Mezinárodní mobilita výzkumých pracovníků

Mezinárodní mobilita výzkumých pracovníků

Byly vyhlášeny dvě nové výzvy na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků do zahraničí i do ČR.

Výzvy jsou zaměřeny na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni.

Výzva č. 27 Mezinárodní mobilita výzkumých pracovníků

Realizace projektů mezinárodní mobility výzkumných pracovníků je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

Podporované aktivity

 • Příjezdy do ČR
  • Pracovní pobyty post-doktorandů ze zahraničí v ČR. Podpora pracovních pobytů zahraničních post doktorandů ve výzkumných organizacích v ČR. Od těchto post doktorandů se očekává přínos zahraničních zkušeností a dovedností spojených s jejich předchozími zkušenostmi v zahraničí do českého výzkumného prostředí.
  • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků- seniorů ze zahraničí v ČR. Podpora hostování zkušených zahraničních výzkumných pracovníků – seniorů ve výzkumných organizacích v ČR. Tito podpoření výzkumní pracovníci se v ČR budou podílet na výzkumu a díky jejich zkušenostem ze zahraničí se předpokládá velký přínos know-how do českého výzkumného prostoru.
 • Výjezdy z ČR
  • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí. Podpora vysílání výzkumných pracovníků juniorů do zahraničních výzkumných organizací za účelem jejich zapojení do výzkumných projektů. Účastnit se budou moci nejen post doktorandi, ale také studenti Ph.D, které výzkumná organizace vyšle za účelem rozvoje jejich znalostí a dovedností užitečných pro českou výzkumnou organizaci v budoucnu.
  • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků- seniorů v zahraničí. Podpora vysílání výzkumných pracovníků – seniorů do zahraničních výzkumných organizací s jejich zapojením do výzkumných projektů s cílem získat tímto prostřednictvím pro českou výzkumnou organizaci jak nové know-how, tak posílit spolupráci se zahraničními výzkumnými organizacemi.
 • Podpůrný nástroj
  • Podpora rodiny výzkumného pracovníka. Jako benefit mohou žadatelé využít i podpůrný nástroj ve formě speciálního příspěvku se zohledněním osobních potřeb výzkumných pracovníků vysílaných v souvislosti s projektem do zahraničí. Tato podpora přispěje k zajištění kontaktu výzkumného pracovníka s blízkými rodinnými příslušníky.

Kdo může žádat o dotaci

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI2 (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků, atd.)

Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu.

Organizační složky státu, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), nejsou oprávněnými žadateli.

Partnerství není v této výzvě umožněno.

Žadatel musí mít sídlo na území ČR.

Celková alokace výzvy

1,5 mld. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  4 – 91 mil. Kč podle počtu RIV bodů

Forma podpory: ex-ante, ex-post pouze u žadatelů PO OSS (příspěvková organizace organizační složky státu)

Míra spolufinancování

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů projektu. Míra spolufinancování OP VVV z ESIF (EFRR/ESF) dosáhne maximálně 85 % a zbývajících minimálně 15 % bude hrazeno z národních zdrojů, ať již přímo ze zdrojů státního rozpočtu, nebo z vlastních zdrojů příjemce.

Časová a místní způsobilost výdajů

Minimální doba realizace projektu je 12 měsíců, maximální 36 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2022

Projekt lze podávat od 28. 6. 2017 do 1. 12. 2017, 14:00

Místo realizace: Projekt může být realizován na území EU i mimo EU

Místo dopadu: území České republiky

Datum vyhlášení výzvy: 28. 6. 2017

Druh výzvy: Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

 

Výzva č. 50 Mezinárodní mobilita výzkumých pracovníků – MSCA – IF

Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené v „nomoney“ seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships.

Podporované aktivity

Obsahem aktivit jsou zejména vědecko-výzkumné pobyty zaměstnanců příjemce – tzv. mobility, případně návratová fáze v případě aktivity č. 2. Délka mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců. Žadatel/příjemce má povinnost začít realizaci všech jednotlivých mobilit do 6 měsíců od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

 • Podpora „no money“ projektů MSCApříjezdy do ČR. Podpora je určená na realizaci individuálních vědecko-výzkumných pobytů zkušených výzkumných pracovníků ze zahraničí v ČR, jejichž žádosti o podporu byly kladně hodnoceny v programu Marie Skłodowska-Curie Action – European Fellowships, ale z důvodu omezené výše finančních prostředků nebyly podpořeny.
 • Podpora „no money“ projektů MSCAvýjezdy z ČR. Podpora je určená na realizaci zahraničních vědecko-výzkumných pobytů zkušených výzkumných pracovníků z ČR, jejichž žádosti o podporu byly kladně hodnoceny v programu Marie Skłodowska-Curie Action European Fellowships, ale z důvodu omezené výše finančních prostředků nebyly podpořeny.
 • Podpůrný nástroj
  • Podpora rodiny výzkumného pracovníka

Kdo může žádat o dotaci

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI2 (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků, atd.)

Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu.

Organizační složky státu, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), nejsou oprávněnými žadateli.

Partnerství je povinně vyžadováno u aktivity č. 2. Pokud je v aktivitě č. 1 či aktivitě č. 2 v mobilitě výzkumného pracovníka zakomponován krátkodobý secondment (jak umožnují podmínky Horizon 2020 – MSCA-IF), pak je vyžadováno partnerství s organizací, kde bude secondment realizován.

Žadatel musí mít sídlo na území ČR.

Celková alokace výzvy

500 mil. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  4 – 91 mil. Kč podle počtu RIV bodů

Forma podpory: ex-ante, ex-post pouze u žadatelů PO OSS (příspěvková organizace organizační složky státu)

Míra spolufinancování

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů projektu. Míra spolufinancování OP VVV z ESIF (EFRR/ESF) dosáhne maximálně 85 % a zbývajících minimálně 15 % bude hrazeno z národních zdrojů, ať již přímo ze zdrojů státního rozpočtu, nebo z vlastních zdrojů příjemce.

Časová a místní způsobilost výdajů

Minimální doba realizace projektu je 12 měsíců, maximální 36 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2022

Projekt lze podávat od 28. 6. 2017 do 1. 12. 2017, 14:00

Místo realizace: Projekt může být realizován na území EU i mimo EU

Místo dopadu: území České republiky

Datum vyhlášení výzvy: 28. 6. 2017

Druh výzvy: Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI