Inovační vouchery otevírají podnikům v Praze možnost mezisektorové spolupráce a další

Inovační vouchery otevírají podnikům v Praze možnost mezisektorové spolupráce a další

Cílem podpory je podpořit vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Záměrem podpory je tedy nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Co je to voucher?

Dotační nástroj pro podniky, pomocí kterého mohou u dodavatelů služeb financovat aktivity zaměřené na produktovou, procesní, marketingovou, nebo organizační inovaci. Voucher opravňuje jeho držitele využít získané finanční prostředky k úhradě služeb schválených v projektové žádosti, a to za podmínek uvedených ve Výzvě a Smlouvě o poskytnutí voucheru.

Podporované aktivity

 1.  podpora první spolupráce konkrétních dvou partnerů (s ohledem na jednotlivé organizační jednotky organizací pro výzkum a šíření znalostí, tedy u univerzit s ohledem na jednotlivé fakulty a vysokoškolské ústavy), jejímž cílem je překonání bariér spolupráce na prvním společném projektu.
  První spoluprací podle podmínek výzvy č. 9 OP PPR se rozumí první spolupráce mezi danými partnery v posledních 6 letech před podáním Žádosti o poskytnutí voucheru;
 2. podpora navazující spolupráce již dříve spolupracujících partnerů, a to:
 • spolupráce dvou stejných partnerů na pokračování předchozího projektu
 • spolupráce dvou stejných partnerů na jiném projektu, jejímž cílem je dále rozvíjet navázanou spolupráci na projektech většího rozsahu a významu pro MSP.

Žadatelům je též umožněno realizovat tzv. synergické projekty, spočívající vaktivní spolupráci mezi více MSP a výzkumnými institucemi vrámci jedné vyhlášené dílčí výzvy. Každý Žadatel podává svůj individuální projekt, ale synergie spočívá v obsahu společného tématu spolupráce. Tyto projekty jsou následně v hodnocení zvýhodněny.

Způsobilé výdaje

 • Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, zahrnují zejména měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový.
 • Jako doplňkové aktivity dále konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví, spolupráce sdoktorandy, to znamená, že tyto aktivity není možné realizovat samostatně.

Výše spolufinancování a dotace

Malé vouchery – projekty do 500 tisíc Kč

a) de minimis – dotace 75 % způsobilých výdajů

 • Minimální výše celkového rozpočtu projektu je 100 tisíc Kč
 • Maximální výše dotace nesmí překročit 375 tisíc Kč

b) bloková výjimka – dotace 50 % způsobilých výdajů (pouze vpřípadě vyčerpání limitu de minimis ze strany žadatele)

 • Minimální výše celkového rozpočtu projektu je 150 tisíc Kč
 • Maximální výše dotace nesmí překročit 250 tisíc Kč

Velké vouchery – projekty od 500 tisíc Kč

 • Minimální výše dotace je 150 tisíc Kč
 • Maximální výše dotace 2 miliony Kč

bloková výjimka – dotace 50 % ze způsobilých výdajů

Alokace výzvy: 183,33 milionů Kč, přičemž polovina připadá na malé vouchery a druhá polovina na velké vouchery.

Maximální délka projektu:

 • Do 6 měsíců od zahájení v případě malých voucherů
 • Do 8 měsíců od zahájení v případě velkých voucherů

Podmínky výzvy

Ukončení žádostí do 6. 12. 2019

Žadatel je v Žádosti o poskynutí voucheru povinen předložit dokumenty:

 • Podnikatelský záměr
 • Nabídku na poskytnutí znalostí

Projekt musí být v souladu s pražskými/národními doménami specializace.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI