Dotační možnosti pro NNO na rok 2018

Dotační možnosti pro NNO na rok 2018

Pro poskytovatele sociálních služeb a nestátní neziskové organizace jsme připravili přehled dotačních možností na rok 2018. Jedná se především o výzvy plánované, případně již spuštěné, ale s možností se ještě zapojit. Za nejlepší možnosti považujeme rozvoj soc. služeb, sociální podnikání a mezinárodní spolupráci v sociálním začleňování a mobilitě. 

 

Rozvoj sociálních služeb

Pro rozvoj infrastruktury sociálních služeb jsou plánovány dvě výzvy, rozdělené pro sociálně vyloučené lokality a sociálně nevyloučené lokality, vždy mimo Prahu. Pro sociální službu poskytovanou ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučená lokalita, je připraveno celkem 176 470 588,- Kč a pro obce, kde se nachází SVL je připraveno 411 764 706,- Kč.

Podporované aktivity: Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro vybrané sociální služby: Domovy se zvláštním režimem (komunitního typu podle nově nastavených standardů MPSV), Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Osobní asistence, Denní stacionáře, Týdenní stacionáře, Azylové domy

Cílové skupiny: Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením

Výše podpory: 95 %

Plánované vyhlášení výzvy: duben 2018

 

Mezinárodní spolupráce v sociálním začleňování a mobilitě

Sociální inovace a mezinárodní spolupráci v oblastech přístupu k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a mobility pracovní síly a aktivního začleňování zejména s cílem zvýšení zaměstnatelnosti. Pro žadatele je připraveno 55 000 000,- Kč.

Podporované aktivity: Mobilita-vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství, přímá podpora osob, pomoc při hledání zaměstnání po jejich návratu do ČR.

Cílové skupiny: uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání (s nižší dosaženou kvalifikací či s jiným znevýhodněním), ekonomicky neaktivní osoby.

Plánované vyhlášení výzvy: srpen 2018

 

Nová řešení pro tíživé soc. problémy

Podpora nového řešení těžkých sociálních problémů u nejpotřebnějších cílových skupin a pilotní ověřovaní nového řešení v praxi. Pro žadatele je připraveno 50 000 000,- Kč.

Podporované aktivity:

  • Rozvíjení nového řešení pro tíživé sociální problémy i u marginálních cílových skupin.
  • Podpora a vzdělávání projektového týmu ve specifických znalostech a dovednostech pro realizaci řešení.
  • Pilotní testování nového řešení v praxi
  • Evaluace sledující účinnost daného řešení a sloužící zároveň jako nástroj učení a zlepšování služeb vůči klientům

 

Cílové skupiny: uchazeči a zájemci o zaměstnání, ekonomicky neaktivní osoby, osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou, poskytovatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování a jejich zaměstnanci, osoby pečující o jiné závislé osoby, zaměstnanci NNO a sociálních podniků, zaměstnavatelé a zaměstnanci,  osoby samostatně výdělečně činné, orgány veřejné správy (kromě krajů) a jejich zaměstnanci

Plánované vyhlášení výzvy: druhá polovina roku 2018

 

Sociální podnikání

Podpora nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, a to integrační sociální podnik nebo environmentální sociální podnik. Objem peněžní prostředků pro sociální podniky je celkem 150 000 000,- Kč.

Podporované aktivity:

  1. A) Vznik nových podnikatelských aktivit v sociálním podnikání – integrační sociální podnik: zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
  2. B) Vznik nových podnikatelských aktivit v sociálním podnikání – environmentální sociální podnik – řešení konkrétního environmentálního problému a zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce

Cílové skupiny:

Pro aktivitu A i B: Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Osoby se zdravotním postižením, Osoby v nebo po výkonu trestu, Osoby opouštějící institucionální zařízení, Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, Osoby pečující o jiné závislé osoby:

Pro aktivitu B: Neaktivní osoby, Osoby pečující o malé děti, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, Lidé mladší 30 let

Míra podpory: 85 %

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2018

 

Sociální začleňování

Předpokládá se zacílení aktivit na konkrétní cílové skupiny osob vzhledem k aktuálním potřebám a prioritám. Pro žadatele je připraveno 250 000 000,- Kč.

Podpora aktivit: například aktivizační, asistenční a motivační programy, aktivity na podporu neformálně pečujících, probační a resocializační programy, programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, preventivní programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách, aktivity v oblasti sociální politiky zaměřených na podporu sociálního bydlení, programy/služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním, podpora hospicové péče apod. Konkrétní výčet a zaměření podporovaných aktivit bude stanoveno na základě mapování potřeb v rámci tvorby výzvy.

Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Plánované vyhlášení výzvy: říjen 2018

 

Podpora zaměstnanosti

Podpora zaměstnanosti formou např. zprostředkováním zaměstnání, rekvalifikací, flexibilních forem zaměstnání. Pro žadatele je připraveno 300 000 000,- Kč.

Podporované aktivity: zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj základních kompetencí; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání; doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce; motivační aktivity; realizace nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti

Cílové skupiny: uchazeči, zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby: zejména cílové skupiny vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání z důvodu věku, péče, zdravotního stavu, nízké kvalifikace a jiných znevýhodnění

Plánované vyhlášení výzvy: září 2018

 

Dotační možnosti přes MAS

Pokud svůj projekt chcete realizovat v obci do 25 000 obyvatel, pravděpodobně tato obec je součástí některé z Místních akčních skupin, které se také podílení na rozvoji území. Tyto MAS nabízejí další dotační možnosti, většinou vzhledem ke svým místním potřebám, proto se výzvy místních akčních skupin mohou lišit. Najdeme Vám konkrétní dotační možnosti ve Vašem území.

 

Dotační možnosti přes ITI 

V České republice je 7 tzv. ITI – integrovaných územních investic, které také umožňují další možnosti financování. Stejně jako MAS, zaměřují se na ty oblasti, které je v území potřeba řešit nejvíce a opět se mohou lišit. Na rozdíl od MAS, které operují ve venkovském prostoru, jsou ITI v oblastech aglomerací velkých měst: Praha a středočeský kraj, Plzeň, Hradec Králové-Pardubice, Brno, Ostrava, Olomouc, Ústí nad Labem-Chomutov. Najdeme Vám konkrétní dotační možnosti ve Vašem území.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI