahem, případně lokalizace zahraničních zdrojů.

Dílčí alokace: 100 mil. Kč

Aktivita 3: Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními/paměťovými institucem, science centry a ekocentry

Cílem je podpora vzniku digit. vzdělávacích zdrojů a aktivit (DVZ), ve kterých budou využity primární zdroje (exponáty, fondy) kulturních/paměťových institucí, science center a ekocenter. Vzniklé DVZ budou svým záměrem spadat do oblasti kultury, zachování kulturního dědictví nebo ochrany přírody.

Dílčí alokace: 110 mil. Kč

Aktivita 4: Podpora digitálních kompetencí pedagogickcých pracovníků škol

Cálem je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci ICT do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích programů (VP) pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Vzdělávací programy budou rozvíjet digitální kompetence pedagogů dle definic Evropského rámce pro digit. kompetence pedagogů.

Dílčí alokace: 140 mil. Kč

Aktivita 5: Šíření příkladů dobré praxe škol

Cílem je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií, šíření příkladů dobré praxe ve školách a příkladná integrace digit. technologií do vzdělávání.

Dílčí alokace: 150 mil. Kč

 

Kdo může žádat o dotaci

 • Vysoké školy
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Výzkumné organizace
 • Příspěvkové organizace zřízení MŠMT
 • Územní samosprávné celky
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Soukromoprávní subjekty (vyjma fyzických osob)
 • Zájmová sdružení právnických osob a spolky (neziskové organizace, spolky)

Celková alokace výzvy: 500 milionů Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč

Maximální výše výdajů:

 • pro aktivitu č. 2: 15 000 000 Kč
 • pro aktivitu č. 3: 30 000 000 Kč
 • pro aktivitu č. 4: 10 000 000 Kč
 • pro aktivitu č. 5 10 000 000 Kč

V rámci jedné žádosti lze žádat jen na jednu aktivitu. Žadatel může podat v rámci výzvy 2 žádosti.

Míra spolufinancování:

Ve výzvě je možné získat až 100% dotaci.

Projekt lze podávat: od 26. 10. 2018 do 28. 2. 2019

Časová a místní způsobilost výdajů

Místo realizace: Území ČR

Místo dopadu: Území ČR

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI