Dotace pro podnikatele v roce 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vstupuje do posledního roku svého trvání. Na jaké výzvy se můžeme připravit?

Inovační vouchery IV

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky (nákup služeb od akademického sektoru)
 • Realizace projektu mimo území hl. m. Prahy, firma zde však může mít své sídlo

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • podpora je poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • Podpora je poskytována do maximální výše 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Vyhlášení: 1. 7. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2021

Alokace: 100 000 000 Kč

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a akreditovaných laboratoří.

 

Potenciál VII

Alokace programu: 1 000 000 000 Kč

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik, kraje, obce, VŠ, nadace, družstva či ústavy a mezinárodní nevládní organizace.

V případě velkých podniků lze podporu poskytnout pouze na:

 1. na projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí,
 2. na projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje.

Dotace na: pořízení výzkumného vybavení.

Jaké aktivity budou podporovány?

 • založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj center, oddělení a pracovišť, kde bude realizován průmyslový výzkum a vývoj směřující k inovaci produktů; jedná se např. o vybavení konstrukčních oddělení, laboratoří, zkušebního a testovacího zázemí, prototypových dílen, pořízení simulačních a výpočtových SW aj.

Na co se vztahuje dotace?

 • pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména na nákup strojů, technologií, zařízení, hardwaru či sítí
 • nákup pozemků, pořízení novostaveb, rekonstrukce včetně služeb projektantů
 • obstarání práv duševního vlastnictví, licencí, softwaru a povinnou publicitu

Pro koho je program určen?

 • pro podniky malé a střední velikosti s jasně definovanou a životaschopnou strategií rozvoje, které provádějí nebo chtějí provádět vlastní výzkum a vývoj.
 • žadatelem mohou být organizace vlastněné 100% veřejným sektorem.

Výše dotace

 • Míra podpory je stanovena na 50 % pro všechny velikosti podniků.

Základní podmínky pro získání dotace

 • musí existovat reálný předpoklad, že výsledky výzkumu a vývoje budou použity ve výrobě (výzkum s výrobním potenciálem).
 • reálné tržní uplatnění.

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 • vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů
 • technická proveditelnost záměru
 • kvalitní zpracování, podrobnost a odůvodněnost projektového rozpočtu
 • stupeň inovace vyvíjených produktů
 • zkušenosti žadatele s podnikovým výzkumem a personální zabezpečení
 • VaV spolupráce s dalšími subjekty

Pozor! Velké podniky mohou žádat (VP) pouze za předpokladu, kdy:

 • hlavním účelem projektu je přímá spolupráce mezi VP a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje. V tomto případě je nutné, aby společně podaný projekt obsahoval specifikaci projektu společného výzkumu a vývoje a smluvní závazek žadatele – VP spolupracovat s MSP na realizaci tohoto projektu. VP může v tomto případě pokrýt všechny náklady projektu infrastruktury výzkumu a vývoje (kód intervence 063). Podmínkou přímé spolupráce je závazek MSP využívat minimálně z 30 % strojního času pořízenou infrastrukturu po dobu udržitelnosti projektu (5 let).
 • projekt má významný pozitivním dopad na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065);

Příjem žádostí: 5. 10. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 21. 12. 2020

Cílem programu Potenciál je podpora vytvoření infrastrukturního zázemí podniků pro aktivity v oblasti průmyslového výzkumu.

 

Aplikace VII

Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Věda a výzkum, Jiné

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik, partnerství VŠ/VO

Dotace na: Osobní náklady na výzkumné pracovníky a další provozní náklady vč. odpisů

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

 • činnosti výzkumu a vývoje vedoucí k získání nových poznatků a dosažení jednoho z definovaných výsledků – prototyp/funkční vzorek, průmyslový/užitný vzor, otevřená technologie, poloprovoz, certifikovaná metodika nebo software. Projekty mohou být realizované v účinné spolupráci s dalšími podniky.

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál
 • náklady na zařízení a vybavení formou odpisů dlouhodobého hmotného majetku
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na materiál
 • režijní náklady související s projektem

V rámci tohoto programu lze získat také podporu na vývoj nových softwarových systémů a aplikací.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • podniky všech velikosti, které mohou žádat buď individuálně, nebo v konsorciu
 • výzkumné organizace ze soukromého či veřejného sektoru
 • hlavním žadatelem je vždy podnikatelský subjekt
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze
 • žadatelem může být i zahraniční subjekt

VÝŠE DOTACE

Alokace: 1 000 000 000 Kč

Výše dotace je odvozena od velikosti podniku, typu činnosti v projektu (výzkum či vývoj) a tzv. účinné spolupráce:

Průmyslový výzkum

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 70 % / 80 %* způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 60 % / 75 %* způsobilých výdajů
 • velký podnik (250+ zaměstnanců) – 50 % / 65 %* způsobilých výdajů

experimentální vývoj

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % / 60 %* způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 35 % / 50 %* způsobilých výdajů
 • velký podnik (250+ zaměstnanců) – 25 % / 40 %* způsobilých výdajů

* Míra podpory v případě účinné spolupráce, kterou se rozumí spolupráce dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle.

Klíčová hodnotící kritéria

 • míra inovativnosti řešení
 • potenciál uplatnění výstupů na trhu
 • kvalitní zpracování projektu (výstupy, proveditelnost)
 • rozpracovaný a odůvodněný položkový rozpočet

Příjem žádostí: 5. 10. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 21. 12. 2020

Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, funkčních vzorků, průmyslových či užitných vzorů, otevřených technologií, poloprovozů, certifikovaných metodik nebo software. Podstatným prvkem projektu je novost řešení a jeho tržní uplatnění.

 

Služby infrastruktury VII

Výše dotace:

Alokace: 500 000 000 Kč

Jaké aktivity budou podporovány?

Aktivity C) „Rozšíření prostor inovační infrastruktury“ a D): „Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury„

 • Poskytování služeb inovačním podnikům.

Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství.

Důraz bude kladen na rozvoj kvality služeb v těchto oblastech:

(i) strategické řízení a management inovací;

(ii) strategické poradenství při vstupu na nové trhy;

(iii) ochrany a využití práv duševního vlastnictví;

(iv) navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce;

(v) komercializace výsledků výzkumu;

(vi) přístupu ke kapitálu;

(vii) validace podnikatelského modelu;

(viii) rozvoj řízení procesů ve firmě;

(ix) vedení zaměstnanců;(

(x) obchodní a marketingové strategie;

(xi) poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů

 • Provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis. Jedná se o provozování již vybudovaného Vědeckotechnologického parku, Podnikatelského inkubátoru, Inovačního centra.
 • Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.
 • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

Na co se vztahuje dotace?

V případě aktivit C), D):

 • výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek),
 • výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíce; software apod.),
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt,
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod.,
 • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory.

Pro koho je program určen?

 • pro právnické osoby působící jako vlastníci/provozovatelé inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru),
 • pro veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce,
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.

Míra podpory

Aktivity C, D

 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů dle Rámce mimo režim veřejné podpory pro příjemce, kteří splňují podmínky bodů 19 a 20 Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Příjem žádostí: 17. 2. 2019

Ukončení příjmu žádostí: 15. 6. 2020

Program Služby infrastruktury (dříve znám pod názvem Prosperita) se zaměřuje na podporu vytváření příznivého prostředí pro spolupráci výzkumných institucí a podnikatelskou sférou, především díky rozvoji vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů.

 

Spolupráce VII - Klastry

Jaké aktivity budou podporovány?

Klastry

 • a) kolektivní výzkum – výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru; výsledky VaV aktivit musí být využitelné především malými a středními podniky a budou pro ně představovat ekonomický přínos
 • b) sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
 • c) internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (se zaměřením na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy apod.
 • d) rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí marketing, networking apod.

Min. počet partnerů je předpokládán v rozsahu 3-4 malých a středních podniků, účast dalších partnerských subjektů a organizací není omezena. Další podmínky budou stanoveny v jednotlivých výzvách.

Na co se vztahuje dotace?

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – stavby, technické zhodnocení, stroje a zařízení, SW, licence, nájem (u aktivity b)
 • osobní náklady, služby poradců, expertů, studie, náklady výzkumných a vývojových projektů – tj. zejména osobní náklady výzkumných pracovníků, smluvní výzkum a další nezbytné externí služby pro účely výzkumného projektu (u aktivity a)
 • Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference (aktivity c, d), nájem, správa zařízení klastru, materiál (aktivita d)

Pro koho je program určen?

 • Příjemcem podpory může být účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů (zejména malých a středních podniků) spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v části 3 tohoto programu. Příjemce podpory musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti.

Výše dotace

Alokace: 2 500 000 000 Kč dohromady pro všechny aktivity

U aktivity kolektivní výzkum dosáhne dotace pro malé podniky výše 45 %/ 70% způsobilých nákladů na experimentální vývoj/ průmyslový výzkum a  pro střední podniky 35 %/ 60% způsobilých nákladů na experimentální vývoj/ průmyslový výzkum. U ostatních aktivit v rámci klastru (b, c, d) dotace činí až 50 % způsobilých nákladů.

Klíčová hodnotící kritéria

 • vysoký tržní potenciál plánovaných výsledků
 • aplikační potenciál technologie – zlepšení výkonnosti / využitelnosti technologie vedoucí k posunu odvětví kupředu, množství projektů, při kterých byl klastr během posledních pěti let příjemcem dotace
 • technologický posun – novost a náročnost řešení
 • adekvátní personální a technologické kapacity pro realizaci projektu
 • hospodárný rozpočet

 Pojmy

 • Klastr – Organizované seskupení odvětvově nebo průřezově zaměřených nezávislých podnikatelských subjektů, zejména malých a středních podniků, organizací pro výzkum a šíření znalostí a dalších podpůrných institucí, jehož účelem je podporovat a povzbuzovat inovace prostřednictvím sdílení infrastrukturních kapacit, výměny informací, poznatků, jakož i účinným podílem na transferu znalostí a spolupráci mezi podniky a dalšími organizacemi klastru.

Příjem žádostí: 11. 5. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 18. 9. 2020

Program Spolupráce rozvíjí inovační sítě – klastry jako nástroje zintenzivnění společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit podnikatelských subjektů a výzkumné sféry.

 

Partnerství znalostního transferu VI

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

 • vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup, přičemž znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
 • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:
 1. zlepšení výrobních procesů
 2. vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb vč. designu
 3. zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • pro malé a střední podniky (MSP): hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné na služby partnerské organizace poskytované podniku za účelem splnění cílů projektu
 • pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře na služby expertů, semináře a workshopy
 • znalostní organizace může uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné – osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita
 • v rámci mzdových nákladů je možné hradit pouze náklady na akademického pracovníka, tzv. asistenta znalostního transferu a příslušného zaměstnance/zaměstnanců podniku

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • pro malé a střední podniky a podnikatelská seskupení pro organizace pro výzkum a šíření znalostí (tzv. znalostní organizace – veřejná vysoká škola univerzitního i neuniverzitního typu/pracoviště Akademie věd ČR) pro organizace pro výzkum a šíření znalostí (např. výzkumné organizace, neziskové organizace)
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

VÝŠE DOTACE

Alokace:

Intenzita podpory může v režimu de minimis dosáhnout až 70 %.

Příjem žádostí: 16. 3. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2020

Hlavním cílem programu Partnerství znalostního transferu je podpořit rozvoj oboustranně prospěšné spolupráce mezi podnikatelskou sférou a výzkumnými organizacemi.

Proof of Concept III

Jaké aktivity budou podporovány?

 • aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh; výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu,
 • aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

Na co se vztahuje dotace?

Především na:

 • náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti,
 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky,
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv,
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.

Pro koho je program určen?

 • podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky)
 • výzkumné organizace

Proof of concept se skládá ze tří na sebe navazujících fází:

1) proveditelnost výzkumu
2) ověření komerčního potenciálu
3) zavedení do praxe (prodej licencí, rozšíření stávajících aktivit podniku, založení nové firmy)

Alokace: 1 000 000 000 Kč

Příjem žádostí: 29. 11. 2019

Ukončení příjmu žádostí: 20. 3. 2020

Cílem programu je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a společnostmi, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

 

ICT a sdílené služby - ICT v podnicích VI

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • pořízení pozemků a budov
 • služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky)
 • pořízení potřebného HW a sítí
 • nákup software či licencí
 • stroje, zařízení a technologie
 • stavební náklady, výstavba, rekonstrukce

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • podniky všech velikostí provozující datová centra
 • projekt musí být realizovaný v provozovně mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

VÝŠE DOTACE

Alokace: 1 000 000 000 Kč

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 35  % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 25 % způsobilých výdajů

Podíl nákladů na stavby může činit maximálně 40 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 • vysoká technická kvalita HW a SW datového centra
 • doložený tržní potenciál pro uplatnění kapacit centra
 • realisticky nastavený rozpočet projektu

 Příjem žádostí: 1. 11. 2019

Ukončení příjmu žádostí: 1. 4. 2020

Pořízení nových technologií a služeb v oblasti IS/ICT řešení.

 

Nízkouhlíkové technologie V

Jaké aktivity budou podporovány?

 • zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy – pořízení elektromobilů a dobíjecích stanic pro elektromobily
 • pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie
 • zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě (z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů)
 • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní
 • zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami

Na co se vztahuje dotace?

 • úhrada části kupní ceny elektromobilu, která přesahuje průměrnou cenu automobilů se spalovacím motorem
 • pořízení souvisejících technologií
 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Pro koho je program určen?

 • pro podnikatelské subjekty všech velikostí
 • pro podniky vlastněné ze 100 % veřejným sektorem

VÝŠE DOTACE

Alokace: 500 000 000 Kč

Příjem žádostí: 6. 1. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 28. 5. 2020

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je vyšší míra uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a tím zvýšení využívání druhotných surovin. Program Nízkouhlíkové technologie je součástí třetí prioritní osy OPPIK a do roku 2020 přispěje na investici tuzemských podniků částkou v přibližné výši 1 mld. korun.

 

Inovace - Inovační projekt VIII

Kdo může žádat o dotaci

 • Malé a střední podniky
 • Velké podniky při splnění kódu intervence 065 *
 • výzkumné organizace ze soukromého či veřejného sektoru
 • hlavním žadatelem je vždy podnikatelský subjekt
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze
 • žadatelem může být i zahraniční subjekt

* Projekty velkých podniků se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (065)

Jaké aktivity jsou podporovány

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace);
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace);
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace);
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Způsobilé výdaje

 • nový dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti;
 • stavby;
 • technologie;
 • software adata;
 • práva kužívání duševního vlastnictví;
 • certifikace produktů;
 • marketingová inovace

Výše financování a dotace:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (250+ zaměstnanců) – 25 % způsobilých výdajů

Alokace výzvy:

 • 1 000 000 000 Kč

Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Podmínky výzvy:

 • Projekt musí být realizován v hospodářsky problémových regionech (dle usnesení vlády ČR č. 952/2013)
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy,
 • sídlo společnosti může být v Praze či v regionu, který není shledán hospodářsky problémovým

Příjem žádostí: 15. 10. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 14. 1. 2021

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how zvětší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

 

Technologie XIII

Alokace výzvy: 500 000 000 Kč

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek  – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů; výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software;
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Výše dotace

 • Míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč

Jaké aktivity budou podporovány

 • podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.;
 • v případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu

Kdo může žádat o dotaci

 • cílovou skupinou jsou malé a střední podniky
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy

Trvání výzvy

Příjem žádostí: 13. 7. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 12. 10. 2021

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

 

Nemovitosti IV - cestovní ruch

Pro koho je program určený a kde lze čerpat:

O dotaci v programu Nemovitosti (OPPIK) mohou zažádat malí a střední podnikatelé, kteří budou realizovat projekt v těchto 57 vybraných obcí působící v oblasti cestovního ruchu:

Adršpach, Bartošovice v Orlických horách, Bedřichov, Benecko, Čeladná, Černá v Pošumaví, Dolní Bečva, Dolní Dvůr, Dolní Morav, Frymburk, Holčovice, Horní Bečva, Horní Lomná, Horní Maršov, Horní Planá, Horní Vltavice, Hřensko, Jetřichovice, Jindřichov, Josefův Důl, Karlova Studánka, Karolinka, Kořenov, Košařiska, Kvilda, Lenora, Lipno nad Vltavou, Lipová-lázně, Loučná nad Desnou, Loučovice, Machov, Malá Morava, Malenovice, Modrava, Morávka, Nová Pec, Nový Hrozenkov, Ostravice, Pec pod Sněžkou , Pohorská Ves, Prostřední Bečva, Přední Výtoň, Rožmberk nad Vltavou, Sedloňov, Srní, Staré Město, Staré Město pod Landštejnem, Stožec, Stříbrná, Suchý Důl, Šindelová, Špindlerův Mlýn, Teplice nad Metují, Vavřinec, Vítkovice, Vyšší Brod, Železná Ruda

Na co lze čerpat:

 • rekonstrukce nemovitostí a souvisejících okolních areálů – modernizace zchátralých objektů a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty
 • regenerace území – úpravy nevyhovujících areálů na podnikatelskou zónu
 • projektové dokumentace a inženýrskou činnost

Tento program nepodporuje výstavbu na „zelené louce“.

Výše podpory: až 45 %

Alokace: 600 000 000 Kč

Příjem žádostí: 16. 9. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2020

Smyslem programu Nemovitosti pro cestovní ruch je poskytnout podnikatelům finanční prostředky na rekonstrukci brownfieldů k vybudování nových hotelových zařízení ve výši až 100 milionů.

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/