Inovační poptávka veřejného sektoru II.

Inovační poptávka veřejného sektoru II.

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství, které představuje postup hledání inovativního řešení pro potřeby veřejného zadavatele, který umožňuje veřejným zadavatelům výběr dodavatelů na základě zadávacího řízení, s cílem nechat je rozvíjet inovativní řešení na míru podle požadavků veřejného zadavatele. Z projektů se tedy budou platit firmy/VO vyvíjející nové řešení.

Podporované aktivity

 • Inovační poptávka veřejného sektoru (uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství).

Předmět zakázky musí tematicky spadat do některé z národních nebo pražských domén specializace a v návaznosti na ně do některého z následujících témat:

  • dopravní infrastruktura, řízení dopravy, dopravní prostředky ve veřejné dopravě, energetické a nákladové úspory ve veřejné dopravě,
  • technická infrastruktura, veřejné osvětlení a energetická bezpečnost,
  • nakládání s vodou a její kvalita,
  • správa a rozvoj městských ekosystémů, protipovodňová a protihluková opatření, snižování znečištění ovzduší, nakládání s odpady,
  • energetické úspory ve veřejných budovách a v technické infrastruktuře, úsporné stavební technologie pro výstavbu veřejných budov,
  • úsporné stavební technologie pro výstavbu startovacích, sociálních bytů, domovů pro seniory a hendikepované apod.,
  • památková péče, obnova a ochrana památkově chráněných objektů,
  • péče o veřejná prostranství,
  • ICT řešení pro e-government, informování občanů, propagaci a cestovní ruch,
  • ICT řešení pro zefektivnění a zprůhlednění činností a financování samosprávy,
  • výchova a vzdělávání,
  • sociální služby, zdravotnické služby a nástroje pro jejich poskytování,
  • civilní ochrana, bezpečnost občanů, ochrana veřejného pořádku,
  • technologie pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě.

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi (z projektů ale budou platit firmy/VO vyvíjející nové řešení)

Celková alokace výzvy

400 mil. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  80 mil. Kč

Forma podpory: ex-ante

Míra spolufinancování

Pro Hl. m. Praha: EU 50 %, rozpočet hl. m Prahy 40 %, příjemce 10 %

Pro Městské části hl. m. Prahy: EU 50 %, rozpočet hl. m Prahy 40 %, příjemce 10 %

Pro Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi (příspěvkové organizace): EU 50 %, rozpočet hl. m Prahy 40 %, příjemce 10 %

Pro Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi (ostatní organizace): EU 50 %, rozpočet hl. m Prahy 35 %, příjemce 15 %

Časová a místní způsobilost výdajů

Maximální doba realizace projektu je 48 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2023

Projekt lze podávat do 24. 7. 2017 do 29. 3. 2018, 16:00

Místo realizace: Území hl. m. Prahy

Datum vyhlášení výzvy: 21. 6. 2017

Druh výzvy: Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI