Nadcházející výzvy Programu rozvoje venkova

Nadcházející výzvy Programu rozvoje venkova

Termín příjmu žádostí 11. kola: 6.10. – 27.10. 2020

Zpřístupnění žádosti o podporu: 28.9. 2020

Podporované aktivity v rámci 11. kola:

1.1.1 Vzdělávací akce

1.2.1 Informační akce

4.3.2 Lesnická infrastruktura

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

6.4.2 Podpora agroturistiky

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Výzva 1.1.1 Vzdělávací akce

Zaměření

Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Opravnění žadatelé

Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací akce. Subjekt musí být k této činnosti akreditovaný Ministerstvem zemědělství.

Alokace výzvy: 40 000 000 Kč

Výzva 1.2.1 Informační akce

Zaměření

Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Opravnění žadatelé

Příjemcem podpory je subjekt zajišťující informační akce akreditovaný Ministerstvem zemědělství.

Alokace vývzy: 15 000 000 Kč

Výzva 4.3.2 Lesnická infrastruktura

Zaměření

Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Opravnění žadatelé

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Alokace vývzy: 260 000 000 Kč

Výzva 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Zaměření

Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Opravnění žadatelé

Mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku. Žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel, resp. statutární orgán práv. osoby.

Alokace vývzy: 240 000 000 Kč

Výzva 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

Zaměření

Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Opravnění žadatelé

Zemědělský podnikatel.

Alokace vývzy: 280 000 000 Kč

Výzva 6.4.2 Podpora agroturistiky

Zaměření

Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Opravnění žadatelé

Zemědělský podnikatel.

Alokace vývzy: 100 000 000 Kč

Výzva 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Zaměření

Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Opravnění žadatelé

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Alokace vývzy: 287 500 000 Kč

Výzva 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Zaměření

Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Opravnění žadatelé

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. Žadatelem nemohou být státní podniky.

Alokace vývzy: 37 500 000 Kč

Výzva 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Zaměření

Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Opravnění žadatelé

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Alokace vývzy: 110 000 000 Kč

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/