Dotační příležitosti pro oblast týkající se sociálního bydlení

Dotační příležitosti pro oblast týkající se sociálního bydlení

„Klasická“ výzva na sociální bydlení pokrývající celou ČR končí 18. 9. 2018, ale o dotaci na sociální bydlení lze žádat také skrze jiné nástroje IROP. Jedná se o tři výzvy určené pro konkrétní území v ČR a vždy příjem žádostí končí v prosinci 2019. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.  O podporu mohou žádat obce, nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení), církve a církevní organizace.

Integrované uzemní investice (ITI) jsou určeny pro konkrétně pro Brněnskou metropolitní oblast, Plzeňskou metropolitní oblast a Ústecko-Chomutovskou aglomeraci. V této výzvě č. 83 Sociální bydlení – integrované projekty ITI je připraveno 280 036 104 Kč.

Mimo území výše vyjmenovaných metropolitních oblastní a aglomerací existují oblasti menších měst, pro které jsou určeny Integrované plány rozvoje území. Konkrétně pro území Liberecko-jablonecké, Karlovarské, Zlínské a Mladoboleslavské aglomerace je určena výzva č. 84 Sociální bydlení – integrované projekty IPRÚ. Ve výzvě je připraveno 64 744 090 Kč.

Pro venkovské oblasti, tedy obce a města do 25 000 obyvatel, je určen Komunitně vedený místní rozvoj, realizovaný tzv. Místními akčními skupinami (MAS). Přes tyto MAS lze žádat též o dotaci na sociální bydlení, pokud příslušná MAS výzvu na sociální bydlení vyhlásí. MAS mají možnost využít výzvy č. 85 Sociální bydlení – CLLD, kde příjem žádostí též končí v prosinci 2019. V této výzvě je připraveno 380 000 000 Kč.

Všechny uvedené nástroje (ITI, IPRÚ, MAS), které operují na daném území, si volí termíny podávání žádostí o dotaci samy, proto je potřeba přesné místo realizace a jeho termíny dopředu ověřit.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI