Dotace v Praze v roce 2020

Poslední možnosti finanční podpory pro žadatele na území hl. m. Prahy z OP Praha – půl růstu v roce 2020:

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (investiční)

Podporované aktivity:

 • Zvyšování kapacit nízkoprahových a kulturně komunitních center poskytujících zázemí pro sociálně aktivizační aktivity
 • Podpora rekonstrukcí, oprav a úprav bytů na byty systému sociálního bydlení a boje proti bezdomovectví
 • Zvyšování kapacit služeb pro bezdomovce a osoby ohrožené bezdomovectvím a nacházející se v krizi

 

Cílové skupiny:

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, zejména:

 • seniory,
 • osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, smyslovým, duševním, kombinovaným),
 • rodiny (a dětí a mládež) v nepříznivé sociální situaci (vč. např. rodin s jedním rodičem samoživitelem/ samoživitelkou),
 • příslušníci menšin,
 • bezdomovci a osoby ohrožené bezdomovectvím

 

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Nestátní neziskové organizace

 

Přímé náklady: investice do rekonstrukce, stavebních úprav, pořízení zařízení a vybavení

Plánovaná alokace: 260 000 000 Kč

Forma financování: ex-ante

 

Vyhlášení: 18.2.2020

Zahájení příjmu žádostí: 19. 3. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 17.12. 2020

Druh výzvy: průběžná

Podpora komunitního života a sociálního podnikání (neinvestiční)

Podporované aktivity:

 • Podpora vzniku a činnosti kulturně komunitních center a prostor komunitního života a projektů aktivizace místních komunit (zejména ale nikoli pouze osob vyloučených, ohrožených a v krizi) za účelem posilování místní sociální soudržnosti.

 

Cílové skupiny:

Obyvatele místních komunit s důrazem kladeným na osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a ocitající se v krizi.

 

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Nestátní neziskové organizace
 • Podnikatelské subjekty (u kterých se předpokládá veřejně prospěšný záměr)

 

Přímé náklady: náklady na provoz – mzdy, pořízení zařízení a vybavení do 40 000 Kč, nákup materiálu, služeb

Plánovaná alokace: 165 000 000 Kč

Forma financování: ex-ante

 

Vyhlášení: 18. 2. 2020

Zahájení příjmu žádostí: 19. 3. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 18. 6. 2020

Druh výzvy: kolová

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

Podporované aktivity:

 • Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách – modernizace zařízení a vybavení pražských škol (mateřských, základních škol a speciálních základních škol, středních škol a speciálních středních škol)
 • Komplementární projekty k podpoře inkluze v mateřských, základních a středních školách

 

Cílové skupiny:

Děti a žáci

Pracovníci ve vzdělávání

 

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Mateřské, základní, střední školy

 

Přímé náklady: investice do rekonstrukce, stavebních úprav, pořízení zařízení a vybavení

Plánovaná alokace: 80 000 000 Kč

Min. výše způsobilých výdajů: 0,6 mil.

Max. výše způsobilých výdajů: 15 mil.

Forma financování: ex-ante

 

Vyhlášení: 15. 9. 2020

Zahájení příjmu žádostí: 15. 10. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 15. 1. 2021

Druh výzvy: kolová

Poradenské služby pro podnikatele (MSP)

Podporované aktivity:

 • Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP)

 

Cílové skupiny:

 • Podnikatelské subjekty

 

Oprávnění žadatelé:

 • Podnikatelské subjekty

 

Přímé náklady: investice do rekonstrukce, stavebních úprav, pořízení zařízení a vybavení

Plánovaná alokace: 70 000 000 Kč

Forma financování: ex-ante

 

Vyhlášení: 21. 1. 2020

Zahájení příjmu žádostí: 24. 2 2020

Ukončení příjmu žádostí: 5. 1. 2021

Druh výzvy: průběžná

Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III

Podporované aktivity:

 • Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb. – dětské skupiny
 • Vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let

 

Cílové skupiny:

Děti a žáci

Rodiče

 

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Mateřské a základní školy
 • Veřejné vysoké školy
 • Nestátní neziskové organizace

 

Přímé náklady: investice do stavby, rekonstrukce, stavebních úprav, pořízení zařízení a vybavení

Plánovaná alokace: 80 000 000 Kč

Min. výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů: 40 000 000 Kč

Forma financování: ex-ante

 

Vyhlášení: 15. 9. 2020

Zahájení příjmu žádostí: 15. 10. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 15. 2. 2021

Druh výzvy: kolová

Rozvoj vzdělávání v Praze II

Podporované aktivity:

 • Tvorba příručky školy pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ)
 • Komunitní aktivity a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit na základě spolupráce škol s dalšími organizacemi a jejich zapojení do vzdělávacího procesu
 • Vytvoření školního plánu multikulturní výchovy
 • Rozvoj demokratické kultury ve škole
 • Tvorba a realizace programů na podporu rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji

 

Cílové skupiny:

Děti a žáci (včetně předškolní péče)

Pedagogičtí, odborní a terénní pracovníci

 

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Mateřské, základní či střední školy
 • Nestátní neziskové organizace
 • Vyšší odborné školy
 • Veřejné vysoké školy

 

Přímé náklady: náklady na mzdy, pořízení zařízení a vybavení do 40 000 Kč, nákup materiálu, služeb

Plánovaná alokace: 200 000 000 Kč

Min. výše způsobilých výdajů: 600 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč

Forma financování: ex-ante

 

Vyhlášení: 10. 11. 2020

Zahájení příjmu žádostí: 10.12.2020

Ukončení příjmu žádostí: 10. 2. 2021

Druh výzvy: kolová