Energetické úspory v bytových domech II.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu můžete žádat na snížení energetické náročnosti v bydlení. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Žádat mohou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek. Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.

Podporované aktivity

 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.

Po úpravách hodnotících kritérií, byly zavedeny ve výzvě tyto novinky:

 • možnost podpory výměny stávajícího plynového kotle na nový plynový kotel;
 • možnost pořízení plynového tepelného čerpadla výměnou za starý zdroj na fosilní paliva nebo vytápění elektřinou;
 • možnost podpory výměny vytápění elektřinou za elektrické tepelné čerpadlo;
 • redukce počtu hodnotících kritérií, která se vztahovala k tepelným čerpadlům, kotlům nebo systémům nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 • možnost odprodávat přebytky vyrobené elektrické energie z podpořených fotovoltaických zdrojů nebo jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla;
 • možnost podpory pro připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
 • snížení požadavků na průměrný součinitel prostupu tepla u bytových domů, u kterých bude podána žádost pouze na zdroj tepla bez současně provedeného zateplení obvodových konstrukcí nebo výměny oken.

Kdo může žádat o dotaci

 •  právnické osoby a fyzické osoby podnikající:
  • vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících
  • společenství vlastníků bytových jednotek

Celková alokace výzvy

8,75 mld. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 tis. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  90 mil. Kč

Forma podpory: ex-post

Míra spolufinancování

Pro projekty se zateplením obvodových konstrukcí a při splnění kritérií:

 • dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %
 • dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší, ₋ splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

je podpora pro:

organizační složky státu – EU 40 %, státní rozpočet 60 %

obce, kraje a jmi zřizované organizace – EU 40 %, státní rozpočet 2 %

ostatní žadatelé – EU 40 %, státní rozpočet 0 %

Pro ostatní typy projektů je podpora pro:

organizační složky státu – EU 30 %, státní rozpočet 70 %

obce, kraje a jmi zřizované organizace – EU 30 %, státní rozpočet 1,5 %

ostatní žadatelé – EU 30 %, státní rozpočet 0 %

Časová a místní způsobilost výdajů

Doba realizace u projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je do 30. 9. 2019, u projektů nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020

Projekt lze podávat od 15. 7. 2016 do 30. 11. 2017

Místo realizace: Území ČR mimo hl. m. Prahy

Druh výzvy: Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI