Inovační poptávka veřejného sektoru III

Inovační poptávka veřejného sektoru III

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství, které představuje postup hledání inovativního řešení pro potřeby veřejného zadavatele, který umožňuje veřejným zadavatelům výběr dodavatelů na základě zadávacího řízení, s cílem nechat je rozvíjet inovativní řešení na míru podle požadavků veřejného zadavatele. Z projektů se tedy budou platit firmy/VO vyvíjející nové řešení.

Podporované aktivity

 • Inovační poptávka veřejného sektoru (uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství).

Výstupem inovačního partnerství je vývoj inovativní dodávky nebo služby nebo inovativních stavebních prací a následné pořízení výsledných dodávek, služeb nebo stavebních prací, viz §70 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci žádosti o podporu žadatel popíše a doloží specifikovanou veřejnou potřebu, ze které vychází realizace projektu. Žadatel zároveň před podáním žádosti o podporu musí ověřit skutečnost, že jím poptávané řešení (tedy služby, dodávky nebo stavební práce) reálně nejsou na trhu dostupné. Současně s tímto ověřením provede žadatel vyhodnocení inovativnosti svého záměru, jelikož základní podmínkou pro následné použití inovačního partnerství pro zadávání veřejné zakázky je faktická nemožnost použití existujících dodávek, služeb nebo stavebních prací pro uspokojení potřeb zadavatele. Pokud na trhu existují dostupné dodávky, služby nebo stavební práce, prostřednictvím kterých je možné řešit potřeby zadavatele, nemůže zadavatel zadat veřejnou zakázku k uspokojení těchto potřeb v inovačním partnerství, ale použije jiné použitelné zadávací řízení. V takovýchto případech není možné realizovat projekt v rámci této výzvy OP PPR.

Předmět zakázky musí tematicky spadat do některé z národních nebo pražských domén specializace a v návaznosti na ně do některého z následujících témat:

  • dopravní infrastruktura, řízení dopravy, dopravní prostředky ve veřejné dopravě, energetické a nákladové úspory ve veřejné dopravě,
  • technická infrastruktura, veřejné osvětlení a energetická bezpečnost,
  • nakládání s vodou a její kvalita,
  • správa a rozvoj městských ekosystémů, protipovodňová a protihluková opatření, snižování znečištění ovzduší, nakládání s odpady,
  • energetické úspory ve veřejných budovách a v technické infrastruktuře, úsporné stavební technologie pro výstavbu veřejných budov,
  • úsporné stavební technologie pro výstavbu startovacích, sociálních bytů, domovů pro seniory a hendikepované apod.,
  • památková péče, obnova a ochrana památkově chráněných objektů,
  • péče o veřejná prostranství,
  • ICT řešení pro e-government, informování občanů, propagaci a cestovní ruch,
  • ICT řešení pro zefektivnění a zprůhlednění činností a financování samosprávy,
  • výchova a vzdělávání,
  • sociální služby, zdravotnické služby a nástroje pro jejich poskytování,
  • civilní ochrana, bezpečnost občanů, ochrana veřejného pořádku,
  • technologie pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě.

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
 • Městské části hl. m Prahy
 • Organizace zřízené a založené městskými částmi hl. m. Prahy

Cílové skupiny

 • městská samospráva
 • podnikatelské subjekty
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Celková alokace výzvy

220 mil. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  80 mil. Kč

Forma podpory: ex-ante

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

Pro Hl. m. Praha:  10 %

Pro Městské části hl. m. Prahy: 10 %

Pro Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi (příspěvkové organizace): 10 %

Pro Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi (ostatní organizace): 15 %

Časová a místní způsobilost výdajů

Maximální doba realizace projektu je 42 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2023

Projekt lze podávat do 3. 2. 2020 do 10. 9. 2020, 16:00

Místo realizace: Území hl. m. Prahy

Datum vyhlášení výzvy: 19. 11. 2019

Druh výzvy: Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/