Dotační možnosti pro školy a vzdělávací instituce

V rámci operačních programů: IROP; Zaměstnanost; Praha – pól růstu ČR; Vývoj, výzkum a vzdělávání máte možnost získat finanční prostředky zaměřené na podporu škol a vzdělávacích institucí.

Hlavním cílem dotací pro školy a vzdělávací instituce je zvýšení kvality a zefektivnění vzdělávání lidí ve všech směrech. Vytvořit ze školy místo aktivního poznávání respektující individuality každého žáka. Mezi další podporované aktivity patří: navyšování kapacit škol, rekvalifikace učitelů, budování či modernizace infrastruktury škol a vzdělávacích institucí.

Dotační možnosti v IROP:

Výzva č. 86 – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

Celková alokace: 536 470 588

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 08/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 09/2018
 • Podporované aktivity:
  • Budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (podle §16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb.); školních poradenský pracovišť (ŠPP) škol podle §16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb.; školských poradenských zařízení (ŠPZ), tedy pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC).
 • Cílové skupiny:
  • Děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání, žáci, studenti, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci
 • Území (místo dopadu): Celá ČR mimo hl. m. Praha

Výzva č. 87 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.

Celková alokace: 211 764 706

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 09/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 10/2018
 • Podporované aktivity:
  • Navyšování kapacit infrastruktury mateřských škol a dětských skupin
 • Cílové skupiny:
  • Děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci
 • Území (místo dopadu): SO ORP, na jejichž území se nenachází SVL; mimo hl. m. Praha

Výzva č. 88 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.

Celková alokace: 494 117 647

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 09/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 10/2018
 • Podporované aktivity:
  • Navyšování kapacit infrastruktury mateřských škol a dětských skupin
 • Cílové skupiny:
  • Děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci
 • Území (místo dopadu): SO ORP, na jejichž území se nachází SVL; mimo hl. m. Praha

 

Dotační možnosti v Operačním programu Zaměstnanost:

Výzva č. 03_16_45 – Integrované územní investice (ITI)

Celková alokace: 408 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 03/2016
 • Plánované datum ukončení výzvy: 12/2018
 • Podporované aktivity:
  • poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
  • bilanční a pracovní diagnostika;
  • motivační aktivity;
  • rekvalifikace;
  • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
  • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
  • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
  • podpora flexibilních forem zaměstnání;
  • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
  • realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
 • Cílové skupiny:
  • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let
  • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let
  • Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců
  • Osoby s nízkou úrovní kvalifikace
  • Osoby pečující o malé děti
  • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
  • Osoby pečující o závislé osoby
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Národnostní menšiny
  • Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
  • Imigranti a azylanti
 • Území (místo dopadu): Města a aglomerace definované ve schválených integrovaných strategiích příslušných územních aglomerací

Výzva č. 03_16_047 – Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Celková alokace: 1 816 957 478

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 04/2016
 • Plánované datum ukončení výzvy: 12/2021
 • Podporované aktivity:
  • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování
   • Sociální služby
   • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování
  • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
   • Komunitní sociální práce
   • Komunitní centra
  • Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
   • Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
   • Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
   • Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
   • Podpora prostupného zaměstnávání
  • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
   • Integrační sociální podnik
   • Environmentální sociální podnik
  • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
   • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
   • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
   • Příměstské tábory
   • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
   • Dětské skupiny
   • Vzdělávání pečujících osob
 • Cílové skupiny:
  • osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním),
  • osoby s kombinovanými diagnózami, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, imigranti a azylanti, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování,
  • oběti trestné činnosti,
  • osoby pečující o malé děti,
  • osoby pečující o jiné závislé osoby,
  • rodiče samoživitelé,
  • osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané,
  • osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi,
  • osoby v nebo po výkonu trestu,
  • osoby opouštějící institucionální zařízení,
  • osoby ohrožené vícenásobnými riziky,
  • sociální pracovníci,
  • pracovníci v sociálních službách,
  • neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace,
  • neaktivní osoby,
  • osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené,
  • osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu,
  • Osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku, zaměstnanci, zájemci o zaměstnání, uchazeči o zaměstnání,
  • Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce,
  • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, propuštění zaměstnanci,
  • Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců,
  • Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě,
  • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let,
  • osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
 • Území (místo dopadu): území MAS

Výzva č. 03_16_049 – Integrované plány rozvoje území – IPRÚ – průběžná výzva

Celková alokace: 238 076 290

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 03/2016
 • Plánované datum ukončení výzvy: 12/2018
 • Podporované aktivity:
  • Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či soc. vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb.
  • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování a prevence soc. vyloučení osob a skupin osob.
  • Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče prostřednictvím činnosti sociálního pracovníka při práci s cílovou skupinou; podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů; podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního začleňování jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví.
  • Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí (podpora využití specifických metod a technik sociální práce a individualizovaného přístupu, podpora výkonu sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci, metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci, apod.).
  • Programy na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností, uplatnění se na trhu práce, apod., které přispívají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení.
  • Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání (zejména pokud pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče, tj. školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochr. výchovy, popř. jiných zařízení pro péči o děti a mládež).
 • Cílové skupiny:
  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život společnosti, které se do něj v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou zapojit
  • Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
  • Osoby žijící v územích aglomerací (viz část 5.1 výzvy)
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Osoby s tělesným, mentálním, duševním nebo smyslovým postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby
  • Osoby s kombinovanými diagnózami
  • Osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním, duševním, smyslovým), jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.
  • Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
  • Osoby přežívající venku,
  • osoby v noclehárně,
  • osoby v ubytovnách pro bezdomovce,
  • osoby v pobytových zařízeních pro ženy,
  • osoby před opuštěním instituce,
  • uživatelé dlouhodobější podpory,
  • osoby žijící v nejistém bydlení,
  • osoby ohrožené vystěhováním,
  • osoby ohrožené domácím násilím,
  • osoby žijící v provizorních a neobvyklých stavbách,
  • osoby žijící v nevhodném bydlení, osoby žijící v přelidněném bytě.
  • Oběti trestné činnosti
  • Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil
  • Osoby pečující o malé děti
  • Osoby pečující o osoby mladší 15 let
  • Neformální pečovatelé
  • Osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby
  • Rodiče samoživitelé
 • Území (místo dopadu): Města a aglomerace definované ve schválených integrovaných strategiích příslušných územních aglomerací. Zapojené IPRÚ- Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav, Zlín

Výzva č. 03_16_056 – Podpora podnikání mimo Prahu

Celková alokace: 245 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 06/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 07/2019
 • Podporované aktivity:
  • Výzva podpoří zaměstnanost žen ohrožených na trhu práce a mužů v obdobné situaci
 • Cílové skupiny:
  • Ženy ohrožené na trhu práce
 • Území (místo dopadu): celá ČR mimo hl. m. Praha

Výzva č. 03_17_082 – Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

Celková alokace: 200 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 11/2017
 • Plánované datum ukončení výzvy: 12/2018
 • Podporované aktivity:
  • Vývoj nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy
  • Pilotní testování nového řešení v praxi a šíření
  • Evaluace
  • Advokační práce
 • Cílové skupiny:
  • uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání, ekonomicky neaktivní osoby
  • osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou,
  • poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování a jejich zaměstnanci,
  • osoby pečující o jiné závislé osoby,
  • rodiče s malými dětmi, osoby pečující o malé děti,
  • zaměstnanci NNO a sociálních podniků,
  • zaměstnavatelé a zaměstnanci,
  • osoby samostatně výdělečně činné,
  • orgány veřejné správy a jejich zaměstnanci
  • osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k (vyššímu) věku,
  • veřejnost.
 • Území (místo dopadu): celá ČR

Výzva č. 03_17_130 – Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu

Celková alokace: 180 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 04/2017
 • Plánované datum ukončení výzvy: 12/2018
 • Podporované aktivity:
  • Průběžné informování zaměstnanců o opatřeních zaváděných v rámci projektu
  • Zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce
  • Aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace
  • Aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života
  • Aktivity směřující k vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích
  • Vznik strategie rozvoje podmínek pro uplatňování rovnosti žen a mužů v organizaci
  • Zavádění opatření usnadňujících zaměstnancům sladění práce s rodinným a soukromým životem
  • Zavádění opatření usnadňujících rodičům návrat z mateřské/rodičovské dovolené
  • Zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců (dětského koutku)
  • Profesní vzdělávání osob vracejících se po mateřské / rodičovské dovolené
  • Vzdělávání zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, prevenci diskriminace a možností slaďování pracovního a soukromého života
  • Profesní vzdělávání zaměstnanců/kyň za účelem snížení horizontální a vertikální segregace práce v podniku.
 • Cílové skupiny:
  • Zaměstnanci
  • Zaměstnavatelé
 • Území (místo dopadu): ČR mimo hl. m. Praha

Výzva č. 03_17_131 – Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v Praze

Celková alokace: 30 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 4/2017
 • Plánované datum ukončení výzvy: 12/2018
 • Podporované aktivity:
  • Průběžné informování zaměstnanců o opatřeních zaváděných v rámci projektu
  • Zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce
  • Aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace
  • Aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů a slaďování prac. a soukr. života
  • Aktivity směřující k vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích
  • Vznik strategie rozvoje podmínek pro uplatňování rovnosti žen a mužů v organizaci
  • Zavádění opatření usnadňujících zaměstnancům sladění práce s rodinným a soukr. životem
  • Zavádění opatření usnadňujících rodičům návrat z mateřské/rod. dovolené
  • Zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců (dětského koutku)
  • Profesní vzděl. osob vracejících se po mateřské/rodič. dovolené
  • Vzdělávání zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, prevenci diskriminace a možností slaďování rod. a soukr. života
  • Profesní vzdělávání zaměstnanců/kyň za účelem snížení segregace práce v podniku.
 • Cílové skupiny:
  • Zaměstnanci
  • Zaměstnavatelé
 • Území (místo dopadu): Hl. m. Praha

 

Dotační možnosti v Operačním programu Praha – pól růstu ČR:

Výzva č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II

Celková alokace: 150 000 000 Kč (financováno z EFRR)

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 04/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 10/2018
 • Podporované aktivity:
  • Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol za cílem vytvoření nových kapacit a podpory sociální inkluze
 • Cílové skupiny:
  • Děti/Žáci ZŠ
 • Území (místo dopadu): Region soudržnosti NUTS 2 Praha

Výzva č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

Celková alokace: 80 000 000 Kč (financováno z EFRR)

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 10/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 5/2019
 • Podporované aktivity:
  • Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách – modernizace zařízení a vybavení pražských škol
 • Cílové skupiny:
  • Děti/Žáci ZŠ
  • Pracovníci ve vzdělávání
 • Území (místo dopadu): Region soudržnosti NUTS 2 Praha

Výzva č. 49 – Inkluze a multikulturní vzdělávání II

Celková alokace: 300 000 000 Kč (financováno z ESF)

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 10/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 05/2019
 • Podporované aktivity:
  • Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy na školách
  • Posílení komunitní role škol na základě spolupráce vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a středních škol) s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu
  • Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků organizací působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku
 • Cílové skupiny:
  • Děti, žáci, studenti
  • Pracovníci ve vzdělávání
 • Území (místo dopadu): Region soudržnosti NUTS 2 Praha

 

Dotační možnosti v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání:

Výzva č. 02_18_046 – Výzkumné infrastruktury II

Celková alokace: 3 000 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 10/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 06/2019
 • Podporované aktivity:
  • Dobudování, konstrukce, modernizace či upgrade infrastruktury včetně dodávek částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur do zahraničí – materiálně a technicky modernizovat výzkumné infrastruktury, podpora kvalitního výzkumu s využitím výzkumné infrastruktury.
 • Cílové skupiny:
  • Pracovníci výzkumných organizací,
  • Studenti VŠ,
  • Výzkumní pracovníci v soukromém sektoru
 • Území (místo dopadu): Celá ČR včetně Prahy

Výzva č. 02_18_070 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF II

Celková alokace: 200 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 03/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 10/2018
 • Podporované aktivity:
  • Podpora projektů kladně hodnocených v Horizont 2020- MSCA- Individual Fellowship, které nemohly být z důvodu nedostatku financí podpořeny a dostaly se na seznam „no money“ projektů.
 • Cílové skupiny:
  • Pracovníci výzkumných organizací
 • Území (místo dopadu): Celá ČR včetně Prahy

Výzva č. 02_18_056 – ESF výzvy pro vysoké školy II

Celková alokace: 1 000 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 08/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 12/2018
 • Podporované aktivity:
  • Zkvalitnění vzdělávací činnosti VŠ, posílení internacionalizace, modernizace vzdělávací činnosti (moderní výukové trendy), zvyšování kvalifikace akademických pracovníků VŠ, studijní programy zaměřené na praxi, stáže studentů, podpora studentů se specifickými potřebami, zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, rozvoj vazeb mezi VŠ a absolventy, zvýšení zájmu o studium na VŠ.
 • Cílové skupiny:
  • Pracovníci VŠ
  • Studenti VŠ, VOŠ, SŠ
 • Území (místo dopadu): Celá ČR včetně Prahy

Výzva č. 02_18_057 – ERDF výzva pro vysoké školy II

Celková alokace: 1 500 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 08/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 12/2018
 • Podporované aktivity:
  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, zpřístupnění VŠ znevýhodněným skupinám
 • Cílové skupiny:
  • Pracovníci VŠ
  • Studenti VŠ, VOŠ, SŠ
 • Území (místo dopadu): Celá ČR včetně Prahy

Výzva č. 02_18_060 – ESF výzva pro vysoké školy – komplementární k velkým projektům

Celková alokace: 120 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 06/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 10/2018
 • Podporované aktivity:
  • Zkvalitnění vzdělávací činnosti VŠ, posílení internacionalizace, modernizace vzdělávací činnosti (moderní výukové trendy), zvyšování kvalifikace akademických pracovníků VŠ, studijní programy zaměřené na praxi, stáže studentů, podpora studentů se specifickými potřebami, zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, podpora kvalifikace pro strategické řízení VŠ (včetně podpory lidských zdrojů na VŠ, tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality na VŠ.
 • Cílové skupiny:
  • Pracovníci VŠ
  • Studenti VŠ, VOŠ, SŠ
 • Území (místo dopadu): Celá ČR včetně Prahy

Výzva č. 02_18_054 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Celková alokace: 1 100 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 10/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 01/2019
 • Podporované aktivity:
  • Rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení VO, rozvoj lidských zdrojů VO, rozvoj kapacit v oblasti transferu technologií, rozvoj vnitřního hodnocení VO, mezinárodní spolupráce a internacionalizace VaV, podpora implementace strategie open access
 • Cílové skupiny:
  • Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol,
  • Studenti VŠ, SŠ a ZŠ,
  • Zájemci o studium na vysoké škole,
  • Pracovníci center neformálního vzdělávání zaměřených na popularizaci vědy
 • Území (místo dopadu): Celá ČR včetně Prahy

Výzva č. 02_18_061 – Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů komplementární k velkým projektům

Celková alokace: 300 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 06/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 10/2018
 • Podporované aktivity:
  • Tvorba a modernizace výzkumně zaměřených studijních programů a programů typu mezinárodních doctorate schools, podpora Ph.D. studentů
 • Cílové skupiny:
  • Pracovníci VŠ
  • Studenti VŠ
  • Pracovníci výzkumných organizací
 • Území (místo dopadu): Celá ČR včetně Prahy

Výzva č. 02_18_062 – ERDF výzva pro VŠ – velké projekty

Celková alokace: 2 000 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 06/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 10/2018
 • Podporované aktivity:
  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, adaptace prostorových a materiálních podmínek pro praktickou výuku, zpřístupnění VŠ znevýhodněným skupinám, zkvalitnění infrastruktury pro výzkumné vzdělávací účely v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3
 • Cílové skupiny:
  • Pracovníci VŠ
  • Studenti VŠ, VOŠ, SŠ
  • Pracovníci výzkumných organizací
 • Území (místo dopadu): Celá ČR včetně Prahy

Výzva č. 02_16_031 – Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

Celková alokace: 200 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 08/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 12/2018
 • Podporované aktivity:
  • Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání – zvyšování pedagogických, jazykových a dalších kompetencí pracovníků vysokých škol ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání, zkvalitnění materiálních podmínek programů celoživotního vzdělávání
 • Cílové skupiny:
  • Pracovníci VŠ
  • Účastníci celoživotního vzdělávání
 • Území (místo dopadu): Celá ČR včetně Prahy

Výzva č. 02_18_067 – Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Celková alokace: 250 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 09/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 12/2018
 • Podporované aktivity:
  • Podpora vzájemného učení škol a pedagogů
  • Inovace výuky
  • Inkluze prostřednictvím DT
  • Podpora informačních center (IC)
  • Ověření konceptu BYOD
  • Propojování formálního a neformálního vzdělávání
 • Cílové skupiny:
  • Pedagogičtí pracovníci
 • Území (místo dopadu): Celá ČR včetně Prahy

Výzva č. 02_18_068 – Pregraduální vzdělávání II

Celková alokace: 400 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 12/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 06/2016
 • Podporované aktivity:
  • Zkvalitnění praktické přípravy studentů – budoucích učitelů. Posílení dlouhodobé reflektované pedagogické praxe ve spolupráci s fakultními školami. Smyslem aktivity je vytvořit personální a organizační podmínky pro posílení reflektované pedagogické praxe, zejména ve spolupráci s vynikajícími učiteli z fakultních škol. Podpora síťování fakultních škol.
  • Podpora rozvoje kompetencí studentů – budoucích učitelů včetně budování kapacit pro posílení pedagogicko-psychologické přípravy budoucích pedagogických pracovníků (implementace APIV)
  • Zkvalitňování práce vysokoškolských učitelů
  • Inovativní aktivity v pregraduálním vzdělávání, rozvoj pedagogického a didaktického výzkumu
  • Tvorba podkladů pro cyklické revize RVP – vývojová kontinua, uzlové body, podklady pro kurikulární reformu, zapojení praktikujících učitelů
  • Pedagogický výzkum zaměřený na zavádění inovativních metod ve vzdělávání.
 • Cílové skupiny:
  • Studenti VŠ – budoucí učitelé, akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí učitele, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, další pracovníci podílející se na přípravě budoucích učitelů
 • Území (místo dopadu): Celá ČR včetně Prahy

Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – MRR

Celková alokace: 5 420 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 02/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 04/2019
 • Podporované aktivity:
  • Šablony – MŠ, ZŚ, ZUŠ, SVČ, ŠD a ŠK (především na inkluzivní vzdělávání)
  • Témata: DVPP, podpora inkluzivního vzdělávání, polytechnického vzdělávání, ICT, podpora spolupráce a vzájemného učení pedagogů, základní gramotnosti, osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů
 • Cílové skupiny:
  • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
  • Děti, žáci, studenti a rodiče
 • Území (místo dopadu): Celá ČR mimo Prahy

Výzva č. 02_18_064 – Šablony II – VRR

Celková alokace: 580 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 02/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 04/2019
 • Podporované aktivity:
  • Šablony – MŠ, ZŚ, ZUŠ, SVČ, ŠD a ŠK (především na inkluzivní vzdělávání)
  • Témata: DVPP, podpora inkluzivního vzdělávání, polytechnického vzdělávání, ICT, podpora spolupráce a vzájemného učení pedagogů, základní gramotnosti, osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů
 • Cílové skupiny:
  • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
  • Děti, žáci, studenti a rodiče
 • Území (místo dopadu): Hl. m. Praha

Výzva č. 02_18_065 – Šablony pro SŠ a VOŠ II – MMR

Celková alokace: 1 000 000 000

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 12/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 09/2019
 • Podporované aktivity:
  • Šablony pro SŠ a VOŠ – např. koordinátor spolupráce školy s firem, tandemová výuka – pedagog SŠ + odborník z praxe, pedagog SŠ + pedagog jiné SŠ/pedagog VŠ, DVPP (témata: čtenářská matematická gramotnost, mentoring, cizí jazyky, kariérové poradenství) DVPP se zaměřením na inkluzi, stáže pedagogů ve firmách, školní asistent, školní psycholog, sociální pedagog, speciální pedagog, asistent učitele cizích jazyků, technický pracovník – navázáno na Strategie digitálního vzdělávání (SDV)
 • Cílové skupiny:
  • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
  • Žáci škol
  • Studenti VOŠ
 • Území (místo dopadu): Celá ČR mimo Prahy

Výzva č. 02_18_066 – Šablony pro SŠ a VOŠ II – VRR

Celková alokace: není momentálně stanovena

 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 12/2018
 • Plánované datum ukončení výzvy: 09/2019
 • Podporované aktivity:
  • Šablony pro SŠ a VOŠ – např. koordinátor spolupráce školy s firem, tandemová výuka – pedagog SŠ + odborník z praxe, pedagog SŠ + pedagog jiné SŠ/pedagog VŠ, DVPP (témata: čtenářská matematická gramotnost, mentoring, cizí jazyky, kariérové poradenství) DVPP se zaměřením na inkluzi, stáže pedagogů ve firmách, školní asistent, školní psycholog, sociální pedagog, speciální pedagog, asistent učitele cizích jazyků, technický pracovník – navázáno na Strategie digitálního vzdělávání (SDV)
 • Cílové skupiny:
  • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
  • Žáci škol
  • Studenti VOŠ
 • Území (místo dopadu): Hl. m. Praha

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI