Energeticky úsporné renovace veřejných budov do konce ledna 2019!

V rámci OPŽP je vyhlášena výzva č. 100, jejímiž podporovanými aktivitami jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov.

Podporované aktivitySpecifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
  • Zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
  • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
  • Instalace fotovoltaického systému, instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.
  • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

 

Kdo může žádat o dotaci:

Kraje

Obce a města

Svazky obcí

Městské části hl. m. Prahy

Organizační složky státu

Státní organizace

Příspěvkové organizace

Veřejné výzkumné instituce

Veřejnoprávní instituce

Vysoké školy a školská zařízení

Nestátní neziskové organizace

Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Obchodní společnosti a družstva

Obchodní společnosti vlastněné z 100% veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.

 

Hlavní cílové skupiny: vlastníci veřejných budov

Cílové území: území celé České Republiky

Určení výše podpory:

Výše podpory je odstupňována 35 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě realizace projektů metodou EPC.

V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (je nutné vždy podat samostatnou žádost) dosahuje max. výše podpory 70 %.

 

Možnost úvěru na kofinancování projetu:

Žadatelé o dotaci mohou rovněž využít souběžnou výzvu z Národního programu Životní prostředí (NPŽP), která nabízí zvýhodněné úvěry na kofinancování projektů podpořených 100. výzvou OPŽP. Roční úroková míra u úvěru je stanovena fixně na 0,45 % bez dalších poplatků. Standartní délka splatnosti úvěru je 10 let. Na zvýhodněné úvěry je z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR vyčleněno půl miliardy korun.

NOVĚ lze půjčku čerpat i na věcně způsobilé nadlimitní výdaje a na projekty využívající metodu energy performance contracting (EPC).

 

Celková alokace : 3 000 000 000 Kč

Projekty lze podávat do 31/01/19 do 20:00 hod.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace:  je 31. 12. 2023.

 

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.