Mateřské, základní a střední školy mohou žádat o podporu na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem

Mateřské, základní a střední školy mohou žádat o podporu na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem

Výzva č. 28 je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Podporované aktivity v mateřských školkách

 • Personální podpora
  (dvojjazyčný školní asistent)
 • Přímo podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zástupců
  (interkulturní pracovník; intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka)
 • Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol
  (vzdělávání a osobnostní rozvoj; stáže pedagogických pracovníků)
 • Komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol
  (odborně zaměřená tematická setkávání; komunitně osvětová setkávání)

Podporované aktivity v základních a středních školách

 • Personální podpora
  (dvojjazyčný školní asistent)
 • Přímo podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zástupců
  (interkulturní pracovník; intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka; doučování dětí s OMJ ve školách)
 • Projektová výuka
  (třídní projekty; mezitřídní projekty)
 • Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol
  (vzdělávání a osobnostní rozvoj; stáže pedagogických pracovníků)
 • Komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol
  (odborně zaměřená tematická setkávání; komunitně osvětová setkávání; volnočasový klub)

Kdo může žádat o dotaci

Mateřské, základní a střední školy na území hl. m. Prahy.

Cílové skupiny

 • Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol
 • Děti, žáci mateřských, základních a středních škol
 • Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem:
  – Děti, jejichž minimálně jeden rodič má jiné státní občanství;
  – Děti z migrantských rodin s českým občanstvím;
  – Děti krajanů navracejících se zpět do ČR po dlouhodobých pobytech v zahraničí;
  – Děti z bilingvní rodiny, kde dominuje jiný než český jazyk

Celková alokace výzvy: 400 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:   5 000 000 Kč

Výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt se stanoví dle vzorce:
300 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 3000 Kč)

Forma podpory: Ex-ante

Míra podpory:

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku (MŠ, ZŠ, SŠ včetně soukromých a církevních): 0 %

Státní školy: 50 % (o příspěvek od státu si žádají samy)

Časová a místní způsobilost výdajů

 • Zahájení příjmu žádostí: 18. 12. 2017
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2018, 16:00:00 hod.
 • Max. délka projektu: 30 měsíců
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2020

Projekty by měly být fyzicky realizovány na území hl. m. Prahy, v odůvodněných případech je fyzická realizace části projektu možná i mimo území hl. m. Prahy. Sídlo žadatele může být kdekoliv na území České republiky.

Pro tuto výzvu platí toto pravidlo územní způsobilosti:

 • Pedagogičtí pracovníci – vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy
 • Děti, žáci – mají trvalé bydliště v Praze, nebo se účastní prezenčního či kombinovaného, příp. distančního studia, které se převážně uskutečňuje ve vzdělávacích zařízeních na území hl. m. Prahy

Datum vyhlášení výzvy: 15. 11. 2017

Druh výzvy: Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI