Evropské Programy

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je přispět k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti. Celková alokace tohoto programu pro období 2014 – 2020 představuje přes 75 mld. Kč. Program je financován z Evropské sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj a řízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Tento operační program přináší možnost získat dotaci v těchto oblastech:

 • Podpora rovnosti a kvality ve vzdělávání
 • Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce
 • Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost
 • Máte-li zájem zažádat o dotaci v tomto operačním programu, napište nám a popište svůj záměr:
  ZÍSKAT DOTACI

  Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

  Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Je zaměřen na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií. Celková alokace tohoto programu představuje necelých 120 mld. Kč. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu.

  Tento operační program přináší pro dotační období 2014 – 2020 možnost získat dotaci v těchto oblastech:

 • Rozvoj výzkumu a vývoje
 • Podpora podnikání malých a středních firem
 • Efektivnější nakládání energií
 • Rozvoj informačních a komunikačních technologií
 • Máte-li zájem zažádat o dotaci v tomto operačním programu, napište nám a popište svůj záměr:
  ZÍSKAT DOTACI

  Zaměstnanost

  Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. Program je zaměřen na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráci a efektivní veřejnou správu. Celková alokace programu pro období 2014 – 2020 představuje přes 58 mld. Kč. Program je financován z Evropského sociálního fondu a je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí.

  Tento operační program přináší možnost získat dotaci v těchto oblastech:

 • Podpora zaměstnanosti
 • Rovné příležitosti žen a mužů
 • Adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • Další vzdělávání
 • Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Modernizace veřejné správy a veřejných služeb
 • Podpora mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy
 • Máte-li zájem zažádat o dotaci v tomto operačním programu, napište nám a popište svůj záměr:
  ZÍSKAT DOTACI

  Praha - pól růstu

  Cílem Operačního programu Praha – pól růstu (OP PPR) je zajistit plnění několika tematických cílů, jež zajistí efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšené konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel. Celková alokace programu pro období 2014 – 2020 představuje 5,4 mld. Kč. Program je financován z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj a je řízen Hlavním městem Prahou.
  Tento operační program přináší možnost získat dotaci v těchto oblastech:

 • Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
 • Udržitelná mobilita a energetické úspory
 • Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
 • Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
 • Technická pomoc
 • Máte-li zájem zažádat o dotaci v tomto programu, napište nám a popište svůj záměr:
  ZÍSKAT DOTACI

  Integrovaný regionální operační program

  Cílem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je vylepšení kvality života v různých částech ČR formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. Celková alokace programu pro období 2014 – 2020 představuje 144 mld. Kč. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a řízen Ministerstvem pro místní rozvoj.

  Tento operační program přináší možnost získat dotaci v těchto oblastech:

 • Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 • Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 • Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • Komunitně vedený místní rozvoj
 • Technická pomoc
 • Máte-li zájem zažádat o dotaci v tomto operačním programu, napište nám a popište svůj záměr:
  ZÍSKAT DOTACI

  Životní prostředí

  Cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Program je zaměřen na zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory. Celková alokace programu pro období 2014 – 2020 představuje téměř 72 mld. Kč. Program je financován z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj a řízen Ministerstvem životního prostředí.

  Tento operační program přináší možnost získat dotaci v těchto oblastech:
 • Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
 • Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 • Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • Energetické úspory
 • Technická pomoc
 • Máte-li zájem zažádat o dotaci v tomto operačním programu, napište nám a popište svůj záměr:
  ZÍSKAT DOTACI

  Program rozvoje venkova

  Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Celková alokace programu pro období 2014 – 2020 představuje 62 mld. Kč. Program je financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a řízen Ministerstvem zemědělství.

  Tento operační program přináší možnost získat dotaci v těchto oblastech:

 • Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
 • Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
 • Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
 • Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
 • Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
 • Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
 • Máte-li zájem zažádat o dotaci v tomto operačním programu, napište nám a popište svůj záměr:
  ZÍSKAT DOTACI

  Rybářství

  Cílem Operačního programu Rybářství (OP R) je udržitelná a konkurenceschopná tradiční akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů v ČR. Celková alokace programu pro období 2014 – 2020 je 840 mil. Kč. Program je financován z Evropského námořního a rybářského fondu a je řízen Ministerstvem zemědělství.

  Tento operační program přináší možnost získat dotaci v těchto oblastech:

 • Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje
 • Podpora provádění společné rybářské politiky
 • Podpora uvádění na trh a zpracování
 • Máte-li zájem zažádat o dotaci v tomto operačním programu, napište nám a popište svůj záměr:
  ZÍSKAT DOTACI

  Horizont 2020

  Horizont 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace pro období 2014 - 2020, který je založen na mezinárodní spolupráci napříč EU. Je to finanční nástroj iniciativy Europe 2020, která zajišťuje globální evropskou konkurenceschopnost. Celkový rozpočet programu je 70 mld. EUR.

  Tento program se zaměřuje na tyto oblasti:

  • Posilování evropské pozice ve vědě, přičemž je poskytována podpora prvotřídnímu výzkumu v Evropě, včetně velmi úspěšné Evropské výzkumné rady (ERC)
  • Posilování vedoucího postavení průmyslu v inovacích, jež zahrnuje většinu investic do klíčových technologií, větší přístup ke kapitálu a podporu malých a středních podniků
  • Poskytuje pomoc zaměřenou na řešení problémů sdílených všemi Evropany, jako například klimatické změny, vývoj udržitelné dopravy a mobility, vytváření dostupnější obnovitelné energie, zajištění bezpečnosti a jistoty potravin nebo výzvy spojené se stárnutím populace

  Máte-li zájem zažádat o dotaci v tomto operačním programu, napište nám a popište svůj záměr:
  ZÍSKAT DOTACI

  Kreativní Evropa

  Kreativní Evropa je program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 2014–2020. Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.

   Cílem Kreativní Evropy je:
  • rozvoj evropské kulturní a jazykové rozmanitosti
  • posilování schopnosti kulturních a kreativních odvětví pracovat mezinárodně
  • zlepšení přístupu kreativních a kulturních odvětví k financování
  • podpora využívání digitálních technologií
  • práce s publikem
  • rozvoj mezioborové a mezinárodní spolupráce
  • sběr dat o kulturních a kreativních odvětvíc
  • Kreativní Evropa má tyto dílčí programy :
  • program MEDIA - podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu
  • program Kultura - podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví
  • mezioborová část - zahrnuje nástroj pro finanční záruky

  Máte-li zájem zažádat o dotaci v tomto programu, napište nám a popište svůj záměr:
  ZÍSKAT DOTACI

  Programy na podporu rozvoje a spolupráce

  Úkolem Programů na podporu rozvoje a spolupráce (International Cooperation and Development) je směřování zahraniční politiky EU vzhledem k rozvojové politice a spolupráci s rozvojovými zeměmi. Cílem je udržitelná ekonomika, sociální a environmentální rozvoj, propagace demokracie, právní stát, řádná správa, a ochrana lidských práv, zejména skrze externí pomoc.

  Máte-li zájem zažádat o dotaci v tomto programu, napište nám a popište svůj záměr:
  ZÍSKAT DOTACI