Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v nedávné době v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu na podporu dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro integrované územní investice. Na aktivity, které zintenzivní dlouhodobou mezisektorovou spolupráci skrze rozvoj partnerství a spolupráci výzkumných organizací, vyčlenilo MŠMT více než 1 mld. Kč.

Podporované aktivity

 • Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště. Záměrem výzvy je především podpora:
  • obousměrného přenosu jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů – propojení výzkumně aplikačních problémů s možnostmi, které poskytují poslední výzkumné poznatky
  • přenosu společných znalostí a zkušeností k cílovým skupinám.
 • Podporované aktivity v rámci této výzvy a podmínky jejich realizace jsou následující:

Povinné aktivity:

 • Řízení projektu
 • Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou
 • Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry
 • Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit/záměrů

Povinně volitelné aktivity (žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu):

 • Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými subjekty a subjekty z aplikační sféry.
 • Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezioborových partnerství.
 • Příprava společně zpracovaných mezinárodních projektových žádostí související s aktivitami a zaměřením projektu.

Volitelné aktivity (žadatel si může vybrat některou z níže uvedených volitelných aktivit):

 • Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť, včetně pořízení infrastruktury.
 • Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejích výstupů.
 • Odborné vzdělávání výzkumných pracovníků související s aktivitami a zaměřením projektu.
 • Členství v odborných organizacích/platformách/konsorciích.
 • Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, včetně odborného vedení studentských prací.

Vyloučené aktivity

 • Jakékoli jiné stavební úpravy nesouvisející přímo s instalací pořízené infrastruktury
 • Aktivity související s dopracováním a uvedením produktu na trh včetně marketingových studií a průzkumů trhu
 • Outsourcing podporovaných aktivit
 • Akreditace studijních programů
 • Realizace experimentálního vývoje

Kdo může žádat o dotaci

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).
  • Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu
  • Výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce…)
  • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
  • Ostatní subjekty

Cílové skupiny

 • pracovníci výzkumných organizací
 • studenti vysokých škol
 • výzkumní pracovníci v soukromém sektoru
 • pracovníci veřejné správy v oblasti výzkumu
 • vývoje a inovací
 • pracovníci veřejné správy (státní správy a samosprávy)

Celková alokace výzvy

1 060 176 470 Kč

ITI Ústecko – chomutovská aglomerace: 40 mil. Kč

ITI Hradecko – pardubická aglomerace: 70 588 235 Kč

ITI Olomoucká aglomerace: 230 588 235 Kč

ITI Ostravská aglomerace: 719 mil. Kč

 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 30 mil. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 100 mil. Kč

Forma podpory: ex-ante

Míra spolufinancování

EU: 85 % způsobilých výdajů

Státní rozpočet: 0%

Žadatel: 15%

Časová a místní způsobilost výdajů

Minimální doba realizace projektu je 36 měsíců, maximální 66 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2022.

Projekt lze podávat do 15. 11. 2017, 14:00 hod.

Místo realizace

Celé území České republiky.

Místo dopadu

Celé území České republiky.

Datum vyhlášení výzvy

11. 7. 2017

Druh výzvy

Kolová (jednokolová)

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI