Dotační možnosti pro podnikatele

Výzvy jsou zaměřeny z větší části na podporu malých a středních podniků, některé nabízí finanční podporu i podnikům velkým. Je podporována spolupráce s výzkumnou sférou, vlastní podnikové záměry i bezúročné úvěry.

Aplikace

Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, funkčních vzorků, průmyslových či užitných vzorů, otevřených technologií, poloprovozů, certifikovaných metodik nebo software. Podstatným prvkem projektu je novost řešení a jeho tržní uplatnění. Mezi podnikatele program do roku 2020 rozdělí přibližně 8,5 mld. Kč.

Finanční zdroje:

Výzva Aplikace ITI Ostrava 106 800 000 Kč
Výzva Aplikace ITI Olomouc 100 000 000 Kč
Výzva Aplikace – ITI Hradec Králové – Pardubice 123 000 000 Kč

Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Věda a výzkum, Jiné

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik, partnerství VŠ/VO

Dotace na: Osobní náklady na výzkumné pracovníky a další provozní náklady vč. odpisů

Jaké aktivity jsou podporovány

 • činnosti výzkumu a vývoje vedoucí k získání nových poznatků a dosažení jednoho z definovaných výsledků – prototyp/funkční vzorek, průmyslový/užitný vzor, otevřená technologie, poloprovoz, certifikovaná metodika nebo software. Projekty mohou být realizované v účinné spolupráci s dalšími podniky.

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál
 • náklady na zařízení a vybavení formou odpisů dlouhodobého hmotného majetku
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na materiál
 • režijní náklady související s projektem

V rámci tohoto programu lze získat také podporu na vývoj nových softwarových systémů a aplikací.

Kdo může žádat o dotaci

 • podniky všech velikosti, které mohou žádat buď individuálně, nebo v konsorciu
 • výzkumné organizace ze soukromého či veřejného sektoru
 • hlavním žadatelem je vždy podnikatelský subjekt
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze
 • žadatelem může být i zahraniční subjekt

Výše dotace

Výše dotace je odvozena od velikosti podniku, typu činnosti v projektu (výzkum či vývoj) a tzv. účinné spolupráce:

Průmyslový výzkum

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 70 % / 80 %* způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 60 % / 75 %* způsobilých výdajů
 • velký podnik (250+ zaměstnanců) – 50 % / 65 %* způsobilých výdajů

Experimentální vývoj

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % / 60 %* způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 35 % / 50 %* způsobilých výdajů
 • velký podnik (250+ zaměstnanců) – 25 % / 40 %* způsobilých výdajů

* Míra podpory v případě účinné spolupráce, kterou se rozumí spolupráce dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle.

Trvání výzvy

Výzva ITI pro Ostravu a Olomouc otevřena do 19. 2. 2020

Výzva ITI pro Hradec Králové a Pardubice otevřena do 29. 4. 2020

Celorepubliková výzva Aplikace je plánována na září 2019.

 

Program je určen výhradně pro projekty, které budou realizovány v rámci podporovaných území ITI:

 • ITI – Olomoucká aglomerace
 • ITI – Ostravská aglomerace
 • ITI – Hradec Králové
 • ITI – Pardubice
 • Celorepubliková výzva je plánována na září

Potenciál

Cílem programu Potenciál je podpora vytvoření infrastrukturního zázemí podniků pro aktivity v oblasti průmyslového výzkumu.

Alokace programu 75 (HP) resp. 150 mil. Kč (OA) v rámci jednoho ITI

Dotace na: pořízení výzkumného vybavení

Jaké aktivity budou podporovány

 • založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj center, oddělení a pracovišť, kde bude realizován průmyslový výzkum a vývoj směřující k inovaci produktů; jedná se např. o vybavení konstrukčních oddělení, laboratoří, zkušebního a testovacího zázemí, prototypových dílen, pořízení simulačních a výpočtových SW aj.

Způsobilé výdaje

 • pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména na nákup strojů, technologií, zařízení, hardwaru či sítí
 • nákup pozemků, pořízení novostaveb, rekonstrukce včetně služeb projektantů
 • obstarání práv duševního vlastnictví, licencí, softwaru a povinnou publicitu

Kdo může žádat o dotaci

 • podniky malé a střední velikosti s jasně definovanou a životaschopnou strategií rozvoje, které provádějí nebo chtějí provádět vlastní výzkum a vývoj.
 • žadatelem mohou být organizace vlastněné 100% veřejným sektorem.
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy v definovaném území Výzvy, sídlo společnosti může být v Praze.

Výše dotace

 • Míra podpory je stanovena na 50 % pro všechny velikosti podniků.

Základní podmínky pro získání dotace

 • musí existovat reálný předpoklad, že výsledky výzkumu a vývoje budou použity ve výrobě (výzkum s výrobním potenciálem).
 • reálné tržní uplatnění.

Pozor! Velké podniky mohou žádat (VP) pouze za předpokladu, kdy:

hlavním účelem projektu je přímá spolupráce mezi VP a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje. V tomto případě je nutné, aby společně podaný projekt obsahoval specifikaci projektu společného výzkumu a vývoje a smluvní závazek žadatele – VP spolupracovat s MSP na realizaci tohoto projektu. VP může v tomto případě pokrýt všechny náklady projektu infrastruktury výzkumu a vývoje (kód intervence 063). Podmínkou přímé spolupráce je závazek MSP využívat minimálně z 30 % strojního času pořízenou infrastrukturu po dobu udržitelnosti projektu (5 let).

 • projekt má významný pozitivním dopad na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065);

Trvání výzvy

Výzva ITI Olomouc a Hradec Králové a Pardubice otevřena do 28. 2. 2020

Celorepubliková výzva je plánována na září 2019.

Program je určen výhradně pro projekty, které budou realizovány v rámci podporovaných území ITI:

 • ITI – Olomoucká aglomerace
 • ITI – Hradec Králové
 • ITI – Pardubice
 • Celorepubliková výzva je plánována na září

Technologie

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Alokace výzvy: 1 000 000 000 Kč

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek  – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů; výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software;
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Výše dotace

 • Míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč

Jaké aktivity budou podporovány

 • podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.;
 • v případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu

Kdo může žádat o dotaci

 • cílovou skupinou jsou malé a střední podniky
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy

Trvání výzvy

Výzva otevřena 23. 9. 2019 a příjem žádostí potrvá až do 16. 12. 2019.

Bezúročný úvěr k financování inovativních projektů

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN. Ten malým a středním podnikatelům nabídne zvýhodněné úvěry na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy.

Jaké aktivity jsou podporovány

 • Podpora pro podnikání v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, vodohospodářství a zpracování odpadů, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování a pohostinství, vzdělávání a další služby.

Kdo může žádat o dotaci a výše dotace

 • Podnikatelům s krátkou historií (maximálně tří let) ČMZRB nabídne bezúročný investiční úvěr ve výši 750 tis. – 3 mil. Kč, a to až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. Úvěr bude mít až 6letou splatnost včetně odkladu splátek až na 2 roky.
 • Podnikatelé s delší historií (maximálně sedmi let) mohou získat bezúročný investiční úvěr v rozmezí 1 – 15 mil. Kč, a to až do výše 50 % způsobilých výdajů projektu, se splatností až na 10 let včetně odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Poskytnutí tohoto úvěru bude podmíněno spolufinancováním od spolupracující banky na minimálně 30 % způsobilých výdajů projektu.

Bezúročný úvěr k financování sociálních podniků

30. července 2019 došlo k podpisu smlouvy MPSV s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), která zajistí 400 mil. Kč na novou formu financování sociálních podnikatelů v rámci OPZ.

První výzva k předkládání projektů bude vyhlášena do konce září 2019, o úvěry bude možné žádat od 1. prosince 2019.

Jaké aktivity jsou podporovány

 • Podnikové záměry naplňující principy Operačního programu zaměstnanost
 • Pracovníci MPSV i ČMZRB budou zajišťovat bezplatné poradenství ve fázi přípravy i realizace projektu.

 Výše dotace

 • Úvěry do výše 25 mil. Kč budou poskytovány za výhodnějších podmínek než na komerční bázi (úroková sazba od 0 % p.a., délka splatnosti až 10 – 12 let s možností odkladu první splátky až na 36 měsíců).

Inovační vouchery

Kdo může žádat o dotaci

 • malé a střední podniky (nákup služeb od akademického sektoru)

Výše dotace

 • podpora je poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • nebo do výše 85 %, pokud je cílem posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou
 • minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč
 • maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 299 999 Kč

Jaké aktivity jsou podporovány

 • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP

Způsobilé výdaje

 • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Trvání výzvy

Výzva otevřena do 30. 6. 2020

Partnerství znalostního transferu

Hlavním cílem programu Partnerství znalostního transferu je podpořit rozvoj oboustranně prospěšné spolupráce mezi podnikatelskou sférou a výzkumnými organizacemi.

Jaké aktivity jsou podporovány

 • vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup, přičemž znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
 • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:
 1. zlepšení výrobních procesů
 2. vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb
 3. zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Způsobilé výdaje

 • pro malé a střední podniky (MSP): hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné na služby partnerské organizace poskytované podniku za účelem splnění cílů projektu
 • pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře na služby expertů, semináře a workshopy
 • znalostní organizace může uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné – osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita
 • v rámci mzdových nákladů je možné hradit pouze náklady na akademického pracovníka, tzv. asistenta znalostního transferu a příslušného zaměstnance/zaměstnanců podniku

Kdo může žádat o dotaci

 • pro malé a střední podniky a podnikatelská seskupení pro organizace pro výzkum a šíření znalostí (tzv. znalostní organizace – veřejná vysoká škola univerzitního i neuniverzitního typu/pracoviště Akademie věd ČR) pro organizace pro výzkum a šíření znalostí (např. výzkumné organizace, neziskové organizace)
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Výše dotace

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se pohybuje mezi 500 tis. – 5 mil. Kč.

Intenzita podpory může v režimu de minimis dosáhnout až 70 %.

Trvání výzvy

Výzva otevřena od 1. 9. 2019

Poradenství pro malé a střední podniky

Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Jaké aktivity jsou podporovány

 • Nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.); počet typů certifikátů, resp. počet poradenských služeb, které bude pro získání různých typů certifikátů v rámci jednoho projektu žadatel čerpat, není omezen; výstupem projektu bude certifikát, který žadatel předloží nejpozději do konce udržitelnosti projektu; v případě, že nedojde ke splnění podmínky získání certifikátu, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 100 %.

 

 • Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele; výstupy schváleného plánu digitální transformace bude muset žadatel zrealizovat nejméně v rozsahu 30 % schváleného rozpočtu a to nejpozději do konce udržitelnosti projektu; výdaje na danou realizaci bude moci žadatel uplatnit v rámci podané žádosti o podporu do programu Technologie, a to v souladu s podmínkami vyhlašovaných výzev zaměřených na růst a posilování konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím digitální transformace; v případě, že nedojte ke splnění podmínky realizace schváleného plánu digitální transformace v minimálním rozsahu 30 % schváleného rozpočtu, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 30 %.

Způsobilé výdaje

 • Podporovány budou poradenské služby poskytované přímo externími poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů
 • Nákup externích poradenských služeb, které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) a zpracování výstupu ve formě technické dokumentace (či jiného dokumentu obdobného charakteru, např. posudek, studie, návrh řešení, systémové řešení).
 • Nákup externích poradenských služeb, které budou zacílené na zvyšování digitální transformace malých a středních podniků se zhodnocením současného technického stavu a zpracovaní Plánu digitální transformace společnosti včetně vypracování finančního rozpočtu na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, které budou splňovat podmínku propojení nově pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací.

Výše dotace

Forma podpory: Dotace provozovatelům inovační infrastruktury

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.
 • V žádosti o podporu bude dotace uvedena maximálně do výše 50 % celkových způsobilých výdajů.

Forma podpory: Cenově zvýhodněné poradenské služby (dotace je poskytována příjemcům služeb) od expertů například z univerzitního prostředí.

Trvání výzvy

Výzva pro celou ČR mimo hl. m. Prahu otevřena do 5. 12. 2019

Výzva ITI pro Ostravu a Plzeň otevřena do 5. 8. 2020

Definice velikosti podniků

V rámci kategorie malých a středních podniků jsou střední podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají 50 a více osob, ale zároveň méně než 250 osob. Jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR a zároveň není menší než 10 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.

V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/