Dotační příležitosti v oblasti podnikání a podpory inovace pro konkurenceschopnost

Dotační příležitosti v oblasti podnikání a podpory inovace pro konkurenceschopnost

Souhrn nejnovějších a aktuálních informací o vyhlášených výzvách v OP PIK pro školy, výzkumné i neziskové organizace, podnikatelské subjekty a mnohé další.

Spolupráce

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Klastry   

 • a) kolektivní výzkum – výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru; výsledky VaV aktivit musí být využitelné především malými a středními podniky a budou pro ně představovat ekonomický přínos
 • b) sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
 • c) internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (se zaměřením na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy apod.
 • d) rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí marketing, networking apod.

Min. počet partnerů je předpokládán v rozsahu 3-4 malých a středních podniků, účast dalších partnerských subjektů a organizací není omezena.

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – stavby, technické zhodnocení, stroje a zařízení, SW, licence, nájem (pouze u aktivity 1b)
 • Osobní náklady, služby poradců, expertů, studie, náklady výzkumných a vývojových projektů – tj. zejména osobní náklady výzkumných pracovníků, smluvní výzkum a další nezbytné externí služby pro účely výzkumného projektu (pouze u aktivity 1a)
 • Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference (aktivity 1c, 1d), nájem, správa zařízení klastru, materiál (pouze aktivita 1d)

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • Příjemcem podpory může být účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů (zejména malých a středních podniků) spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v části 3 tohoto programu. Příjemce podpory musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti.

VÝŠE DOTACE

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 500 tis. – 40 mil. Korun.

U aktivity kolektivní výzkum (1a) dosáhne dotace pro malé podniky výše 45 %/ 70% způsobilých nákladů na experimentální vývoj/ průmyslový výzkum a  pro střední podniky 35 %/ 60% způsobilých nákladů na experimentální vývoj/ průmyslový výzkum. U ostatních aktivit v rámci klastru (1b, 1c, 1d) dotace činí až 50 % způsobilých nákladů.

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 • vysoký tržní potenciál plánovaných výsledků
 • aplikační potenciál technologie – zlepšení výkonnosti / využitelnosti technologie vedoucí k posunu odvětví kupředu, množství projektů, při kterých byl klastr během posledních pěti let příjemcem dotace
 • technologický posun – novost a náročnost řešení
 • adekvátní personální a technologické kapacity pro realizaci projektu
 • hospodárný rozpočet

 POJMY

 • Klastr – Organizované seskupení odvětvově nebo průřezově zaměřených nezávislých podnikatelských subjektů, zejména malých a středních podniků, organizací pro výzkum a šíření znalostí a dalších podpůrných institucí, jehož účelem je podporovat a povzbuzovat inovace prostřednictvím sdílení infrastrukturních kapacit, výměny informací, poznatků, jakož i účinným podílem na transferu znalostí a spolupráci mezi podniky a dalšími organizacemi klastru. 

Program podporuje inovační sítě – klastry, technologické platformy a další typy kooperačních sítí. Předmětem je zintenzivnění společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit podnikatelských subjektů a výzkumné sféry.

 

Služby infrastruktury

Výše dotace: 1 – 250 mil. Kč

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství.

Důraz bude kladen na rozvoj kvality služeb v těchto oblastech:

 1. strategické řízení a management inovací;
 2. strategické poradenství při vstupu na nové trhy;
 3. ochrany a využití práv duševního vlastnictví;
 4. navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce;
 5. komercializace výsledků výzkumu;
 6. přístupu ke kapitálu apod. VTP dále poskytují vzdělávací, osvětové služby spojené s VaVaI.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Provozní i investiční náklady spojené s poskytováním podporovaných služeb

KDO MŮŽE ŽÁDAT?

 • pro právnické osoby působící jako vlastníci/provozovatelé inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru)
 • pro veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Výše dotace

Pokud žadatel vyhovuje podmínkám uvedeným v Rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), může podpora dosáhnout až 75 % ze způsobilých výdajů.

Program se zaměřuje na podporu vytváření příznivého prostředí pro spolupráci výzkumných institucí a podnikatelskou sférou, především díky rozvoji vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů.

 

Partnerství znalostního transferu

Výše dotace: max. 200 mil. Kč

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup, přičemž znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
 • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:
 1. zlepšení výrobních procesů
 2. vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb
 3. zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • pro malé a střední podniky (MSP): hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné na služby partnerské organizace poskytované podniku za účelem splnění cílů projektu
 • pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře na služby expertů, semináře a workshopy
 • znalostní organizace může uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné – osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita
 • v rámci mzdových nákladů je možné hradit pouze náklady na akademického pracovníka, tzv. asistenta znalostního transferu a příslušného zaměstnance/zaměstnanců podniku

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • pro malé a střední podniky a podnikatelská seskupení pro organizace pro výzkum a šíření znalostí (tzv. znalostní organizace – veřejná vysoká škola univerzitního i neuniverzitního typu/pracoviště Akademie věd ČR) pro organizace pro výzkum a šíření znalostí (např. výzkumné organizace, neziskové organizace) 
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

VÝŠE DOTACE

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se pohybuje mezi 500 tis. – 5 milionů korun.

Intenzita podpory může v režimu de minimis dosáhnout až 70 %.

Hlavním cílem programu je podpořit rozvoj spolupráce mezi podnikatelskou sférou a výzkumnými organizacemi.

 

Poradenství pro VTP

Jaké aktivity budou podporovány?

 • poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací 
 • služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním podniků do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME)

 Příklady podporovaných aktivit

 • analýza a studie zavádění informačního systému
 • analýza inovačního potenciálu společnosti
 • analýza stavu a návrh organizační a marketingové inovace
 • bezpečnost informací
 • corporate governance (správa a řízení společnosti)
 • implementace modelu řízení prodeje
 • inovace výrobního a logistického procesu

Výzvy tohoto programu budou vyhlášeny formou ITI výzev vybraných aglomerací: Brno, Ostrava, Olomouc, Hradecko-pardubice a Plzeň. 

Výše dotace

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 0,5 a 1 mil. korun.

Podporu bude možné získat do výše 50 % způsobilých nákladů.

Program Poradenství 2 poskytuje malým a středním podnikům dotace na získání odborného know-how, díky kterému budou moci inovovat a dále rozvíjet své podnikání.

 

Poradenství pro MSP

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • podporovány budou poskytované poradenské služby pro začínající MSP (s historií do 5 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra.

ŽADATELÉ

 • Příjemcem dotace jsou provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra působící v regionech ČR, jejichž projekt bude v rámci vyhlášené výzvy vybrán k poskytování poradenských služeb MSP v příslušném regionu.
 • Příjemci podporovaných poradenských služeb jsou podnikatelské subjekty MSP, tento podnikatelský subjekt musí mít historii maximálně do 5 let.

VÝŠE DOTACE

Forma podpory: Dotace provozovatelům inovační infrastruktury 

 • dotace pro jeden projekt provozovatele inovační infrastruktury na poskytování cenově zvýhodněných poradenských služeb pro MSP:
 • min. 5 mil. Kč, max. 20 mil. Kč

Forma podpory: Cenově zvýhodněné poradenské služby (dotace je poskytována příjemcům služeb) od expertů například z univerzitního prostředí

 • podpora pro začínající MSP bude poskytována na projekty schválené příjemci dotace formou cenově zvýhodněných poradenských služeb maximálně do výše 0,5 mil. Kč na jeden projekt žadatele.
 • min. 50 tis. Kč, max. 500 tis. Kč.
 • intenzita podpory poradenských služeb pro MSP nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů.

Cílem programu je poskytování základních poradenských služeb prostřednictvím externích poradců oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů. V rámci programu Poradenství 1 mohou nové podnikatelské subjekty žádat o dotace expertní poradenské služby, a to například prostřednictvím podnikatelských inkubátorů.

 

Inovace - Patent

Výše dotace: 100 tis. – 1 mil. Kč

Termín pro plné žádosti: od 3. 1. 2018 do 31. 12. 2018

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

 • náklady patentového zástupce vč. překladů a relevantních poplatků u institucí zajišťujících právo průmyslového vlastnictví

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě: vynálezů / patentů, ochranných známek, užitných vzorů, průmyslových vzorů

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • malé, střední podniky, veřejné výzkumné instituce a vysoké školy
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze
 • projekt musí mít návaznost na výzkum a vývoj

VÝŠE DOTACE

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 40 tis. – 1 mil. korun.

Míra podpory činí u všech způsobilých subjektů 50 % z prokázaných způsobilých výdajů.

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 • potenciál uplatnění chráněných produktů na trhu
 • kvalita zpracování, podrobnost a argumentační integrita projektového záměru

Program Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví podporuje konkurenceschopnost prostřednictvím účinnější dostupnosti ochrany duševního vlastnictví a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví. Podpora je určena na náklady související se získáním práv duševního vlastnictví (patenty, ochranné známky, užitné a průmyslové vzory)

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI