Inovační partnerství s Prahou

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství.

Podporovanou aktivitou je uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství. Výstupem inovačního partnerství je vývoj inovativní dodávky nebo služby nebo inovativních stavebních prací a následné pořízení výsledných dodávek, služeb nebo stavebních prací podle §70 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Řízení o inovačním partnerství je zákonným institutem, který umožňuje zadavatelům veřejných zakázek nový druh spolupráce se soukromým sektorem v případech, kdy plnění požadované zadavatelem dosud není na trhu dostupné, resp. jeho dostupnost je podmíněna dalším výzkumem a vývojem. Představuje tedy postup hledání inovativního řešení pro potřeby veřejného zadavatele, který umožňuje veřejným zadavatelům výběr dodavatelů na základě zadávacího řízení, s cílem nechat je rozvíjet inovativní řešení na míru podle požadavků veřejného zadavatele.

 

Jaké aktivity budou podporovány?

Podporovaná aktivita, resp. předmět zakázky musí tematicky spadat do následujících témat (z domén Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR, resp. jejího Implementačního plánu,  nebo Regionální inovační strategie hl. m. Prahy):

 • dopravní infrastruktura, řízení dopravy, dopravní prostředky ve veřejné dopravě, energetické a nákladové úspory ve veřejné dopravě,
 • technická infrastruktura, veřejné osvětlení a energetická bezpečnost,
 • nakládání s vodou a její kvalita,
 • správa a rozvoj městských ekosystémů, protipovodňová a protihluková opatření,
  snižování znečištění ovzduší, nakládání s odpady,
 • energetické úspory ve veřejných budovách a v technické infrastruktuře, úsporné stavební technologie pro výstavbu veřejných budov,
 • úsporné stavební technologie pro výstavbu startovacích, sociálních bytů, domovů pro
  seniory a hendikepované apod.,
 • památková péče, obnova a ochrana památkově chráněných objektů,
 • péče o veřejná prostranství,
 • ICT řešení pro e-government, informování občanů, propagaci a cestovní ruch,
 • ICT řešení pro zefektivnění a zprůhlednění činností a financování samosprávy,
 • výchova a vzdělávání,
 • sociální služby, zdravotnické služby a nástroje pro jejich poskytování,
 • civilní ochrana, bezpečnost občanů, ochrana veřejného pořádku,
 • technologie pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě.

Žadatel popíše a doloží specifikovanou veřejnou potřebu a před podáním žádosti o podporu musí ověřit, že poptávané řešení (tedy služby, dodávky nebo stavební práce) reálně nejsou na trhu dostupné. Současně vyhodnotí inovativnost svého záměru, jelikož základní podmínkou pro následné použití inovačního partnerství pro zadávání veřejné zakázky je faktická nemožnost použití existujících dodávek, služeb nebo stavebních prací pro uspokojení potřeb zadavatele.

Pro snadnější uchopení inovačního partnerství a správnou koncepci projektového záměru zpracoval Řídicí orgán Metodiku využití řízení o inovačním partnerství, která zahrnuje proces řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek i fázi předcházející, tedy předprojektové přípravě specifické pro tuto aktivitu (např. informace o předběžné tržní konzultaci, posouzení inovativnosti apod.).

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou
 • Městské části hl. m Prahy
 • Organizace zřízené a založené městskými částmi hl. m. Prahy

Kdo může být partnerem

 • Subjekt z okruhu oprávněných žadatelů (viz výše)
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)
 • Podnikatelské subjekty
 • Nestátní neziskové organizace
 • Profesní a zájmová sdružení

Projektové partnerství je vhodné zejména v případě technického partnera, který napomáhá se specifikací poptávaného řešení, s hodnocením průběžných výstupů projektu apod. Partner projektu nemůže být zároveň dodavatelem poptávaného řešení a není subjektem, v jehož prospěch budou výstupy projektu.

Výše dotace

 • Výdaje na projekt: 2 až 80 milionů Kč
 • Alokace: 220 milionů Kč

Forma financování

 • Ex-ante

Míra podpory

 • 85–90 % v závislosti na typu organizace

Trvání výzvy

 • Vyhlášení 9. 11. 2019
 • Průběžná výzva, příjem žádostí 3. 2. 2020 až 10. 9. 2020

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/