Mezinárodní visegrádský fond

 

Cílem Mezinárodního visegrádského fondu je rozvoj spolupráce a vzájemných vazeb, sdílení znalostí, rozšíření inovací a zapojení občanů v oblastech kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce zejména mezi členskými zeměmi Visegrádské čtyřky (V4) – ČR, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. A dále se zeměmi západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko) a tzv. Východního partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina). Podpora má podobu grantů, stipendií a uměleckých pobytů.

Žadatelé

Oprávněnými žadateli jsou všechny právní subjekty, pokud žádají jménem opodstatněného konsorcia partnerů. Jako žadatelé a partneři jsou preferovány nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, municipality a samosprávy, dále školy, výzkumné nebo vědecké a veřejné instituce. Pokud je projekt neziskového charakteru, můžou žádat i účastníci trhu – zejména inovační společnosti a start-upy.

Žádat nemohou státní organizace a státem vlastněné společnosti, individuální občané a komerční projekty. Jeden subjekt může žádat pouze o jednu podporu daného programu a současně realizovat maximálně 2 projekty, každý v jiném programu. Nicméně je možné být partnerem v neomezeném počtu projektů.

Programy a partneři

Fond má tři programy Visegrad Grants, Visegrad+ Grants a Strategic Grants.

 • Projekty Visegrad Grants musí být realizovány minimálně třemi organizacemi (včetně žadatele) ze tří zemí V4, ideálně však ze všech zemí.
  • Součástí Visegrad Grants je i tzv. přeshraniční spolupráce, ta musí zahrnovat min. 2 organizace ze dvou přímo sousedních zemí V4 (CZ–PL, CZ–SK, HU–SK, PL–SK) a být realizovaná do 40 km od společné hranice.
 • Projekty Visegrad+ Grants musí být realizovány minimálně třemi organizacemi (včetně žadatele) ze tří zemí V4, ideálně však ze všech zemí a dále minimálně 1 organizace ze zemí západního Balkánu (WB6) nebo Východního partnerství (EaP).
 • Na projektech Strategic Grants se musí podílet organizace ze všech 4 zemí Visegrádské skupiny.

Témata

Projekty Visegrad Grants a Visegrad+ Grants musí být zaměřené na minimálně jednu z následujících oblastí:

Kultura a společná identita

 • Zvýšení povědomí o kulturní rozmanitosti a přeshraniční mezikulturní dialog
 • Zvýšení povědomí o společném odkazu, včetně historie a současného umění
 • Zvýšení propagace společné identity a odkazu uvnitř a vně regionu V4
 • Zvýšení objemu společné kulturní produkce zasahující nová publika

Vzdělávání a budování kapacit

 • Zlepšení hard a soft skills pro lepší přístup na trh práce, celoživotní vzdělávání a stáže
 • Posílení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi
 • Zvýšení objemu společných formálních i neformálních vzdělávacích nástrojů a příležitostí vzdělávání učitelů
 • Zvýšení sdílení best practices v dialogu mezi rozhodovacími orgány, municipalitami, školami a rodinami

Inovace, výzkum a vývoj, podnikání

 • Zlepšení business to business (B2B) sítí s důrazem na rozvoj malých a středních podniků (SME) a start-upů
 • Zlepšení ekosystému pro byznys a rozvoj sociálního byznysu na regionální úrovni
 • Rozvoj regionálních sítí/clusterů SME, akademických a výzkumných institucí s dlouhodobým dopadem
 • Zvýšení popularizace vědy na regionální úrovni se zaměřením na mládež
 • Zvýšení propagace společných výzkumných a vývojových projektů (R&D) regionu V4 mimo region V4
 • Při zapojení zemí EaP: Zahájení nebo zesílení politické, ekonomické a sociální spolupráce mezi příhraničními oblastmi. Zvyšování životní úrovně příhraničních oblastí s případným využitím možností nových technologií (digitalizace)

Demokratické hodnoty a média

 • Zvýšení účasti občanů na demokratickém systému
 • Zvýšení povědomí o transparentnosti jako normě ve společnosti, profesionalizace transparentnosti spravedlnosti, boj proti korupci
 • Poskytování bezpečnějšího prostředí a budování kapacity pro „whistleblowers“, ověřování faktů, investigativní žurnalistiku a další „hlídací psy“ demokracie
 • Zvýšení objemu mediálního pokrytí v zemích V4 o tématech relevantních pro region, zvýšení přístupu k informacím
 • Zvýšení mediální a informační gramotnosti pro zvětšení odolnosti proti neobjektivnímu informování, desinformacím a propagandě
 • Při zapojení zemí EaP: Posilování nejzranitelnějších (např. žen, dětí, mladých, uprchlíků a/nebo vnitřně vysídlených osob) v konfliktních a postkonfliktních situacích včetně jejich účasti na mírotvorných procesech.
 • Při zapojení zemí WB: Regionální spolupráce a smiřování v regionu WB

Veřejná politika a institucionální partnerství

 • Zvyšování povědomí a aktivní zapojení občanské společnosti do procesů tvorby politik s důrazem na mládež
 • Zvýšení budování kapacity státních zaměstnanců
 • Tvorba nových přístupů ke stávajícím regionálním veřejným výzvám
 • Tvorba společných strategií podpory a prosazování řešení regionálních otázek
 • Při zapojení zemí EaP: Vláda práva a řádná zpráva; budování potřebného centrálního a lokálního administrativního systému se zapojením občanské společnosti
 • Při zapojení zemí WB: Migrace, hraniční kontrola, boj proti korupci a organizovanému zločinu 

Regionální rozvoj, životní prostředí a cestovní ruch

 • Zvýšení počtu iniciativ partnerství mezi městy nebo municipalitami
 • Zvyšování povědomí, vzdělávání a zlepšování regionálních strategií v oblasti ochrany životního prostředí, klimatických změn a udržitelného rozvoje
 • Diverzifikace turismu zvýšením nabídky a kvality regionálních produktů a služeb
 • Při zapojení zemí EaP: Konkurenceschopné hospodářství a ekonomická modernizace jako základ stabilního a udržitelného rozvoje, sociálního blahobytu a začlenění na mezinárodní trhy. Role vzdělávání, výzkumu a inovací v dosahování těchto cílů
 • Při zapojení zemí WB: Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Sociální rozvoj

 • Podpora tolerantního a inkluzivního myšlení ve společnosti, ochrana menšin
 • Prohloubení mezigeneračního porozumění a dialogu
 • Zlepšení regionální strategie a politiky pro demografické a další sociální a hospodářské výzvy
 • Zvýšené povědomí a praxe zdravého a aktivního životního stylu a snížení zneužívání návykových látek
 • Při zapojení zemí EaP: Posílení odolnosti komunit postižených konfliktem podporou zdraví, vzdělávání, existenční jistoty a přípravy na zaměstnání.

Strategic Grants podporují významné, dlouhodobé strategické projekty s účastí všech zemí V4. Aktuálními prioritami, na něž musí být projekty zaměřeny, jsou:

 • Návrat ke kořenům: Projekty zdůrazňující spolupráci všech členů V4 v kontextu 20. výročí od založení fondu.
 • Na malých věcech záleží: Projekty zaměřené na spolupráci na lokální úrovni s cílem zlepšit současné kontakty i budovat nové iniciativy. Také projekty zvyšující viditelnost fondu na lokální úrovni.
 • 30 let od pádu Železné opony – na občanské společnosti záleží: Projekty zaměřené na důležitost vývoje a spolupráce občanských společností mezi státy V4 and sousedícími regiony EaP a WB6.

Timing

Uzávěrky podání žádostí o podporu jsou vždy 1. února, 1. června a 1. října ve 12:00. Systém podávání žádostí je otevřen cca 30 dní před uzávěrkou.

Maximální doba realizace projektů Visegrad Grants a Visegrad+ Grants je 18 měsíců. Realizace Strategic Grantsminimálně 12 a maximálně 36. Začátek realizace projektů je třeba plánovat minimálně 80 dní od uzávěrky podání žádostí, po podepsání smlouvy o grantu.

Financování

Podpora fondu může pokrýt až 100 % rozpočtu projektu, nicméně u nákladnějších projektů je to méně pravděpodobné. Spolufinancování je dovoleno a doporučeno. Rozpočet nad 10 000 EUR vyžaduje audit (který lze hradit z rozpočtu projektu).

Oprávněnými náklady projektů je zejména nákup služeb nebo spotřebního materiálu. Podpora se nedá použít na mzdy a investice. Režijní náklady ve výši max. 15 %.

Oprávněné náklady

 1. Tisk a publikace – brožury, knihy, časopisy, materiály ze školení
 2. Pronájem a související technické služby – pronájem prostor na konference + např. náklady na ozvučení apod.
 3. Poplatky expertům nebo autorům – honoráře za osobně poskytnuté služby a tvorbu textů
 4. Ubytování a stravování
 5. Cestovní náklady a přeprava zboží nebo materiálu – náklady na veřejnou dopravu, vlastní vozidla, pronájmy vozidel, parkování, cestovní pojištění, poštovné
 6. Překlady a tlumočení
 7. Ocenění a ceny – finanční ocenění, medaile, poháry a další
 8. Kancelářský a spotřební materiál – pera, poznámkové bloky, umělecké potřeby…
 9. Propagační materiály – offline i online reklama, propagační předměty
 10. Copyright, licence a poplatky – Softwarové licence, platby za fotografie nebo texty, vstupenky, poplatky za server hosting poplatky a registraci domény, přístupy k databázím atd.
 11. Režijní náklady, které tvoří 15 % grantu – management, koordinace a komunikace, denní a provozní náklady projektu (telefonní účty, pronájem prostor organizace), účetnictví, aktiva atd.

Výběrová kritéria

 • Relevance a srozumitelnost projektu – soulad se zaměřením fondu, znalost a vysvětlení kontextu projektu a jak na něj projekt reaguje
 • Význam pro Visegrad – přidaná hodnota pro region, přínos regionální kooperace záměru projektu, územní rozsah regionální spolupráce a míra propagace regionální spolupráce
 • Kvalita a dopad – relevance navrhovaného výstupu a potenciál jeho dosažení; dopad projektu v závislosti na propojení aktérů, výstupů a cílových skupin (4 stupně dopadu na cílové skupiny: přímá služba s účastí cílové skupiny, změna chování cílové skupiny nebo získání nové dovednosti, změna rámce – změna právního nebo společenského prostředí cílové skupiny, změna vnímání řešeného problému – změna problému v řešení)
 • Transparentnost a přesnost – cena/výkon
 • Zkušenost a mise – v jakém vztahu je projekt k aktivitám a misi partnerů a jak je rozšíří

 

ZÍSKAT DOTACI