Energetické úspory v bytových domech III

Energetické úspory v bytových domech III

 V nové výzvě – č. 78 IROP Energetické úspory v bytových domech III na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu byly provedeny změny oproti předchozí výzvě 37. výzvě Energetické úspory v bytových domech II., které významně zjednodušují podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu.

Mezi tyto změny patří zejména:

 • nižší počet indikátorů povinných k výběru a k naplnění – některé indikátory bude ŘO IROP sledovat a vyhodnocovat pouze interně, což nově znamená, že jejich nesplnění nebude postihováno;
 • jednoduchý krycí list jako součást podkladů pro hodnocení – úkolem krycího listu je snadno získat údaje pro vyhodnocení indikátorů a zároveň žadateli významně pomoci s výčtem indikátorů, které jsou povinné k výběru;
 • oprávněným příjemcem je nově i bytové družstvo jako správce budovy. Tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě;
 • rozšíření způsobilých výdajů pro projekt v režimech mimo veřejnou podporu podle nařízení č. 651/2014 (tedy mimo režim „blokových výjimek) na celkové výdaje projektu zaměřené na snížení energetické náročnosti;
 • změna (zmírnění) definice bytového domu – nově je definice v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a limitem tedy již nebudou 3 bytové jednotky. Nadále ale platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Ani nadále nebudou podpořeny objekty zapsané v katastru nemovitosti jako např. rodinné domy nebo víceúčelová stavba;
 • společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby podnikající mohou nově za určitých okolností (bytový dům nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány) žádat i mimo režim veřejné podpory a de minimis.

Podporované aktivity

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Kdo může žádat o dotaci

 • Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících,
 • Společenství vlastníků jednotek,
 • Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.

Cílové skupiny

Obyvatelé bytových domů, majitelé bytových domů, obyvatelé obcí a měst

Celková alokace výzvy

3,5 mld. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:   90 000 000 Kč

Forma podpory: ex-post

Míra podpory:

Pro projekty se zateplením obvodových konstrukcí a při splnění následujících kritérií:

 • dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %,
 • dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší,
 • splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

je podpora pro:

organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – EU: 40 % + státní rozpočet: 60 %

obce, kraje a jimi zřizované organizace – EU: 40 % + státní rozpočet: 2 %

ostatní žadatelé – EU: 40 % + státní rozpočet: 0 %

Pro ostatní typy projektů je podpora pro: 

organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – EU: 30 % + státní rozpočet: 70 %

obce, kraje a jimi zřizované organizace EU: 30 % + státní rozpočet: 1,5 %

ostatní žadatelé EU: 30 % + státní rozpočet: 0 %

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 30. 9. 2021.

Projekt lze podávat od 2. 2. 2018 do 29. 11. 2019.

Místo realizace: Území ČR mimo území hl. m. Prahy

Datum vyhlášení a druh výzvy:

12. 1. 2018, průběžná

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI