Dotace na posílení spolupráce mezi organizacemi z České republiky a organizacemi z Norska, Islandu a Lichtenštejnska

Dotace na posílení spolupráce mezi organizacemi z České republiky a organizacemi z Norska, Islandu a Lichtenštejnska

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund vyhlašuje dne 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdíly v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy, které v současném programovém období (2014–2021) obdrží celkem 2,8 billionu eur.

 

Celková alokace: 65 000 EUR

Výše alokace na projekt: 1 000 – 4 000 EUR

Grant pokrývá 100% oprávněných nákladů. Žadatelé nejsou povinni se na financování nákladů projektu podílet (spolufinancovat).

Žádosti mohou být předkládány průběžně ode dne vyhlášení do 31. 8. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

 

Kdo může žádat?

Neziskové organizace registrované v ČR či v uvedených dárcovských zemích, které mají minimálně jednoletou aktivní historii a působí v některé z pěti tematických oblastí programu.

 • nevládní nezisková organizace, která je právnickou osobou na území České republiky a je zákonem definovaná jako: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond či účelové zařízení církví (tato zařízení jsou oprávněnými žadateli pouze v případě, pokud nebudou navrhované či podpořené aktivity projektu, jakkoliv propagovat náboženskou doktrínu, poslání nebo proselytismus související s vírou v konkrétní náboženství),
 • zájmové sdružení právnických osob (pokud všichni členové sdružení samostatně splňují podmínky oprávněnosti žadatele a jsou nestátními neziskovými organizacemi) je organizace z Norska, Islandu či Lichtenštejnska, pokud se jedná o nekomerční subjekt založený za jiným účelem, než je dosahování zisku
 • organizace z Norska, Islandu či Lichtenštejnska, pokud se jedná o nekomerční subjekt založený za jiným účelem než je dosahování zisku

 

Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel o bilaterální grant:

 • nevládní nezisková organizace (NNO), která je právnickou osobou registrovanou na území České republiky dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. nekomerčního účelu a nezávislá na místní, regionální a státní správě, veřejných subjektech,
  politických stranách či obchodních organizacích. Žadatel je tedy zákonem definován a registrován jako:

  • Spolek – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 214–302
  • Ústav – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 402–418
  • Obecně prospěšná společnost – zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dle zákona č. 68/2013)
  • Nadace a nadační fondy – původně založené podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů
  • Zájmová sdružení právnických osob – dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud všichni členové sdružení samostatně splňují podmínky oprávněnosti žadatele a jsou nestátními neziskovými organizacemi
  • Účelová zařízení církví – založené pro poskytování charitativních služeb, které poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby charitativního charakteru nebo sociální a zdravotnické služby, a to za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů. Tato zařízení jsou oprávněnými žadateli pouze v případě, pokud nebudou navrhované či podpořené aktivity projektu jakkoliv propagovat náboženskou doktrínu, poslání nebo proselytismus související s vírou v konkrétní náboženství.
  • organizace z dárcovských zemí za předpokladu, že se jedná o organizace nekomerčního charakteru založené za jinýmúčelem než je dosahování zisku
  • splňuje k termínu předložení žádosti podmínku jednoho roku od data registrace organizace
 • Oprávněným žadatelem není OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) ani fyzická osoba.

Žadatel musí být přímo zodpovědný za realizaci projektu, na který žádá grant, nesmí vystupovat jen jako zprostředkovatel.

 

 

Oprávněné aktivity

Oprávněnými aktivitami jsou činnosti, které posilují bilaterální vztahy mezi Českou republikou a dárcovskými zeměmi v tématech programu Active Citizens Fund.

Příklady oprávněných aktivit:

 • studijní a pracovní cesty s cílem sdílení zkušeností, know-how, či příkladů dobré praxe
 • pracovní bilaterální setkání za účelem výměny informací, plánování užší spolupráce nebo konkrétních společných aktivit
 • účast na mezinárodních akcích s cílem navazování a posilování kontaktů či vzájemných prezentací
 • sběr dat či příprava studií a analýz za účelem získání informací a jejich sdílení, prohloubení informovanosti o programových tématech
 • organizace seminářů, konferencí, workshopů s cílem navazování a posilování kontaktů
 • prezentační nebo propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství

 

Oprávněné náklady

Oprávněné jsou náklady vzniklé v období realizace bilaterálního projektu. Náklady vzniklé před schválením žádosti o grant a zahájením realizace projektu nejsou oprávněné.

Oprávněné náklady

 • cestovní a ubytovací náklady spojené se studijními cestami a (spolu)organizací workshopů, konferencí, setkání, návštěv, seminářů
 • náklady na per diem
 • znalecké poplatky
 • náklady na studie udržitelnosti
 • náklady na přípravu analýz a dokumentů
 • překladatelské a tlumočnické pracovní materiály
 • náklady spojené s propagačními a informačními aktivitami za účelem posílení bilaterální spolupráce
 • náklady na externí konzultace
 • cestovní zdravotní pojištění, pojištění proti zrušení zakoupených letů/cest vlaků/cest autobusů
 • náklady na auditní zprávu dokládající oprávněnost nákladů v rámci monitorovací zprávy (auditní zpráva je způsobilým nákladem, který lze uplatnit pouze v případě organizací z dárcovských zemí)
 • další nezbytné výdaje přímo spojené s bilaterální iniciativou (musí být uvedeny ve schválené žádosti)

Spolupráci s partnery z dárcovské země je možné dokládat např. e-mailovou komunikací nebo jinými dokumenty, které dokazují bilaterální charakter projektu (program konference atd.). Není tedy nutné ve všech případech předkládat prohlášení o partnerství či uzavírat smlouvu o partnerství.

Všechny podpořené bilaterální projekty musí přispívat k programovému výsledku Posílení spolupráce mezi organizacemi z přijímající země a organizacemi z dárcovských zemí zapojených do programu. Naplnění ukazatelů podporuje dosažení cílů konkrétních bilaterálních projektů.

Všechny žádosti o grant musí být v souladu s cíli a pravidly programu Active Citizens Fund a Fondů EHP a Norska a předloženy ve stanoveném formátu dle této výzvy a Příručky Fondu bilaterální

 

Program Aktivní občanská společnost

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a je podpořen částkou 15 milionů eur.

V České republice jej spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Celková částka určená na grantovou podporu dosahuje téměř 13 milionů eur (více jak 300 milionů korun).

Cíle programu: posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin

Strategie programu:

 • posílit kapacitu a spolupráci neziskových organizací napříč občanským sektorem
 • posílit spolupráci občanského sektoru s veřejností a jeho schopnost oslovit neaktivní či marginalizované skupiny
 • posílit advokační práci a watchdogové aktivity, občanskou participaci na tvorbě a prosazování veřejných politik
 • oslovit veřejnost v periferních částech České republiky a místech mimo hlavní centra občanského aktivismu
 • oslovit opomíjené cílové skupiny, včetně romské menšiny, s cílem posílit jejich schopnost hájit svá práva
 • zvýšit občanskou angažovanost mladých


Tematické oblasti programu

 • Aktivní občanství
 • Lidská práva
 • Znevýhodněné skupiny
 • Genderová rovnost
 • Klimatická změna

Zaměření projektů

 • Občanská participace (výsledek 1)
 • Advokační a watchdogové aktivity (výsledek 2)
 • Zmocnění znevýhodněných skupin (výsledek 3)
 • Občanské vzdělávání a mediální gramotnost (výsledek 4)
 • Posílení neziskových organizací (výsledek 5)

Fond bilaterální spolupráce

Důležitou součástí Fondů EHP a Norska je podpora a rozvoj vzájemných bilaterálních vztahů České republiky s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem, konkrétně posilování partnerství a vzájemná výměna zkušeností mezi českými organizacemi občanské společnosti a organizacemi z dárcovských zemí při přípravě a realizaci projektů.

Celková alokace: 150 000 EUR

Část finančních prostředků Bilaterálního fondu ve výši 65 000 eur je určena na podporu bilaterálních projektů. Zbývající část prostředků je určena na studijní cesty, návštěvy expertů z dárcovských zemí a vzájemná síťovací setkání v tématech programu (organizaci těchto bilaterálních aktivit zajišťuje konsorcium programu, bližší informace budou vždy uvedeny na webu programu).

Díky Bilaterálnímu fondu mohou české neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí získat grant na bilaterální projekty, jejichž cílem je rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů. Granty jsou určeny na financování bilaterálních aktivit a iniciativ ve spolupráci s organizací či s expertem z uvedených dárcovských zemí. Mohou navazovat na jiné granty udělené v rámci ACF, případně se vzájemně doplňovat.

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/