Investice do vzdělávání v Praze

Poslední možnosti finanční podpory (investiční a neinvestiční) pro žadatele na území hl. m. Prahy z OP Praha – půl růstu v oblasti vzdělávání:

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

Výzva č. 48 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III je zacílena na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách. Ve výzvě bude podporována modernizace zařízení a vybavení na školách v návaznosti na MAP/KAP, respektive se Strategickým rámcem MAP či KAP. Projekt musí být jednoznačně identifikován v přehledu investičních priorit Strategického rámce MAP/KAP v části název a popis projektu a zvolením odpovídající podporované kompetence v příslušném sloupci Strategického rámce MAP/KAP.

Podporované aktivity:

 • Skupina aktivit A: Modernizace zařízení a vybavení mateřských, základních škol a speciálních základních škol
  • Mateřské školy:
   • vybavení učeben a nákup výukových pomůcek se zaměřením na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (včetně venkovních učeben)
   • rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben) – pro rozvoj manuální zručnosti, jemné motoriky a práci s materiálem
   • stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti, zajištění bezpečnosti prostor pro pobyt dětí mladších tří let v mateřské škole (např. protiskluzové povrchy, stavební úpravy vnitřních prostor školky, pořízení nábytku)
   • fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)
  • Základní školy:
   • odborné učebny pro rozvoj kompetencí v oblastech (včetně venkovních odborných učeben za předpokladu, že umožní celoroční výuku):
    • komunikace v cizích jazycích
    • přírodní vědy v oboru fyzika, chemie, přírodověda/biologie, zeměpis, matematika
    • rozvoj čtenářské gramotnosti
   • fyzická dostupnost a bezbariérovost škol (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)
   • rozvoj polytechnických dovedností – stavební úpravy a vybavení podporující rozvoj zručnosti v oblasti pracovní výchovy, technického a přírodovědného vzdělávání, tj. stavebnice, nářadí, vybavení dílen a cvičných kuchyněk
   • práce s digitálními technologiemi je podporována pouze v návaznosti na výše uvedené kompetence
   • součástí podpořených odborných učeben mohou být v případě prokázání návaznosti na rozvoj podporovaných kompetencí také výdaje na zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu
  • Speciální základní školy:
   • Odborné učebny pro rozvoj kompetencí v oblastech (včetně venkovních odborných učeben za předpokladu, že umožní celoroční výuku):
    • komunikace v cizích jazycích
    • přírodní vědy v oboru fyzika, chemie, přírodověda/biologie, zeměpis, matematika
   • rozvoj polytechnických dovedností – stavební úpravy a vybavení podporující rozvoj zručnosti v oblasti pracovní výchovy, technického a přírodovědného vzdělávání, tj. stavebnice, nářadí, vybavení dílen a cvičných kuchyněk
   • práce s digitálními technologiemi je podporována pouze v návaznosti na uvedené kompetence
   • součástí podpořených odborných učeben mohou být v případě prokázání návaznosti na rozvoj podporovaných kompetencí také výdaje na zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu

  V žádosti o podporu speciálních středních škol žadatel ve studii proveditelnosti prokáže, že plánované aktivity budou přímo využity v rámci aktivizačních programů (programy rozšiřujících kurikulum) nebo programu přechodu ze školy do práce. Žadatel musí zaručit, že nebude podporována diskriminace a segregace dětí a žáků v souladu s bodem 4.5 výzvy.

  Skupina aktivit B: Modernizace zařízení a vybavení středních škol

  • Střední školy:
   • Odborné učebny pro rozvoj kompetencí v oblastech (včetně venkovních odborných učeben za předpokladu, že umožní celoroční výuku):
    • komunikace v cizích jazycích
    • kompetence k podnikavosti
    • rozvoj čtenářské gramotnosti, přírodní vědy v oboru fyzika, chemie, biologie, zeměpis, matematika
    • odborné předměty dle profilace školy na středních odborných školách, učilištích a konzervatořích)
   • polytechnické vzdělávání
   • fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)
   • práce s digitálními technologiemi je podporována pouze v návaznosti na výše uvedené kompetence
   • součástí podpořených odborných učeben mohou být v případě prokázání návaznosti na rozvoj podporovaných kompetencí také výdaje na zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu
  • Střední školy speciální:
   • Odborné učebny pro rozvoj kompetencí v oblastech (včetně venkovních odborných učeben za předpokladu, že umožní celoroční výuku):
    • komunikace v cizích jazycích
    • přírodní vědy v oboru fyzika, chemie, biologie, zeměpis, matematika
    • odborné předměty dle profilace školy na středních odborných školách, učilištích a konzervatořích)
   • polytechnické vzdělávání
   • práce s digitálními technologiemi je podporována pouze v návaznosti na výše uvedené kompetence
   • Součástí podpořených odborných učeben mohou být v případě prokázání návaznosti na rozvoj podporovaných kompetencí také výdaje na zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu

  V žádosti o podporu speciálních středních škol žadatel ve studii proveditelnosti prokáže, že plánované aktivity budou přímo využity v rámci aktivizačních programů (programy rozšiřujících kurikulum) nebo programu přechodu ze školy do práce. Žadatel musí zaručit, že nebude podporována diskriminace a segregace dětí a žáků v souladu s bodem 4.5 výzvy.

 • Skupina aktivit C: Komplementární projekty k podpoře inkluze v mateřských, základních a středních školách
   • Podporovány budou stavební úpravy, rekonstrukce, pořízení nezbytného zařízení a vybavení pro realizaci kulturně komunitních programů, podporu programů multikulturní výchovy, přijímání odlišných kultur, osobnostní a sociální rozvoj dětí, podporu začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem ve specifickém cíli 4.2
   • např. rekonstrukce školní knihovny či sálu (auly) a jeho ozvučení pro realizaci divadelních, hudebních či jiných kulturních aktivit
   • způsobilé budou pouze žádosti, které mají přímou návaznost na žádost o podporu podanou v rámci výzvy č. 49, č. 51, č. 54 a č. 58 ve specifickém cíli 4.2 (ESF). Realizace projektu bude podpořena za předpokladu schválení a realizace navazujícího projektu ve specifickém cíli 4.2 (ESF).

 

Cílové skupiny:

 • Žáci mateřských, základních či středních škol
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření
 • Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol

 

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Mateřské, základní, střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
 • Základní a střední školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy (dále jen „speciální školy“)

 

Přímé náklady: investice do rekonstrukce, stavebních úprav, pořízení zařízení a vybavení

Alokace:

 • Skupina aktivit A: 67 500 000 Kč
 • Skupina aktivit B: 67 500 000 Kč
 • Skupina aktivit C: 15 000 000 Kč

Min. výše způsobilých výdajů: 600 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů: 15 mil. Kč

Forma financování: ex-ante

 

Vyhlášení: 15. 9. 2020

Zahájení příjmu žádostí: 16. 10. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 15. 2. 2021, 16:00 hodin

Druh výzvy: kolová

Modernizace zařízení a vybavení mateřských, základních škol a speciálních základních škol, středních škol. Komplementární projekty k podpoře inkluze v mateřských, základních a středních školách.

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Mateřské, základní, střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
 • Základní a střední školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy (dále jen „speciální školy“)

Druh výzvy: kolová

Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III

Účelem vyhlášené výzvy č. 57 je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání. Žádosti o podporu navýšení kapacit mateřských škol (aktivita 4.1.2) musí být v souladu s Místním akčním plánem (MAP) či Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP), respektive se Strategickým rámcem MAP či KAP. Projekt musí být jednoznačně identifikován v přehledu investičních priorit Strategického rámce MAP v části název a popis projektu a zvolením odpovídající podporované kompetence v příslušném sloupci Strategického rámce MAP.

Podporované aktivity:

A: Zařízení péče o děti – dětské skupiny:

Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb.

 • Podporovány jsou stavby, přístavby či stavební úpravy objektů a budov za účelem vytvoření nových kapacit zařízení péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb.
 • V případě stavby zcela nového objektu je podmínkou zřízení dětské skupiny výhradně pro děti do 3 let
 • Pro projekty s celkovými způsobilými náklady překračujícími 10 mil. Kč dále platí, že musí zřídit zařízení s celodenním provozem a kapacitou minimálně 10 nových míst
 • Lze podpořit i stávající zařízení provozovaná na základě živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. za podmínky, že v průběhu realizace projektu dojde k transformaci na zařízení poskytující službu péče o děti dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

 

B: Mateřské školy:

Vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let –

 • Podporováno je vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách formou přístavby, nástavby, stavebních úprav stávajících budov či stavby nových pavilonů.
 • Pro tyto účely je možné investice využít také na přístavby, nástavby či stavební úpravy objektů, které jsou např. ve vlastnictví školy či města a které nejsou stavebně propojeny se stávající budovou mateřské školy. Musí vzniknout „detašované“ pracoviště stávající mateřské školy (stejné RED IZO).
 • Není podporován vznik nových mateřských škol (nové RED IZO)

 

Cílové skupiny:

 • Rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků
 • Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Mateřské a základní školy  uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
 • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace
 • Nestátní neziskové organizace

 

Přímé náklady: investice do stavby, rekonstrukce, stavebních úprav, pořízení zařízení a vybavení

Alokace:

 • Skupina aktivit A: 40 000 000 Kč
 • Skupina aktivit B: 60 000 000 Kč

Min. výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč

Forma financování: ex-ante

 

Vyhlášení: 15. 9. 2020

Zahájení příjmu žádostí: 16. 11. 2020, 9:00 hodin

Ukončení příjmu žádostí: 15. 3. 2021, 16:00 hodin

Druh výzvy: průběžná

Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb.

Vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let.

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Mateřské a základní školy  uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
 • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace
 • Nestátní neziskové organizace

Druh výzvy: průběžná

Rozvoj vzdělávání v Praze II

Výzva č. 58 OP PPR Rozvoj vzdělávání v Praze II je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze podporou společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí dětí a žáků. Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti rozšiřováním vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a zlepšením podmínek pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizované projekty pomohou vytvářet demokratické klima a podporovat demokratickou kulturu ve školách a přispějí k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Rozšíření vzdělávacích programů povede k podpoře společného vzdělávání, zvyšování motivace dětí a žáků ke vzdělávání, rovnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a posilování soudržnosti města.

Podporované aktivity:

 1. Tvorba příručky školy pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ)
 • Vytvoření operativního plánu školy pro adaptační období dětí a žáků s OMJ, jehož účelem je poskytnout pracovníkům školy dokument s přehledem konkrétních kroků, opatření, kontaktů a nástrojů pro úspěšné začleňování dětí a žáků s OMJ.
 • Obsahem příručky je postup pro vedení školy, (třídního) pedagoga, výchovného poradce a další pracovníky školy. Příručka reflektuje personální, technické a provozní podmínky konkrétní školy, dostupnost navazujících služeb a kontaktů pro začleňování dětí a žáků s OMJ a jejich rodiče. V rámci příručky budou zohledněny varianty/postupy s ohledem na jazykové znalosti dětí a žáků s OMJ.

V rámci aktivity je možné zařadit:

 • Ověření platnosti vytvořené příručky v praxi po dobu min. jednoho pololetí školního roku. Způsobilými náklady budou také pomůcky pro cílovou skupinu, odborná literatura a nezbytné zařízení a vybavení.
 • Vyhodnocení ověření příručky v praxi a její případnou aktualizaci.
 1. Komunitní aktivity a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit na základě spolupráce škol s dalšími organizacemi a jejich zapojení do vzdělávacího procesu

Realizace aktivity je založena na spolupráci vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a středních škol) s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a veřejnou správou a jejich zapojení do vzdělávacího procesu za účelem posílení komunitní role škol. Cílová skupina dětí, žáků s odlišným mateřským jazykem musí představovat minimálně 20 % a maximálně 60% z celkového počtu zapojených dětí. V rámci aktivity je možné zařadit:

 • Aktivity komunitního charakteru se zapojením škol zaměřené na podporu integrace dětí cizinců, jejich rodinných příslušníků a podpory jejich začleňování do většinové společnosti, přijímání odlišných kultur.
 • Realizace multikulturních výchovných a vzdělávacích programů primárně zaměřených na posilování soudržnosti místní komunity se zapojením dětí s odlišným mateřským jazykem.
 • Realizace hudebních, divadelních či jiných uměleckých aktivit, sportovně – multikulturních aktivit, besed apod. s akcentem na interkulturní dialog, podpory osobnostního a sociálního rozvoje dětí.
 • Aktivity na podporu posilování vztahu k místu – lokalitě, kde děti bydlí, podpora rozvoje aktivního občanství.
 • Rozvíjení partnerství a spolupráce vzdělávacích zařízení s relevantními partnery z oblasti neziskových organizací, místních iniciativ a veřejné správy za účelem realizace a hodnocení výše uvedených aktivit.
 • Realizace aktivit je možná i v průběhu školních prázdnin s ohledem na aktivní trávení volného času dětí s odlišným mateřským jazykem.
 1. Vytvoření školního plánu multikulturní výchovy

Cílem aktivity je vytvoření školního plánu multikulturní výchovy, jeho ověření v praxi a následné vyhodnocení. V rámci aktivity je možné zařadit:

 • Zmapování prostředí školy z hlediska míry inkluzivního klima (SWOT analýza, indikátor inkluze, dotazníkové šetření mezi personálem a dětmi a žáky).
 • Zpřesnění/rozpracování průřezových témat multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova, globální a rozvojové vzdělávání, občanské vzdělávání v ŠVP nad rámec zákonných povinností (tj. specifikace a nastavení míry konkrétních cílových kompetencí dětí a žáků pro jednotlivé ročníky a předměty), propojení mediální výchovy s tématy multikulturního vzdělávání.
 • Zmapování možnosti vybavení školy pro podporu rozvoje výše uvedených oblastí a návrh konkrétních opatření.
 • Inovace obsahů a metod konkrétních předmětů/programů školního kurikula s důrazem na zavádění moderních metod vzdělávání.
 • Zapracování multikulturního vzdělávání do dalších plánů školy (např. nastavení DVPP pro inovaci obsahů a metod výuky v rámci multikulturního vzdělávání, apod.).
 • Navázání spolupráceškoly s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou a jejich zapojení do přípravy, realizace a hodnocení vzdělávacích programů v oblasti multikulturní výchovy.
 • Do realizace aktivit lze zapojit odborníka – specialistu pro rozvoj multikulturní výchovy a vzdělávání, kompetencí pro demokratickou kulturu, který bude se školou spolupracovat v roli tzv. „průvodce“ na přípravě, realizaci a vyhodnocení aktivit.

Povinnou součástí aktivity je:

 • Ověření platnosti vytvořeného plánu v praxi po dobu min. jednoho pololetí školního roku.
 • Vyhodnocení ověření plánu v praxi a jeho případná aktualizace.
 1. Rozvoj demokratické kultury ve škole

Smyslem aktivit je přispět ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání v prostředí multikulturní třídy podporou demokratické kultury a demokratického klimatu v pražských školách. Podporou aktivit dojde mimo jiné také k rozvoji občanských a sociálních kompetencí dětí a žáků, posílení komunitní role škol na základě spolupráce s relevantními organizacemi a podpoře pedagogických pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku. V rámci aktivity je možné zařadit:

 • Odborného průvodce – specialistu pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu, který bude se školou spolupracovat na přípravě, realizaci a vyhodnocení aktivit pro rozvoj aktivit na podporu demokratické kultury ve škole.
 • Aktivity přispívající k rozvoji demokratické kultury a klimatu v celé škole. Aktivity jsou sestaveny do pěti oblastí:
  • Vedení školy
  • Učitelé (pedagogičtí pracovníci a pracovníci ve vzdělávání)
  • Děti a žáci
  • Rodiče
  • Komunita

Povinnou součástí aktivity je:

 • Implementace aktivit po dobu min. jednoho školního roku.
 • Vyhodnocení realizace aktivit a příspěvku k rozvoji demokratického klimatu škol.
 • Případná aktualizace vytvořených výstupů.
 1. Tvorba a realizace programů na podporu rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji

Cílem podporovaných aktivit je zvýšení praktických schopností dětí a žáků k soužití v prostředí metropole a multikulturní společnosti. V rámci aktivity je možné zařadit:

 • Přípravu a zavedení efektivních metodik pro rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji ve škole.
 • Provázání s průřezovými tématy a s nimi propojenými předměty.
 • Vytvoření a realizaci školních výukových programů určených pro rozšíření praktické výuky (např. téma udržitelnosti měst a obcí, apod.)a podporu aktivní účasti v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím reflexe, kritického myšlení a sociálního učení. Podporu vztahu k místu, místně orientovaného učení.
 • Zavádění moderních aktivizujících metod výuky pro realizaci výše uvedených aktivit s důrazem na oblast kreativního vzdělávání, integrované tematické výuky, mezipředmětové spolupráce s cílem posilování kritického myšlení, sociálního učení, tvořivosti, iniciativy, schopnosti řešení problémů, reflexe, apod.
 • Propojování aktivit ve třídě s dalšími aktivitami školy a komunity.
 • Aktivity lze realizovat i formou exkurzí, apod.

Povinnou součástí aktivity je:

 • Ověření programů v praxi po dobu min. jednoho pololetí školního roku.
 • Vyhodnocení programu a jeho případná aktualizace.

Cílové skupiny:

 • Děti a žáci mateřských, základních a středních škol
 • Děti, žáci mateřských, základní a středních škol s odlišným mateřským jazykem
 • Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol a školských zařízení – dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících ve vzdělávání – jedná se např. o lektory volnočasových aktivit, apod.

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Mateřské, základní či střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
 • Nestátní neziskové organizace
 • Vysoké školy

 

Přímé náklady: náklady na mzdy, pořízení zařízení a vybavení do 40 000 Kč, nákup materiálu, služeb

Alokace: 200 000 000 Kč

Min. výše způsobilých výdajů: 600 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů: 7 000 000 Kč

Forma financování: ex-ante

 

Vyhlášení: 15. 9. 2020

Zahájení příjmu žádostí: 16.10.2020

Ukončení příjmu žádostí: 18. 1. 2021, 16:00 hodin

Druh výzvy: kolová

Podpora mateřských, základních a středních škol v Praze v začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, komunitních, volnočasových aj. neformálních aktivit a dalším rozvojem kompetencí dětí a žáků v oblasti multikulturního vzdělávání, demokratické kultury a udržitelného rozvoje

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Mateřské, základní či střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
 • Nestátní neziskové organizace
 • Vysoké školy

Druh výzvy: kolová

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/