Investice pro ZŠ v uhelných regionech

IROP: Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Podpora je určena na infrastrukturu základních škol ve vazbě na klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Jedná se tedy o podporu výstavby či modernizace odborných učeben (technických dílen, laboratoří chemie, odborné učebny fyziky, odborné učebny informatiky, multimediální jazykové učebny apod.) a součástí projektů může být zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, zajištění bezbariérovosti celé školy, modernizace či vybudování školního poradenského pracoviště a na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučené lokality je prostřednictvím projektu umožněn vznik nových kmenových učeben s ohledem na prokázanou demografickou potřebnost či za účelem snižování počtu žáků ve třídě.

 

Podporované aktivity

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy, ve vazbě na klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

Mezi podporované aktivity výzvy patří:

– stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí);

– rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti škol;

– nákup nemovitosti pro potřeby nových učeben;

– pořízení vybavení;

– zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

 

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání platným k datu registrace žádosti o podporu.

 

Kdo může žádat o dotaci

– školy v oblasti základního vzdělávání

– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

– kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji

– obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi

– nestátní neziskové organizace

– církve a církevní organizace

– organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu

 

Cílové skupiny

– žáci

– osoby sociálně vyloučené

– osoby ohrožené sociálním vyloučením

– osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

– pedagogičtí pracovníci

– pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

 

Celková alokace výzvy: 311 764 706 Kč

 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 30 000 000 Kč

Forma podpory: ex-post

 

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy – 0 %

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku – 10 %

Kraje, obce, jejich organizační složky a jimi zřizované příspěvkové organizace – 10 %

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství – 5 %

Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích – 15 %

 

Datum vyhlášení výzvy: 6. 12. 2019

 

Projekt lze podávat od 20. 12. 2019, 10:00 do 13. 3. 2020, 14:00.

 

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 31. srpna 2023.

Místo realizace: Území uhelných regionů (Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský kraj).

Druh výzvy: Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/