Mimořádná Výzva ERASMUS+

Mimořádná Výzva ERASMUS+

STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ V REAKCI NA SITUACI ZPŮSOBENOU PANDEMIÍ COVID-19

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v letošním roce jednu výzvu navíc. Hlásit se do ní mohou instituce, které chtějí navázat v rámci klíčové akce 2 tzv. strategická partnerství se zahraničními institucemi, a to v oblastech: partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání a partnerství pro kreativitu. Z dotace bude možno hradit veškeré náklady spojené s přechodem na distanční výuku a digitální vzdělávání, a to ve výši až 300 000 EUR.

Na základě těchto mimořádných okolností program Erasmus+ přijímá výzvu, aby potvrdil svou úlohu hlavního nástroje EU, který podporuje inovace v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu a rovněž poskytuje příležitosti pro osobní, sociálně-edukační a profesní rozvoj lidí v Evropě a mimo ni tak, aby nebyl nikdo opomenut. S cílem reagovat na okolnosti způsobené pandemií COVID-19 poskytne program Erasmus+ na rok 2020 výjimečně tuto podporu.

Cíle výzvy: pomoc úspěšnému přechodu na online a distanční vzdělávání, propojení organizací z oblastí formálního, neformálního a informálního vzdělávání spolu s těmi z tvůrčího a kulturního sektoru.

Maximální výše rozpočtu jednoho projektu: 300 000 EUR.

Maximální výše podpory: 80 % ex ante a 20 % ex post z celkových způsobilých výdajů na projektu.

Jaké aktivity dotace podporuje

Partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání (v oblasti školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolského vzdělávání):

tyto projekty mají za cíl vybavit systémy vzdělávání a odborné přípravy vzdělávání, včetně podpory učitelů při rozvoji digitálních kompetencí a ochrany inkluzivní povahy možností vzdělávání.

V projektech budou podporovány:

1) aktivity zaměřené na využívání digitálních nástrojů a metod s cílem poskytovat kvalitní a inkluzivní vzdělávání prostřednictvím online/virtuálních prostředků, včetně kombinované výuky, odborné přípravy a učení,

2) aktivity, které podporují studenty, učitele a školitele, aby se přizpůsobili online/distančnímu vzděláváním,

3) aktivity zaměřené na výuku a prosazování bezpečnějšího a zodpovědnějšího využívání digitálních technologií,

4) aktivity zaměřené na pochopení způsobu, jak co nejlépe začlenit digitální online technologie do výuky, odborné přípravy a učení v konkrétních předmětech, včetně učení se prací.

Partnerství pro kreativitu (v oblasti mládeže, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých):

Krize způsobená pandemií COVID-19 zasáhla kulturní a kreativní odvětví obzvlášť tvrdě. Cílem partnerství pro kreativitu je zapojit organizace v oblasti formálního, informálního a neformálního vzdělávání a také organizace z kreativních a kulturních odvětví s cílem zvýšit evropské povědomí a posílit postavení lidí současné generace i budoucích generací (bez ohledu na společenské a kulturní zázemí), aby byli úspěšnými inovátory ve svém místním prostředí.

Jedním ze záměrů je rovněž vybavit mladé lidí a dospělé potřebnými nástroji a kompetencemi, které jsou nezbytné pro vytváření kreativních a inovativních řešení v situaci bezprecedentních rizik a společenských výzev, aby dokázali nalézat příležitosti i v kritických situacích. Cílem této akce je posílit rozvoj dovedností a také kompetence, které podporují kreativitu, a rovněž podpořit kvalitu, inovace a uznání práce s mládeží, která podporuje tvůrčí potenciál mládeže, a tím přispívá k odolnosti a oživení v kulturních a kreativních odvětvích.

V projektech budou podporovány:

1) aktivity spojené s posílením všech aspektů kreativity v neformálním i formálním vzdělávání prostřednictvím intenzivního rozvoje dovedností a kompetencí,

2) opatření k urychlení digitální transformace a využívání digitálních prostředků s cílem přizpůsobit se způsobu vytváření, řízení, šíření, zpřístupňování a využívání kreativních výrobků, kulturních statků a událostí,

3) aktivity zaměřené na podporu aktivního občanství a sociálního začleňování prostřednictvím umění, zejména mezi mladými lidmi,

4) aktivity zaměřené na výchovu talentů a podporu podnikání (včetně sociálního podnikání) v kulturních a kreativních oblastech,

5) učební nástroje a zdroje, materiály, kurzy a moduly odborné přípravy s cílem podporovat tvořivost, kulturu a multikulturalismus,

6) umělecké a kulturní iniciativy se vzdělávacím rozměrem nebo s cílem zvyšovat povědomí o společenských problémech a evropských záležitostech (divadelní hry, výstavy, hudební vystoupení, diskusní fóra atd.),

7) aktivity s cílem vytvořit a posilovat sítě a nové modely spolupráce (zejména virtuálními prostředky) podporující mezikulturní angažovanost a rozvíjející kreativní smýšlení mezi občany, zejména mladými lidmi,

8) aktivity v oblasti nadnárodní mobility, které podporují příležitosti pro vzdělávání v kreativních prostorech a lokalitách kulturního dědictví, včetně tvůrčích pobytů pro umělce a tvůrce v oblastech neformálního či formálního vzdělávání a práce s mládeží.

Oprávnění žadatelé

Zúčastněnou organizací může být jakákoli veřejná nebo soukromá organizace zřízená
v programové zemi nebo v jakékoli partnerské zemi na světě

Takovou organizací může být například:

 • vysokoškolská instituce
 • škola, institut nebo vzdělávací centrum (na jakékoli úrovni, od předškolního až po střední vzdělávání, také v oblasti odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých),
 • neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace
 • veřejný nebo soukromý, malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků),
 • veřejný orgán na místní, regionální nebo národní úrovni,
 • sociální partner nebo další zástupce ze světa práce, včetně obchodních komor, průmyslu, řemeslných a profesních sdružení a odborových svazů,
 • výzkumný ústav, nadace, středisko odborné přípravy pro více společností,
 • podniky poskytující společnou odbornou přípravu (odbornou přípravu založenou na spolupráci),
 • kulturní organizace, knihovna, muzeum,
 • subjekt poskytující poradenství pro volbu povolání, profesní poradenství a informační služby, subjekt ověřující znalosti, dovednosti a kompetence získané neformálním a informálním vzděláváním,
 • nevládní organizace působící v oblasti mládeže na evropské úrovni, skupina mladých lidí aktivně působících v oblasti práce s mládeží, ale ne nutně v kontextu mládežnické organizace (tj. neformální skupina mladých lidí96).
 • Vysokoškolská instituce z programové země musí být držitelem platné Listiny Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE). U zúčastněných vysokoškolských institucí v partnerských zemích se listina ECHE nevyžaduje, ale instituce se musí přihlásit k jejím principům.
 • V případě partnerství pro kreativitu je tato výzva určena zejména pro organizace aktivní
  v kulturních a kreativních odvětvích, tedy ve všech odvětvích, jejichž činnosti jsou založeny na kulturních hodnotách nebo na uměleckých a jiných kreativních projevech, bez ohledu na to, zda jsou tyto činnosti zaměřeny tržně, a bez ohledu na druh struktury, která je provádí, a na způsob, jakým je tato struktura financována. Tyto činnosti zahrnují vývoj, tvorbu, produkci, šíření a ochranu produktů a služeb, které představují kulturní, umělecké či jiné kreativní projevy, jakož i související funkce, jako je vzdělávání nebo řízení.

Doba trvání projektu: Partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy12 až 24 měsíců, Partnerství v oblasti mládeže 6 až 24 měsíců.

Délka trvání musí být zvolena ve fázi podání žádosti v závislosti na cílech projektu a na druhu plánovaných aktivit v jeho průběhu. Ve výjimečných případech může být doba trvání strategického partnerství prodloužena na žádost příjemce a se souhlasem národní agentury, a to až o 6 měsíců.

Termín podání žádosti o dotaci:

Žadatelé musí podat žádost o grant do 29. října do 12:00 (poledne bruselského času) pro projekty zahájené v období od 1. března do 30. června následujícího roku.

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/