Dotační možnosti TAČR pro podniky a výzkumné organizace v roce 2020

Dotační možnosti TAČR pro podniky a výzkumné organizace v roce 2020

Technologická agentura České republiky otevřela harmonogram podpory výzkumných organizací a podnikatelů pro rok 2020. Na jaké výzvy se můžeme připravit?

Aquatic Pollutants

Výzva podporuje výzkum v oblasti znečištění vod ve fázi měření, vyhodnocení rizik a možných opatření.

Aktivity výzvy

 1. Environmentální chování znečišťujících látek, patogenů a antimikrobiálních bakterií ve vodních ekosystémech („měření“)
 2. Posuzování rizik a řízení vznikajících znečišťujících látek, patogenů a bakterií rezistentních na antimikrobiální látky z vodních ekosystémů (vnitrozemských a mořských) pro lidské zdraví a životní prostředí („vyhodnocení“)
 3. Strategie snižování nových znečišťujících látek, patogenů a bakterií rezistentních na antimikrobiální látky ve vodních ekosystémech (vnitrozemských i mořských) („opatření“)

Podmínky výzvy

Uchazeči: podniky, výzkumné organizace

Alokace: 1 000 000 EUR

Maximální výše podpory na projekt: 1 000 000 EUR

Maximální výše podpory: 85 % celkových způsobilých nákladů

Podporu lze čerpat na:

 • osobní náklady (včetně stipendií)
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady (odpisy, ochrana duševního vlastnictví, provozní náklady, cestovné)
 • nepřímé náklady (flat rate 25 %)

Investice nejsou způsobilými náklady.

Výše podpory (celková výše podpory v projektu může být maximálně 85 %)

Účastník Průmyslový výzkum
bez spolupráce s výzkumnou org. při spolupráci s výzkumnou org.
Malé podniky 70% 80%
Střední podniky 60% 75%
Velké podniky 50% 65%
Výzkumné organizace 100% 100%
Experimentální výzkum
bez spolupráce s výzkumnou org. při spolupráci s výzkumnou org.
Malé podniky 45% 60%
Střední podniky 35% 50%
Velké podniky 25% 40%
Výzkumné organizace 100% 100%

Podmínky výzvy se do jejího vyhlášení ještě mohou změnit.

Datum otevření výzvy: 17. 2. 2020

Projekty lze podávat do: 16. 4. 2020

Podporované výstupy/výsledky:

P – patent;
G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
Z – poloprovoz, ověřená technologie;
R – software;
F – průmyslový a užitný vzor;
N – metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem;
O – ostatní výsledky

Projekt nemá omezení v oblasti NPOV a CEP, FORD oborů

Spolufinancováno jako projekt ERA-NET programu Horizon 2020. Národní podmínky výzvy, jimiž se musí český uchazeč řídit, vychází z programu EPSILON, ze kterého TA ČR podpoří české partnery na mezinárodních projektech.

M-ERA.Net 2 - Materiálové výzvy a inovace

Cílem M-ERA.Net 2 Call 2020 je podpořit ambiciózní mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií.

Támata výzvy:

 • Modelování pro materiálové inženýrství a zpracování (M3PP)
 • Inovativní povrchy, nátěry a rozhraní materiálů
 • Vysoce účinné kompozity
 • Funkční materiály
 • Nové strategie pro pokročilé, materiálově založené technologie ve zdravotnictví
 • Materiály pro aditivní technologie

Kdo může být českým uchazečem?

 • Podnik vystupující jako právnická osoba
 • Výzkumná organizace
 • Fyzická osoba – podnikatel, který vykonává hospodářskou činnost

Jaké projekty mohou být podpořeny? Co musí projekt splňovat?

 1. Projekt aplikovaného výzkumu a vývoje
 2. Projekt musí dosáhnout výsledku uplatňovaných v praxi
 3. Projekt musí mít v návrhu jasně popsán způsob dosažení výsledku a způsob využití v praxi
 4. Projekt musí mít cíl projektu v souladu s celkovým cílem programu EPSILON
 5. Projekt musí odrážet Úroveň připravenosti technologie (TRL 3-9)

Jaká je intenzita podpory?

TA ČR podpoří v nejúspěšnějších projektech aplikovaného výzkumu české partnery mezinárodních konsorcií v celkové výši 1 000 000 €.

Výzva je svými pravidly pro české uchazače navázaná na program EPSILON, v jehož rámci je nejvyšší povolená intenzita podpory na českou část projektu 60 % z celkových uznatelných nákladů. Od českých uchazečů bude požadována spoluúčast na financování nákladů ve výši minimálně 40 % finančních prostředků. Výzkumné organizace i podniky mohou projekt dofinancovat pouze z neveřejných zdrojů.

Kdy bude výzva vyhlášena?

Vyhlášení výzvy je plánováno na březen 2020

GAMA 2

Maximální výše podpory na projekt

39.286 €

Maximální intenzita podpory na projekt

Podprogram 2: 55% (druhá veřejná soutěž, možnost až 70% v plánované výzvě)

Intenzita podpory je určována typem podniku a realizovanou aktivitou (výzkum, vývoj, účinná spolupráce)

Uchazeči

Výzkumné organizace, podniky

Cíl programu

Cílem Programu je podpořit nové systémy transferu znalostí výzkumu a vývoje (VaV) a také umožnit zefektivnění systémů již zavedených, jakožto výsledků dosažených ve výzkumných organizacích (VO) a/nebo ve spolupráci mezi VO a podniky do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

Program je rozčleněn na dva podprogramy – podprogram 1 a podprogram 2 s odlišnými aktivitami i příjemci podpory.

Zaměření podprogramů

Podprogram 2 je zaměřen pouze na podporu synergických projektů s unijním Programem Horizont 2020 a jeho nástupcem Horizont Evropa (např. projektů s pečetí Seal of Excellence). Bude se jednat o projekty, které vedou ke komercializaci získaných výsledků a inovací. V Horizontu 2020 se bude jednat mj. o SME Instrument, který již TA ČR z Programu GAMA podprogramu 2 podporovala.

V Horizontu Evropa se bude jednat mj. o nástupce tohoto nástroje. Způsobilými příjemci jsou subjekty, které jsou oprávněny žádat o podporu do daného nástroje unijního Programu Horizont 2020, resp. Horizont Evropa.

Očekávané výsledky

P –patent;

G –prototyp, funkční vzorek;

Z –poloprovoz, ověřená technologie;

R –software;

F –průmyslový a užitný vzor;

O –ostatní výsledky.

 

Vyhlášení: březen 2020

TREND Podprogram 1 – Technologičtí lídři

V souladu s cíli Programu se podprogram 1 zaměří na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to za prvé u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), za druhé u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Zaměření programu

 • zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.0,
 • rozvoj nových oblastí digitalizace a její využití v průmyslu a službách,
 • využití nových technologií v automotive a dalších klíčových aplikačních odvětvích identifikovaných strategickými dokumenty a iniciativami ČR a EU,
 • aplikace principů oběhového hospodářství zaváděním inovací v oblastech získávání druhotných surovin plnohodnotně využitelných v průmyslu a stavebnictví.

Jaké aktivity budou podporovány

Výrobní technologie:

 • Pokročilé výrobní technologie
 • Pokročilé materiály
 • Nanotechnologie
 • Průmyslové biotechnologie

Digitální technologie:

 • Mikro a nanoelektronika
 • Fotonika
 • Umělá inteligence

Kybernetické technologie:

 • Zabezpečení a konektivita

Očekávané výstupy projektu jsou: průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, software, poloprovoz, ověřená technologie

Výše dotace

 • Míra podpory na program je max. 70 % nákladů.
 • Maximální částka na jeden projekt je 70 milionů Kč

Žádosti o podporu mohou podávat pouze výzkumné organizace a podniky.

Vyhlášení výzvy je plánováno na duben 2020

Program doprava 2020+

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti.

Jaké aktivity budou podporovány?

 • udržitelná doprava
 • bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura
 • přístupná a interoperabilní doprava
 • automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy

Cíle programu

 • Hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.
 • Požadavky na konkrétní aspekty dopravy, mezi které patří mj. její udržitelnost, bezpečnost a interoperabilita, jsou promítnuty v jednotlivých specifických cílech programu.
 • Program rovněž směřuje k naplnění veřejného zájmu prostřednictvím definování metodických, legislativních a normativních rámců.

Trvání a termíny vyhlášení

 • Doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 – 2026
 • Program bude zahájen vyhlášením první veřejné soutěže již v roce 2019, se zahájením poskytování podpory od roku 2020
 • Dále se předpokládá vyhlašování veřejných soutěží v letech 2020, 2021 a 2022
 • Předpokládaná délka řešení projektů v Programu je 36 měsíců, maximální délka řešení projektů je 48 měsíců

Výše dotace

Předpokládaná průměrná míra podpory na program je 80 % nákladů.

Vyhlášení: duben 2020

Program Prostředí pro život

Program je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlým uplatněním v praxi, na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.

Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na projektech dlouhodobé spolupráce ve výzkumu na základě zadaných výzkumných témat v délce 6-6,5 roku.

Základní údaje o podpoře projektu

 • Alokované finanční prostředky: 1 650 mil Kč
 • Maximální intenzita podpory na projekt: 90%

Támata výzvy:

 • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
 • ochrana ovzduší,
 • odpadové a oběhové hospodářství,
 • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
 • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
 • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Kdo může být uchazečem?

 • Výzkumná organizace
 • Podniky
 • Organizační složky státu a jimi řízené příspěvkové organizace

Jaká jsou konkrétní výzkumná témata?

 • Sucho a změna klimatu v širších souvislostech. Alokace: 320 mil. Kč
 • Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu. Alokace: 247,5 mil. Kč
 • Ovzduší a klima. Alokace: 248 mil. Kč
 • Odpadové a oběhové hospodářství, environmentální bezpečost. Alokace: 227,5 mil. Kč
 • Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity. Alokace: 244 mil. Kč
 • Horninové prostředí a suroviny. Alokace: 228 mil. Kč
 • Socioekonomický výzkum v oblasti žitovního prostředí. Alokace: 135 mil. Kč

 

Termíny a lhůty:

Vyhlášení soutěže proběhlo 27. 11. 2019, kde začátek soutěžní lhůty 29. 11. 2019. Soutěžní lhůta končí 19. 2. 2020 v 16:30 hod. a lhůta pro dodání Potvrzení dodání elektronického návrhu projektu z datové schránky hlavního uchazeče do datové schárnky poskytovatele je stanovena na 19. 2. 2020 v 23:59:59 hod.

Lhůta pro hodnocení návrhů projektů: 20. 2. 2020 – 30. 6. 2020

Vyhlášení výsledků soutěže: do 30. 6. 2020

Začátek řešení projektu: 1. 7. 2020 – 1. 1. 2021

Nejzažší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2026

Delka řešení projektu: 6 – 6,5 roku

Národní centra kompetence 2

Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

Záměrem programu je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému = center NCK.

Program je možné využít pro synergické a komplementární efekty s unijním programem Horizont 2020 a jeho nástupcem Horizont Evropa a v dalších mezinárodních programech, které jsou v souladu se zaměřením programu.

Podporované aktivity

Vzniklá pracoviště by měla:

 • intenzivně spolupracovat s aplikačním sektorem a měla by vytvářet poznatky s vysokým potenciálem pro přímé uplatnění v praxi
 • Posílení výzkumné a inovační aktivity podniků, respektive stimulovat rozvoj aktivit výzkumu a vývoje
 • zvýšení schopnosti podniků absorbovat výsledky výzkumu realizovaného ve výzkumných organizacích

Výzva podporuje i vznik virtuálních center (nezávislých a účetně oddělených jednotek) propojující ty nejlepší týmy napříč ČR v dané oblasti

Uchazeči:

podniky, výzkumné organizace

Maximální výše podpory na projekt: neomezeno

Maximální intenzita podpory na projekt 80 %

Alokace pro 2020: 810 milionů Kč

Na finanční podporu má nárok pouze výzkumná organizace, podniky nemají na podporu nárok.

Podporované výstupy/výsledky:

P – patent;
G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
Z – poloprovoz, ověřená technologie;
R – software;
F – průmyslový a užitný vzor;
H – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele;
N – metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem;
O – ostatní výsledky

Projekty lze podávat od května 2020

Program DELTA 2

Program DELTA je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů českých podniků a výzkumných organizací s jejich zahraničními partnery

Jaké aktivity budou podporovány?

 • Program je zaměřen na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů
 • Podporovány budou projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu, které budou po jejich ukončení uvedeny do praxe
 • Do projektu se mohou zapojit podniky a výzkumné organizace

Cíle programu

 • Novost
 • Kreativita
 • Nejistota
 • Systematičnost
 • Převoditelnost a/nebo reprodukovatelnost

Trvání a termíny vyhlášení

 • Doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 – 2026
 • Veřejné soutěže předpokládá TA ČR vyhlašovat v letech 2019-2023
 • Doba trvání programu je mezi lety 2020 až 2025
 • Předpokládaná maximální délka projektů 36 měsíců

Výše dotace

Předpokládaná průměrná míra podpory na program je 74 % nákladů.

Vyhlášení: květen 2020

ÉTA

Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:

 1. člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století,
 2. člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury,
 3. člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století,
 4. člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.

Podpora pro výzkumné org. je 80 %, rovněž pro právnické osoby splňující kritéria výzvy.

Celkové výdaje programu ze státního rozpočtu na výzvu činí 2 400 mil. Kč (rozmezí 2018 – 2023), 580 mil. pro tuto soutěž.

V této veřejné soutěži je stanovena samostatná alokace pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj (RE:START), a to v celkové výši 45 mil. Kč.

Max. částka podpory na projekt limit 3 mil. EUR

Žadatelé:

 • výzkumná organizace
 • podniky,
 • další právnické osoby

Každý návrh projektu musí mít minimálně 1 aplikačního garanta, který má sídlo v ČR.
(organizace (právnická osoba či podnikající fyzická osoba), která projektu napomáhá orientovat výzkumná a/nebo vývojová řešení na jejich praktické využití)

Program ÉTA je primárně zaměřen na objevování a využívání inovačního potenciálu SHUV. Návrhy projektů se proto musí zaměřit na naplňování minimálně jednoho aspektu SHUV
Jedná se o následující aspekty SHUV (aktivity):

 1. Multidisciplinární tým
 2. Propojení výzkumu technického a netechnického charakteru
 3. Využití výstupů základního výzkumu k aplikacím

Pomocí realizace tohoto aspektu SHUV se má zlepšit využívání základního výzkumu SHUV k aplikacím – a potažmo k inovacím.

Způsobilé náklady:

 • osobní náklady;
 • náklady na subdodávky;
 • ostatní přímé náklady;
 • nepřímé náklady

Povoleným výdajem nejsou investice.

Vyhlášení: září

CHIST-ERA IV

Výzva CHIST-ERA IV cílí na informační a komunikační technologie v aplikovaném výzkumu. Povinná je spolupráce se zahraničními partnery ve formě konsorcia.

Podporované aktivity

 • umělá inteligence založená na strojovém učení
 • Nové výpočetní přístupy k enviromentální udržitelnosti

Uchazeči: podniky, výzkumné organizace

Projekty mohou předkládat pouze mezinárodní konsorcia složená minimálně ze 3 způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí.

Výše podpory

Alokace: 1 000 000 EUR

Maximální výše podpory na projekt: 1 000 000 EUR

Maximální výše podpory: 70 % celkových způsobilých nákladů

 

Celková výše podpory v projektu může být maximálně 70 %

Účastník Průmyslový výzkum
bez spolupráce s výzkumnou org. při spolupráci s výzkumnou org.
Malé podniky 70% 80%
Střední podniky 60% 75%
Velké podniky 50% 65%
Výzkumné organizace 100% 100%
Experimentální výzkum
bez spolupráce s výzkumnou org. při spolupráci s výzkumnou org.
Malé podniky 45% 60%
Střední podniky 35% 50%
Velké podniky 25% 40%
Výzkumné organizace 100% 100%

Podmínky výzvy se do jejího vyhlášení ještě mohou změnit.

Podporu lze čerpat na:

 • osobní náklady (včetně stipendií)
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady (odpisy, ochrana duševního vlastnictví, provozní náklady, cestovné)
 • nepřímé náklady (flat rate 25 %)

Cíle programu CHIST-ERA

 1. Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti tzv. General Purpose Technologies
  2. Posílení udržitelnosti výroby a dalších ekonomických aktivit
  3. Posílení bezpečnosti a spolehlivosti
  4. Mapování a analýza konkurenčních výhod

Vyhlášení: říjen

THÉTA

Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály.

Podprogramy:

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

Cílem je zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy a tvorby strategických a koncepčních dokumentů, a to prostřednictvím podpory výzkumu a vývoje v oblasti energetiky se zaměřením na podporu projektů výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu.

Podprogram 2 – Strategické energetické technologie

Cílem je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru, a to prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy

Cílem podprogramu je podpora dlouhodobých technologických perspektiv v energetice, které budou realizovány prostřednictvím výzkumných a vývojových aktivit zejména výzkumných organizací.

Uchazeči: podniky, výzkumné organizace

Výše podpory:

 • Podprogram 1 a 3: maximálně 90 %
 • Podprogram 2: maximálně 60 %

Výše dotace na projekt:

 • Podprogram 1: 10 milionů Kč
 • Podprogram 2 a 3: není stanoveno

Výše podpory a alokace se do vyhlášení výzvy ještě může změnit.

Podmínky výzvy

Každý projekt musí mít alespoň 1 aplikačního garanta.
Alespoň 1 aplikační garant projektu musí sídlit v ČR.

Aplikačním garantem mohou být v:

 • Podprogram 1: Ústřední orgány státní správy a územně samosprávné celky
 • Podprogram 2: Podniky
 • Podprogram 3: Podniky, výzkumné organizace, ústřední orgány státní správy, územně samosprávné celky

Vyhlášení výzvy: říjen 2020

ZÉTA

Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček/posluchačů vysokoškolských studijních programů, a v opodstatněných případech také žákyň/žáků programů středního vzdělávání (dále jen „studenti“) a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků (dále jen „mladí výzkumní pracovníci“) ve věku do 35 let včetně.

Jaké aktivity budou podporovány?

 • zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi;
 • zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem
 • podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru

Pro koho je program určen?

 • Výzkumné organizace
 • Podniky

Výše dotace

Maximální výše dotace: 10 milionů Kč

Míra spolufinancování z dotace: až 85 %

Výše podpory (celková výše podpory v projektu může být maximálně 85 %)

Účastník Aplikovanýý výzkum
bez spolupráce s výzkumnou org. při spolupráci s výzkumnou org.
Malé podniky 70% 80%
Střední podniky 60% 75%
Velké podniky 50% 65%
Výzkumné organizace 100% 100%
Experimentální výzkum
bez spolupráce s výzkumnou org. při spolupráci s výzkumnou org.
Malé podniky 45% 60%
Střední podniky 35% 50%
Velké podniky 25% 40%
Výzkumné organizace 100% 100%

Podmínky výzvy se do jejího vyhlášení ještě mohou změnit.

Podmínky výzvy:

Řešitelský tým musí být nejméně čtyřčlenný a mít mentora s adekvátními zkušenostmi

 • Každý projekt musí mít alespoň 1 aplikačního garanta
 • Body navíc v hodnocení lze získat při genderové diverzifikaci řešitelského týmu a relevantnost genderové dimenze do obsahu výzkumu a inovací

Vyhlášení výzvy: říjen 2020

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/