DOTACE NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V ROCE 2019 (PRO OBCE)

DOTACE NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V ROCE 2019 (PRO OBCE)

Státní fond rozvoje bydlení vypsal dne 20. května 2019 dotace na sociální bydlení. Do výzvy o alokaci 650 mil. Kč je možné podávat žádosti kontinuálně. Výzva nemá stanoven žádný termín, do kdy nejpozději je nutné žádosti doručit. Nicméně se dá předpokládat, že výzva bude uzavřena po vyčerpání alokace. Informace o ukončení příjmu žádostí bude zveřejněna nejméně 30 dnů před ukončením výzvy.

Oprávněnými žadateli jsou pouze obce. Oproti výzvám z předchozích dvou let tak nově nemohou žádat neziskové organizace ani církve. Dotace jsou navíc poskytovány až do výše 100 % uznatelných nákladů. Jedná se tedy o velmi atraktivní způsob, jak mohou obce pomoci svým nízkopříjmovým občanům v bytové nouzi.

CO LZE Z DOTACE NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ HRADIT

Novou výstavbu nebo modernizaci (koupě není v této výzvě podporována):

  • celého sociálního domu (všechny byty slouží jako sociální)
  • smíšeného sociálního domu (část bytů slouží jako sociální, část jako normální) – v takovém případě dostanete dotaci jen na poměrnou část domu, která bude sloužit sociálnímu bydlení
  • samostatné sociální byty (například modernizace jednotlivých bytů v různých nemovitostech).

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

V případě novostavby činí výše dotace až 100 %, avšak náklady jsou způsobilé jen do výše součinu celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu v bytových domech zveřejněných Českým statistickým úřadem za poslední zveřejněný rok. Jakékoliv náklady nad tento rámec si musí hradit příjemce dotace z vlastních zdrojů.

Byt můžete pronajmout pouze domácnosti, která má nízký příjem. Nízkým příjmem je započitatelný příjem podle zákona o životním a existenčním minimu všech členů společně hospodařící domácnosti včetně příspěvku na bydlení, který po odečtení normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře nepřesahuje 1,6násobek životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu a který nelze zvýšit využitím vlastního majetku podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Podlahová plocha sociálních bytů musí dosahovat alespoň 23 m2 a nepřesahovat 120 m2.

Sociálním domem se rozumí bytový dům s výhradně sociálními byty, tvořený alespoň 4 a nejvýše 12 sociálními byty, místností pro osobu poskytující domovní služby nebo sociálního pracovníka a samostatnou místností se záchodem a umyvadlem

Udržitelnost projektu je 20 let.

U modernizace nesmí být dotčená nemovitá věc alespoň 1 rok před podáním žádosti užívána na základě právního důvodu k bydlení. U modernizace nesmí být dotčená nemovitá věc alespoň 1 rok před podáním žádosti užívána na základě právního důvodu k bydlení. Nebo se musí jednat o objekt, který není způsobilý k bydlení (např. změna komerčního objektu na bytový dům). U novostavby se tyto podmínky samozřejmě neřeší a můžete stavět na zelené louce bez omezení.

Novostavba (ne rekonstrukce či nástavba) musí být opatřena bezbariérovým vstupem do domu a výtahu a všechny byty v prvním nadzemním podlaží musí splňovat požadavky na přístupný byt; novostavba bytového domu o 4 a více nadzemních podlažích musí být vybavena výtahem a všechny jeho byty musí splňovat požadavky na přístupný byt

K žádosti o dotaci není nutné mít stavební povolení, postačí žádost o vydání stavebního povolení.

Při výstavbě smíšeného domu, lze kombinovat sociální byty s běžnými dostupnými byty. Na sociální byty získáte dotaci, na dostupné byty zvýhodněný uvěr.

Příklad: novostavba bytového domu o 10 bytech. 5 bytů sociálních, 5 bytů dostupných v normálním režimu. Na 5 bytů dostanete až 100% dotaci, na 5 bytů dostanete zvýhodněný úvěr.

Pokud je součástí investičního záměru demolice, je způsobilým nákladem 30 % nákladů na demolici.

Po celou dobu výstavby sociálního, smíšeného nebo dostupného domu nebo sociálního nebo dostupného bytu musí být rozestavěná stavba pojištěna s podmínkou výplaty pojistného plnění ve prospěch Fondu.

Počáteční hodnota nájemného činí 61,10 Kč za m2 podlahové plochy sociálního bytu

Příjemce musí zajistit nejméně po dobu udržitelnosti v sociálních domech a ve smíšených domech s více než 12 sociálními byty domovní služby a v sociálních bytech dostupnost sociální práce.

 

Celé znění výzvy naleznete zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/