Inovativní služby pro ohrožené děti a rodiny

Inovativní služby pro ohrožené děti a rodiny

 

Zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Zároveň také zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce to vše je cílem této výzvy.

Výzva č. 03_17_076

OP: Zaměstnanost

Podporované aktivity:

Hlavní cíl – podpora inovativních služeb a procesů pro ohrožené děti a rodiny.

 • Aktivita č.1 podpora procesů při zavádění nových a inovativních služeb, postupů a metod práce v oblasti ochrany dětí a rodin:
  • Koordinace a podpora procesu změny
  • Podpora pracovníků
  • Podpora pracovníků poskytujících služby ohroženým dětem a rodinám
 • Aktivita č.2 podpora implementace inovativních procesů a služeb pro ohrožené děti a rodiny
  • realizace inovativních procesů a služeb
  • zpracování a realizace komunikační strategie inovace
  • koordinace procesu přechodové fáze
  • pilotní odzkoušení inovativních procesů a služeb
 • Aktivita č.3 podpora mezioborové spolupráce
  • Podpora nastavení multioborové spolupráce
  • Rozvíjení kompetencí obcí v oblasti koordinace poskytování služeb

 

Kdo může žádat o dotaci:

 • Kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • Nestátní neziskové organizace

Cílové skupiny:

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Sociální pracovníci
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

Celková alokace výzvy: 160 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč

Forma podpory: ex ante

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

 • Pro územně samosprávní celky a jimi zřizované organizace – 5 %
 • Pro NNO, školy a školská zařízení – 0 %

 

Datum vyhlášení výzvy: 1. 11. 2018

Projekt lze podávat:

 • Od 3. 1. 2019 od 12:00 h.

 • Do 15. 3. 2019 do 12:00 h.

 

Časová a místní způsobilost výdajů:

Maximální doba realizace projektu je 24 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2022.

Místo realizace: celá ČR a EU

Místo dopadu: ČR bez hl. m. Prahy

Druh výzvy: Kolová

 

Závazné podmínky pro žadatele:

 • Žadatel je vždy povinen realizovat aktivitu č. 2. – Podpora implementace inovativních procesů a služeb pro ohrožené děti a rodiny ve všech bodech.
 • Příjemci budou mít povinnost spolupracovat s poskytovatelem dotace na evaluaci formou poskytnutí vybraných dat.
 • V rámci aktivit musí být prokazatelně zohledněny specifické principy práce s ohroženými dětmi a rodinami
 • V rámci aktivit projektu musí být prokazatelně zohledněny relevantní principy inovativnosti služeb

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI