Investiční dotace

Přehled dotačních možností na investice pro různé žadatele na území Prahy i mimo Prahu.

 

Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III

Podporované aktivity:

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budov
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduch
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vod
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Oprávnění žadatelé:

 • Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajícíc
 • Společenství vlastníků jednotek,
 • Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.

 

Cílová skupina: Obyvatelé bytových domů, majitelé bytových domů, obyvatelé obcí a měst

 

 • časová způsobilost výdajů
  • činnosti, které je možné zahájit před podáním žádosti o podporu: 1. 1. 2014 – 30. 6. 2023
  • činnosti, které není možné zahájit před podáním žádosti o podporu: od data podání do 30. 9.2021; od data podání po 20. 5. 2019 do 30. 6. 2023

– podmínka: podpora v CZK v součtu za poslední tři účetní období přesáhnout ekvivalent 200 000 EUR dle kurzu ECB platném v den vzniku právního nároku na podporu

 

Míra spolufinancování:

 • pro projekty, které splní: 1) dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %,2) dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší,3) splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
  • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace: Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 % + státní rozpočet: 60 %
  • obce, kraje a jimi zřizované organizace: Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 % + státní rozpočet: 2 %
  • ostatní žadatelé: Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 % + státní rozpočet: 0 %
 • pro ostatní typy projektů:
  • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace: Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 % + státní rozpočet: 70 %
  • obce, kraje a jimi zřizované organizace: Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 % + státní rozpočet: 1,5 %
  • ostatní žadatelé: Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 % + státní rozpočet: 0 %

Příjem žádostí: 2.2.2018 – 29.11.2020

Druh výzvy: průběžná

ex-post financování

Místo realizace: území mimo Prahu

9.7.2020 byla navýšena alokace o 1 mld. na celkem 5,5 mld. => alokace na projekt: 300 000 – 90 000 000

Žadatelé: Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek; Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.

Místo realizace: mimo Prahu

Nová zelená úsporám Bytové domy - zateplení a zdroje

Podporované aktivity

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • výměnu zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje,
 • výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem,
 • výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn,
 • solární termické systémy,
 • fotovoltaické systémy,
 • řízené větrání s rekuperací tepla,
 • pořízení a instalace dobíjecích stanic pro osobní vozidla (kategorie M1)

Výýše dotace:

– podporovaná činnosti: zateplení

  • závisí na ploše & typu konstrukce
  • dotace až 40 % celkových způsobilých výdajů

– podporovaná činnost: efektivní využití zdrojů energie 

  • Jednorázová fixní částka:
   • 7 000 Kč až 30 000 Kč na bytovou jednotku na výměnu zdroje energie,
   • 9 000 Kč na bytovou jednotku na solární termické systémy,
   • 15 500 Kč na kWp na fotovoltaické systémy,
   • 24 000 až 30 000 Kč na bytovou jednotku na systém řízeného větrání s rekuperací tepla,
   • 45 000 až 55 000 Kč za instalovanou dobíjecí stanici.
  • Celková výše podpory na jednu žádost je v případě kombinace se zateplením až 40 % celkových způsobilých výdajů, u samostatného opatření nejvýše 30 % celkových způsobilých výdajů

Oprávnění žadatelé:

 • Vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby

Zateplení a zdroje bytových domů. Žádat mohou Vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy.

Žadatelé: Vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy.

Místo realizace: Praha

Výzva č. 146 OP ŽP energetické úspory veřejných budov

Podporované aktivity:

5.1a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC:

  • zateplení obvodového pláště budovy,
  • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání),
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
  • instalace fotovoltaického systému,
  • instalace solárně-termických kolektorů.

5.1b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

5.1c) Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

 

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK

 

Hlavní cílové skupiny: Vlastníci veřejných budov.

 

Míra podpory:

Výše podpory se odvíjí od:

 1. Je veřejná budova již zateplena či nikoli? tučně vyznačené body výše lze realizovat na již zateplenou budovu, která splňuje energetickou náročnost
 2. a) Pokud není zatepleno (budova nesplňuje energetickou náročnost) je výše podpory:
  •  35 – 50% podle výše úspory celkové energie a součinitelů prostupu tepla obálky – energetický specialista by spočetl, aby to vyšlo, případně doplnil požadavky do projektové dokumentace
 1. b) Pokud je zatepleno (budova splňuje energetickou náročnost), bude se realizovat pouze jedno z tučných opatření, pak je výše podpory:
 • výměna zdroje tepla za kotle na zemní plyn nebo obnovitelné zdroje – 40%
 • výměna zdroje tepla za biomasu, tepelné čerpadlo, FVE, solárně termické kolektory – 60%
 • instalace FVE + systém nuceného větrání s rekuperací – 70%
 • systém nuceného větrání s rekuperací – 70%

Podrobnosti, které musí splňovat jednotlivá kritéria a posuzují se v Energetickém posudku a) jsou projekty bez zateplení, b) platí pro tučně vyznačená opatření, většinou energetický specialista a projektant vědí, co má splňovat.

 1. V případě realizace nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu dosahuje základní výše podpory 30 % ze způsobilých výdajů projektu, max. však do výše 50 mil. Kč

 

Příjem žádosti do 2. 3. 2021

Celková alokace: 2 000 000 000  Kč

Cílová území: Území celé České republiky.

Rekonstrukce za účelem energetických úspor v již postavených veřejných budovách, výzva nepodporuje např. zateplení nebo cokoli podobného na budovách, které se staví jako nové.

Žadatel: Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK

Místo realizace: celá ČR

Výzva č. 144 OP ŽP zelené střechy

Podporované aktivity
 • 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
 • typy podporovaných projektů
  • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny)
  • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
  • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
  • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
 • 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
 • typy podporovaných projektů
  • přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně
  • výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně,
  • budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně,
  • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5,
  • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC),
  • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),
  • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,
  • dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury),
  • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž),
 • 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 • typy podporovaných projektů
  • výstavba suchých nádrží (poldrů),
  • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží

 

Oprávnění žadatelé:
 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Podnikatelské subjekty => !!!! ve výzvě 144 nejsou podpořeny subjekty podnikající v odvětví akvakultury z důvodu, že tyto subjekty mohou nově žádat v rámci dotačních titulů Ministerstva zemědělství
 • Fyzické osoby – podnikající
 • Fyzické osoby – nepodnikající

 

Cílové skupiny: Veřejný sektor, organizace zajišťující technická opatření na vodních tocích (správci toků), Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací. Fyzické osoby podnikající a nepodnikající pro aktivitu 1.3.3 – vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží
Cílová území: celá ČR
Míra spolufinancování: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů
 • výjimky
  • aktivita 1.3.1., kde bude podpora max. 95 %
  • budování propustných zpevněných povrchů – max. 30 % celkových způsobilých výdajů,
  • odstranění sedimentů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 40 % z celkových způsobilých výdajů
Celková alokace: 1 000 000 000 Kč
Podávání žádostí: 3.2.2020 – 11.1.2021

Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Žadatelé:Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Podnikatelské subjekty => !!!! ve výzvě 144 nejsou podpořeny subjekty podnikající v odvětví akvakultury z důvodu, že tyto subjekty mohou nově žádat v rámci dotačních titulů Ministerstva zemědělství, Fyzické osoby – podnikající, Fyzické osoby – nepodnikající

Místo realizace: celá ČR

Národní dotace MMR - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Podporované aktivity
1. Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
 • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
 • odstraňování bariér uvnitř budov,
 • bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
 • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů

2. Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

 • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
 • odstraňování bariér uvnitř budov,
 • bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
 • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů

Kdo může žádat:

výhradně obec (dále jen „účastník podprogramu“), jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny

Spolufinancování: do výše 50% uznatelných skutečně vynaložených nákladů, dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 100 000,- Kč.

Druh výzvy: kolová

Vyhlašováno vždy v listopadu na další rok.

místo realizace: mimo Prahu

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.

Žadatel: pouze obec

Místo realizace: mimo Prahu

Národní dotace MMR - KoDuS

Podporované aktivity:
Výstavbou se rozumí (výstavba/rekonstrukce):
1) novostavba bytového domu;
2) stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě;
3) nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě;
4) stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy;
5) stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům.
Příjemcem dotace u dotačního titulu Komunitní dům seniorů je právnická osoba: Obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem; veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost; evropská společnosti, družstvo; spolek, obecně prospěšná společnost, církev.
Max částka dotace je 600 000 na jeden byt
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: dle aktuálního přepočtu 500 000 Eur = cca 12,7 mil
Forma podpory: ex-post
Cílová skupina:
Osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,3 násobek v případě 2 členné domácnosti.
Místo realizace: celá ČR
Druh výzvy: Kolová
Výzva vyhlašovaná pravidelně na podzim.
Konec příjmu žádostí pravidelně během ledna.
Specifické podmínky pro poskytnutí a použití dotace a pro nakládání s byty
v Komunitním domě seniorů:
a) Komunitní dům seniorů může vzniknout výstavbou/rekonstrukcí tak, aby vznikl
funkčně jednotný, prostorově ucelený a provozně a technicky samostatný bytový dům
b) v Komunitním domě seniorů musí být minimálně 10 bytů, maximálně však 25 bytů;
c) ke všem bytům v Komunitním domě seniorů a do všech prostor užívaných nájemci bytů v Komunitním domě seniorů musí být zajištěn bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace
d) podlahová plocha bytu v Komunitním domě seniorů nesmí překročit 45 m2
e) plocha sdílených prostor musí odpovídat předpokládanému počtu
obyvatel Komunitního domu seniorů, minimálně však musí činit 40 m2
(doporučuje se minimálně 4 m2 na každý byt)
f) sdílené prostory v Komunitním domě seniorů musejí splňovat požadavky na obytnou místnost podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; musí být využitelné celoročně a pro všechny nájemce; musí být dostupné pro všechny nájemce po uzavřených domovních komunikacích;
g) v obci musí být dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle § 39, 40, 41 a 43 zákona o sociálních službách
i) v Komunitním domě seniorů nelze poskytovat pobytové sociální služby
j) příjemce dotace uzavře s osobou z cílové skupiny nájemní smlouvu k bytu v Komunitním
domě seniorů na dobu 2 let. Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o obnovování
nájmu na dobu určitou v případě, že nájemce neoznámí, že nehodlá v nájemním vztahu
pokračovat. Nájem se prodlouží vždy o dva roky;
k) z dotace lze financovat výstavbu celého objektu Komunitního domu seniorů včetně
sdílených prostor;
l) sdílené prostory a domovní vybavení nesmí být po dobu platnosti podmínek, za kterých
byla poskytnuta dotace, komerčně využívány.

Cílem výstavby Komunitních domů seniorů (KoDuS) je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby jim byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci.

Žadatelé: Obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem; veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost; evropská společnosti, družstvo; spolek, obecně prospěšná společnost, církev.

Místo realizace: celá ČR

Národní dotace MMR - pečovatelský byt

Podporované aktivity:
Výstavbou se rozumí (výstavba/rekonstrukce):
1) novostavba bytového domu;
2) stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě;
3) nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě;
4) stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy;
5) stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům.
Příjemcem dotace u dotačního titulu Pečovatelský byt je právnická osoba: Obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem; veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost; evropská společnosti, družstvo; spolek, obecně prospěšná společnost, církev.
Max částka dotace je 600 000 na jeden byt
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: dle aktuálního přepočtu 500 000 Eur = cca 12,7 mil
Forma podpory: ex-post
Výzva vyhlašovaná pravidelně na podzim.
Konec příjmu žádostí pravidelně během ledna.
Cílová skupina:
Osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,3 násobek v případě 2 členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:
a) věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+) nebo
b) zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl., zákona o sociálních službách.
Specifické podmínky pro poskytnutí dotace a nakládání s pečovatelským bytem:
a) podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m2 (včetně poloviny plochy lodžie, balkonu, viz obecné podmínky odst. 3 písm. g);
b) v obci je dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle § 39, 40, 41 a 43 zákona o sociálních službách ;
c) v pečovatelských bytech nelze poskytovat pobytové sociální služby7 (např. DD); d) příjemce dotace uzavře s osobou z cílové skupiny nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu na dobu 2 let. Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o obnovování nájmu bytu na dobu určitou v případě, že nájemce neoznámí, že nehodlá v nájemním vztahu pokračovat. Nájem se prodlouží vždy nejvíce o další dva roky.

Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.

Žadatelé: Obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem; veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost; evropská společnosti, družstvo; spolek, obecně prospěšná společnost, církev.

Místo realizace: celá ČR

Národní dotace Magistrát hl. m. Prahy – odstraňování bariér

Podporované aktivity:
Opatření I.: Zpřístupňování veřejně užívaných prostor, včetně úpravy stávajících technických zařízení
a) opatření na trvalé odstranění bariér u vstupů/vchodů do veřejně přístupných prostor, která nemají charakter technického zařízení (např. výstavba nájezdové rampy nebo jiné stavební úpravy k překonání výškového rozdílu apod.).
b) pořízení a instalace trvalých technických zařízení ke zpřístupnění veřejných prostor nebo úpravy již existujících trvalých zařízení do bezbariérové podoby (např. šikmé a vertikální plošiny, výtahy, bezbariérové řešení dveří apod.) v místech, kde v odůvodněných případech nelze realizovat netechnické opatření.
Opatření II. Pořízení prostředků usnadňujících překonání bariéry u vstupu do veřejně přístupného objektu, kterou nelze odstranit − podpora instalace elektronické signalizace pro žádost o asistenci, akustické signalizace, optické signalizace, pořízení mobilní rampy a podobně; zařízení typu schodolez není z tohoto Programu podporováno.
Opatření III. Výstavba nových bezbariérových veřejně přístupných sociálních zařízení a bezbariérová úprava stávajících sociálních zařízení ve veřejně přístupných prostorech
Veřejně přístupným prostorem se pro potřeby Programu rozumí např. provozovny služeb, úřady, školská zařízení, objekty využívané pro volnočasové aktivity, kulturní zařízení a další; za veřejně přístupný prostor se nepovažuje bytový dům s výlučně obytnou funkcí.
Navržená Opatření I. až III. musí být v souladu s vyhláškou č. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále pak musí splňovat veškeré bezpečnostní podmínky dle platné legislativy (požární ochrana, atd.).
Kdo může žádat:
 • městská část hl. m. Prahy;
 • příspěvková organizace hl. m. Prahy nebo městské části hl. m. Prahy;
 • nestátní neziskové organizace;
 • další právnické osoby působící na území České republiky, které jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky za podmínek stanovených dále;
 • fyzická osoba, která má občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo na území České republiky za podmínek stanovených dále.

Žadatelem může být:

a. vlastník nemovitosti dotčené účelem Žádosti;

b. provozovatel nemovitosti dotčené účelem Žádosti disponující oprávněním provozovat nemovitost na dobu neurčitou či dobu delší než 5 let od data podání žádosti

Maximální výše Dotace u jednotlivých opatření:
I. Zpřístupňování veřejně užívaných prostor, včetně úpravy stávajících technických
zařízení
− maximální výše finanční podpory: 1 000 000 Kč
− minimální finanční spoluúčast žadatele:
a) nestátní neziskové organizace 30%
b) ostatní oprávnění žadatelé (městské části, příspěvková organizace hl. m. Prahy nebo městské části hl. m. Prahy; právnická osoba, fyzická osoba) 50%
II. Pořízení prostředků usnadňujících překonání bariéry u vstupu do veřejně přístupného objektu, kterou nelze odstranit
− maximální výše finanční podpory: 50 000 Kč
− minimální finanční spoluúčast žadatele:
a) městská část hl. m. Prahy, příspěvkové organizace hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy 50%
b) ostatní oprávnění žadatelé (nestátní neziskové organizace,  právnická osoba, fyzická osoba) 0%
III. Výstavba nových bezbariérových veřejně přístupných sociálních zařízení a bezbariérová
úprava stávajících sociálních zařízení ve veřejně přístupných prostorech
− maximální výše finanční podpory: 200 000 Kč
− minimální finanční spoluúčast žadatele:
a) městská část hl. m. Prahy, příspěvkové organizace hl. m. Prahy a městských
částí hl. m. Prahy 50%
b) ostatní oprávnění žadatelé (nestátní neziskové organizace,  právnická osoba, fyzická osoba) 0%
Alokace na rok: 5 000 000 Kč
Podání žádostí: duben až květen každý rok
Délka projektu: 24 měsíců
Místo realizace: Praha

Odstraňování významných překážek pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace při jejich každodenních aktivitách.

Oprávnění žadatelé:
 • městská část hl. m. Prahy;
 • příspěvková organizace hl. m. Prahy nebo městské části hl. m. Prahy;
 • nestátní neziskové organizace;
 • další právnické osoby působící na území České republiky, které jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky za podmínek stanovených dále;
 • fyzická osoba, která má občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo na území České republiky za podmínek stanovených dále.

Místo realizace: Praha

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/