Inovační vouchery na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podniky a výzkumem

Inovační vouchery na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podniky a výzkumem

V lednu byl zahájen příjem žádostí do programu Inovační vouchery v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP).

Podporované aktivity

  • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků

Kdo může žádat o dotaci

  • Malé a střední podniky, podporované právní formy:
    • Podnikající fyzická osoba tuzemská, Veřejná obchodní společnost, Společnost s ručením omezeným, Společnost komanditní, Nadace, Nadační fond, Akciová společnost, Obecně prospěšná společnost, Ústav, Družstvo, Odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Organizační složka zahraničního nadačního fondu, Organizační složka zahraniční nadace, Zahraniční fyzická osoba, Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby, Odštěpný závod, Školská právnická osoba, Veřejná výzkumná instituce, Spolek, Pobočný spolek, Zájmové sdružení právnických osob, Zahraniční spolek, Mezinárodní nevládní organizace, Organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace, Evropské hospodářské zájmové sdružení, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost, Zahraniční pobočný spolek

Uznatelné výdaje projektu

  • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Celková alokace výzvy

100 mil. Kč.

V případě převisu kvalitních projektů může být alokace navýšena. V případě vyčerpání může být příjem žádostí zastaven.

O kolik je možné žádat

Minimální výše kapitálového vstupu na projekt: 50 000 Kč

Maximální výše kapitálového vstupu na projekt: 299 999 Kč

Míra podpory

Podpora je poskytována do max. výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů

Forma podpory: ex-post

Místo realizace

Území ČR mimo hlavního města Prahy.

Příjem žádostí

15. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Doba realizace projektu nesmí překročit 1 rok od data přijatelnosti projektu, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 12. 2019.

Datum vyhlášení a druh výzvy

  1. 12. 2017, průběžná

Více o výzvě zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI