Dotace OP Životní prostředí 2020

Rok 2020 přináší poslední možnosti žádat s námi o dotace z Operačního programu Životní prostředí v současném programovém období.

Končící výzvy

Jíž za týden, 13. 1. , se zavírají výzvy 119 a 120 na podporu protipovodňové ochrany zastavěných částí obcí a podporu péče o chráněná území. Nicméně stejné zaměření jako první z nich má chystaná výzva 144, která bude vyhlášena 3. února. A na péči o chráněná území budou současně vyhlášeny výzvy 138 a 142.

A na začátku února (opět 3. 2.) končí i příjem žádostí do výzev 126, 121 a 135.

  • První, č. 126, nabízí územně-správním celkům a podnikatelům dotace na výstavbu a modernizacizařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, výstavbu / modernizaci bioplynových stanic nebo jiných zařízení na energetické využití odpadů a výrobu paliv z odpadů a výstavbu / modernizaci zařízení pro materiálové nebo energetické využití nebezpečných odpadů (vyjma zdravotnických odpadů).
  • Výzvy 121 a 135 jsou určeny pro vlastníky veřejných budov na jejich renovace za účelem energetických úspor a na výměny zdrojů tepla.

Na přípravu dalších žádostí je zatím času víc.

Podpora protipovodňové ochrany

Již zmíněná výzva 144 bude vyhlášená 3. února a bude určená veřejnému sektoru a bude určená na zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a na obnovení, výstavbu a rekonstrukce, případně modernizaci vodních děl sloužící povodňové ochraně.

Výzvy 143 (vyhlášená také 3. února) a později 148 (vyhlášená 17. 12.) určené veřejnému sektoru podpoří stabilizování a sanaci svahových nestabilit obsažených v „Registru svahových nestabilit“.

Dále se OP ŽP opět chystá (výzvami 145, 147 a 149 – vyhlášenými 6. 4., 30. 9. a 17. 12.) podpořit preventivní protipovodňová opatření: analýzy odtokových poměrů pro stanovení záplavových území a celostátní i lokání varovné systémy. Cílovou skupinou je opět veřejný sektor.

Odpady

Začátkem února (3. 2.) končí již zmíněná výzva 126 podporující využití materiálové a energetické využití odpadů.

Pro širokou škálu žadatelů je do září (1. 9.) otevřená průběžná výzva 134 podporující výstavbu a modernizace zařízení pro nakládání se zdravotnickým odpadem.

Stejným příjemcům je určená i podpora dovybavení stávajících kompostáren technikou na aerobního zpracování čistírenských kalů a výstavby nových zařízení pro zpracování čistírenských kalů výzvy 114, která se uzavře 1. 6.

Otevřená průběžná výzva 137 podporuje rekultivaci starých skládek. Uzavírá se 30. 6.

Chráněná území

Do konce června (30. 6.) otevřená výzva 31 je určena krajům a zaměřuje se na lokality soustavy Natura 2000 – na zajištění jejich územní ochrany, zpracování podkladů pro zajištění péče o lokality a samotné zajištění péče.

Další výzvy na péči o chráněná území budou současně vyhlášeny začátkem února (138 a 142).

Posílení biodiverzity

Stále, až do 4. 1. 2021, je otevřená nesoutěžní výzva 110 pro pro mikropodniky a malé a střední podniky z oblasti zemědělské prvovýroby na prevence škod způsobených vlky, rysy, medvědy a jestřáby.

Šířeji zaměřená výzva na podporu biodiverzity (139) bude vyhlášená 2. listopadu 2020.

Posílení přirozené funkce krajiny

Do konce června, tedy 30. 6., je otevřená výzva pro obce s rozšířenou působností č. 52 podporující zpracování plánu územního systému ekologické stability (ÚSES).

Pro širokou škálu žadatelů od územně-správních celků přes NNO po podnikatelské subjekty bude 3. února vyhlášená výzva 140 na podporu následujících aktivit v rámci specifického cíle:

  • zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
  • vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
  • revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
  • zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
  • realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

V rámci výzvy nelze podpořit opatření na zpracování plánů ÚSES, pro něž je otevřena samostatná průběžná výzva č. 52.

Zlepšení kvality prostředí v sídlech

Pro obce je do 30. 6. otevřená výzva 115 na podporu pořízení/aktualizace studií systému sídelní zeleně a realizaci opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající z této (nebo dříve zpracované) studie.

V únoru (3. 2) bude vyhlášená i průběžná výzva 141 na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně s širším rozsahem možných příjemců.

Energetické úspory

Jak již bylo zmíněno, na začátku února končí příjem žádostí do výzev 121 a 135 na renovace veřejných budov za účelem energetických úspor a na výměny zdrojů tepla. Žádat můžou jejich vlastníci včetně nestátních organizací a podnikatelských subjektů. V březnu (2. 3.) bude vypsaná další průběžná výzva z této oblasti (č. 146).

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/