Komunitní centra v Praze na přelomu roku 2019/2020

Komunitní centra v Praze na přelomu roku 2019/2020

Jedná se celkem o tři výzvy, podporující komunitní centra, soc. služby a soc. podnikání:

a) výzva č. 46 – investiční – pro situaci, kdy je potřeba zrekonstruovat, upravit prostory, nakoupit vybavení

b) Výzva č. 47 – neinvestiční – pro situaci, kdy již existuje vhodný prostor a jsou potřeba finance na provoz, tedy na mzdy pracovníků, lektorů, na spotřební materiál a vybavení do 40 000 Kč, služby apod.

c) výzva č. 53 – neinvestiční navazující výzva na výzvu č. 46 (bod a) – pro situaci, kdy žadatel podá žádost do 46 (kde prostor připraví pro provoz) a zároveň podá žádost do této výzvy 53 na ten samotný provoz (na mzdy, spotřební materiál, vybavení do 40 000 Kč, služby apod.), tato výzva je též určena pro příjemce z již uzavřených výzev č. 35 a 38

 

Pro všechny tyto výzvy platí:

  1. Forma financování: ex-ante tj. prostředky jsou poskytovány předem.
  2. Kdo může žádat:
  • NNO (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, o.p.s., církevní právnické osoby)
  • Hlavní město Praha; Městské části hl. m. Prahy; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
  1. Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  2. Vyhlášení na přelomu roku 2019/2020, realizace pouze na území Prahy

 

Informace k jednotlivým výzvám:

a) výzva č. 46 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

– investiční tzn. finance na rekonstrukci, úpravu prostor a nákup vybavení

– podporuje:

– vznik a rozvoj soc. služeb,

– vznik a rozvoj kulturně komunitního centra,

– vznik a rozvoj sociálního bydlení

– průběžná výzva, tzn. záleží na termínu podání žádosti, žádost musí být podána první den příjmu žádostí o podporu, jinak nastává vysoké riziko nezískání dotace

– míra podpory: NNO: 100 %, Hl. m. Praha, MČ hl. m. Prahy a jejich PO: 90 %; Ostatní organizace zřízené a založené hl. m. Prahou či MČ hl. m. Prahy: 85 %

 

b) výzva č. 47 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání

– neinvestiční tzn. na provoz – mzdy pracovníků, lektorů, vybavení do 40 000 Kč, spotřební materiál, služby

– podporuje:

 – aktivizace komunitního života

  – sociální podnikání

– kolová tzn. nerozhoduje datum podání žádosti, žádost se může podat až poslední den příjmu žádostí

– míra podpory: NNO: 100 %, Hl. m. Praha, MČ hl. m. Prahy a jejich PO: 95 %; Ostatní organizace zřízené a založené hl. m. Prahou či MČ hl. m. Prahy: 85%

 

c) výzva č. 53 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání

– neinvestiční tzn. na provoz pouze pro žadatele, kteří žádali ve výzvách 35, 38 a 46

– průběžná výzva, tzn. záleží na termínu podání žádosti, žádost musí být podána první den příjmu žádostí o podporu, jinak nastává vysoké riziko nezískání dotace

– míra podpory: NNO: 100 %, Hl. m. Praha, MČ hl. m. Prahy a jejich PO: 90 %; Ostatní organizace zřízené a založené hl. m. Prahou či MČ hl. m. Prahy: 85 %

 

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/